początek strony

Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Projekt "AS-Szkolna Akademia Sukcesu"
Od stycznia 2018 r., przez dwa lata, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu będzie realizować projekt pn. “AS-Szkolna Akademia Sukcesu”.
 
140 uczniów szkoły – z klas szkoły podstawowej, ponadpodstawowej i przysposabiającej do pracy - będzie brać udział w zajęciach obowiązkowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, które będą rozwijać ich kompetencje kluczowe i zawodowe. Udział uczniów w zajęciach przysłuży się zwiększeniu ich szans na rynku pracy oraz umożliwi im wybór zawodu dostosowanego do ich indywidualnych możliwości i potrzeb.
 
Wszystkie działania zostały zaplanowane zgodnie z potrzebami i możliwościami osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem. W ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, materiały, podręczniki, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz zgodne z uniwersalnym projektowaniem. Praktycznie od podstaw zostanie utworzona nowoczesna pracownia matematyczna wyposażona w tablicę multimedialną oraz laptopy dla uczniów oraz nauczyciela. Pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna wzbogaci się o nowe pomoce dydaktyczne. Także gabinety specjalistyczne takie jak: logopedyczny, integracji sensorycznej, terapii snoelezen, dogoterapii i inne zostaną kompleksowo wyposażone w specjalistyczny sprzęt i pomoce dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Na terenie szkolnego placu zabaw powstanie ścieżka sensoryczna.  Do szkoły zakupiony zostanie również schodołaz służący do łatwego, szybkiego i bezpiecznego transportu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W ramach wolontariatu nauczyciele szkoły przeprowadzą ponad 1600 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych- logopedycznych, EEG Biofeedback, korekcyjno-kompensacyjnych,  terapii ręki, integracji sensorycznej, choreoterapii, terapii snoelezen, dogoterapii, treningu umiejętności społecznych, EPR, PECS  i innych. W ramach kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach krawieckich, ogrodniczych, cukierniczych, małego konstruktora czy zajęciach komputerowych dla uczniów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Sprawdzą swoje predyspozycje zawodowe w ramach dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego a także podczas wyjazdów studyjnych.
W projekcie przewidziane jest również wsparcie dla nauczycieli szkoły, którzy wezmą udział w szkoleniach, warsztatach, studiach podyplomowych poszerzających zakres programowy i metodyczny realizowany w placówce.
 
Wartość projektu: 479.172,34 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 407.296,48 zł
Dofinansowanie z budżetu Państwa (5%): 23.958,62 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego (10%): 47.917,24 zł w formie wolontariatu.
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.
Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Strona projektu: http://www.e-zssraciborz.pl/index.php/o-projekcie

Fot.: ZSS Racibórz.

 Projekt "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"

Indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo zawodowe, dedykowane kursy certyfikowane, płatne praktyki i staże, wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni oraz doposażenie szkoły w sprzęty i pomoce dydaktyczne. Od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r. 100 uczniów i 15 nauczycieli „Mechanika” skorzysta z oferty projektu. Zaplanowanych jest 900 godzin dodatkowego doradztwa zawodowego dla uczniów. 70 uczniów weźmie udział w płatnych praktykach i stażach zawodowych. W ramach kursów certyfikowanych 15 nauczycieli zdobędzie nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach.

Wartość całkowita projektu: 1.784.890,86 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 1.517.157,23 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 178.489,09 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego:
- finansowy: 56.034,54 zł
- rzeczowy: 33.210,00 zł.
Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 31.08.2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku
pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni.

Fot.: CKZiU nr 2.

 Projekt "Małemu Człowiekowi”

Projekt skierowany jest do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do już funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W projekcie weźmie udział 76 osób.

Wartość całkowita projektu: 164.426,03 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 152.916,21 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 11.509,82 zł
Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 31.10.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

 Projekt "Drugiemu Człowiekowi”

Projekt realizowany jest w partnerstwie z sześcioma Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu raciborskiegow i skierowany jest do 322 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, a także osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych po opuszczeniu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnicy zostaną objęci działaniami w ramach aktywnej integracji w formie: warsztatów rozwoju osobistego, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, zajęć o charakterze integracyjnym (wycieczki, festyn).

Wartość całkowita projektu: 3.085.390,00 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2.622.581,50 zł
Środki własne Powiatu Raciborskiego: 462.808,50 zł
Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe.