początek strony
Starostwo Powiatowe
Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

                       
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie:
http://rpo.slaskie.pl/


Projekt "
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1 – modernizacja drogi powiatowej nr 3512S”

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu VII Transport,  Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową  sieć drogową.
Przedmiotem projektu była modernizacja odcinka drogi powiatowej, która wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej drogi wojewódzkiej nr 935, a co za tym idzie autostrady A1. Długość zmodernizowanego odcinka wyniosła 2 635,70 mb.

Celem głównym projektu jest usprawnienie połączenia komunikacyjnego gmin położonych w zachodniej części powiatu raciborskiego z drogą krajową nr 45. Ponadto projekt realizuje cele szczegółowe:
- zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych,
- poprawa stanu nawierzchni drogi,
- poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Całkowity koszt projektu: 3 652 463,34
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 218 119,16
Środki własne beneficjenta: 1 434 344,18

Okres realizacji projektu: 01.07.2009 r. – 31.08.2010 r.


Projekt "Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych"

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III. Turystyka,  Działanie 3.4 Promocja turystyki

Beneficjent: Powiat Raciborski
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Całkowity koszt projektu: 233 877,10
Wydatki kwalifikowalne: 227 855,24
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 193 676,95
Środki własne beneficjenta: 40 200,15 zł

Projekt pt. "Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych"  promował główne markowe produkty turystyczne ziemi raciborskiej, czyli odnawiane i restaurowane - Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach oraz Zamek Piastowski w Raciborzu.

Celem projektu była promocja markowych produktów turystycznych ziemi raciborskiej poprzez udział w najważniejszych krajowych targach turystycznych i targach zagranicznych w Berlinie w latach 2010-2011. W ramach projektu zostały wykonane i rozprowadzone na targach materiały i gadżety promocyjne.

Lista targów:
− INTOUREX –  Sosnowiec 2010 i 2011,
− NA STYKU KULTUR - Łódź – 2010 i 2011,
− KRAKOWSKI SALON TURYSTYCZNY – Kraków 2010 i 2011,
− GDAŃSKIE TARGI TURYSTYCZNE – Gdańsk 2010 i 2011,
− LATO – Warszawa 2010 i 2011,
− TOUR SALON  - Poznań 2010 i 2011,
− MIĘDZYNARODOWE TARGITURYSTYCZNE - Berlin 2010 i 2011.Projekt "Nowoczesne pracownie nowe możliwości. Przebudowa i wyposażenie bazy dydaktycznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu"

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego.

Dzięki projektowi możliwa była przebudowa dużego pomieszczenia, z którego powstały 3 specjalistyczne sale dydaktyczne: elektryczna, elektroniczna, architektoniczna - kształtowania krajobrazu, wyposażone w wysokiej jakości urządzenia dydaktyczne nowoczesnej technologii, stosowane w przemyśle oraz nowoczesne laboratorium architektoniczne - kształtowania krajobrazu, pierwsze takie laboratorium w województwie śląskim, które umożliwi profesjonalną praktyczną naukę tego zawodu.

Całkowity koszt projektu: 812 639,07
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 664 570,84
Środki własne beneficjenta: 148 068,23

Celem projektu był wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w Powiecie Raciborskim poprzez powstanie nowoczesnych pracowni dydaktycznych i laboratorium wraz z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Zmodernizowane pracownie wpłyną na poprawę konkurencyjności międzyregionalnej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

Przebudowana sala warsztatowa została podzielona na trzy sale dydaktyczne oraz laboratorium architektoniczne, w których mieści się:
• 8 stanowisk pracy wyposażonych w moduły, urządzenia i osprzęt do przeprowadzania ćwiczeń z zakresu elektryki.
• 8 stanowisk pracy wyposażonych w moduły elektroniczne, urządzenia i osprzęt elektroniczny do przeprowadzania ćwiczeń z zakresu elektroniki, automatyki i robotyki.
• 10 stanowisk do projektowania architektonicznego.

W ramach niniejszego projektu wykonano także następujące prace:
• roboty budowlane,
• remont pomieszczenia sanitarnego celem dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej,
• wykonanie instalacji elektrycznych,
• zakup i montaż  mebli,
• wyposażenie pracowni w sprzęt,
• zakup infrastruktury techniczno-sanitarnej do WC oraz laboratorium.Projekt "Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu IV. Kultura,  Działaniem 4.2 System informacji kulturalnej.

Beneficjent: Powiat Raciborski
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Całkowity koszt projektu: 529 701,92
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 450 246,63
Środki własne beneficjenta: 79 455,29

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do informacji o zasobach kulturowych ziemi raciborskiej poprzez wykorzystanie systemu oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo.

Przedmiotem realizowanego projektu pt. „Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej" było stworzenie jednolitego systemu oznakowania obiektów i obszarów atrakcyjnych kulturowo poprzez wykonanie tablic zbiorczych (z opisem w czterech językach) i informacyjnych (z opisem w czterech językach), tablic kierunkowych w ruchu drogowym i pieszym oraz ich usytuowanie w terenie. Dodatkowo w ramach promocji projektu wykonanano foldery, wyprodukowano i wyemitowano film promocyjny, zorganizowano konferencję promującą ideę projektu.  System oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo został rozmieszczony na obszarze całego powiatu raciborskiego

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy wizerunku regionu poprzez zwiększenie możliwości dostępu do ofert kulturalnej . W wyniku prowadzonych działań, w postaci jednolicie oznakowanych obiektów atrakcyjnych kulturowo, oferta kulturalna stała się łatwiej dostępna dla mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych.


Projekt "Śląski spichlerz - tradycje kulturowe ziemi raciborskiej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.3. Promocja kultury.

Beneficjent: Powiat Raciborski
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Wartość całkowita projektu: 281 375,34
Wydatki kwalifikowalne: 276 765,00
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 235 250,25
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 41 514,75

W ramach projektu przeprowadzono w latach 2010-2011 jednolitą kampanię promującą kulturę ziemi raciborskiej. Przedmiotem kampanii odbywającej się pod wspólną nazwą: "Śląski Spichlerz - tradycje kulturowe ziemi raciborskiej" była w szczególności popularyzacja corocznych wydarzeń kulturalnych/produktów kulturowych nawiązujących do tradycji ludowych oraz obrzędów.

Produkty kulturowe (wydarzenia kulturalne) promowane w ramach projektu:
1) procesje konne wielkanocne: Pietrowice Wielkie, Bieńkowice, Sudół, Zawada Książęca,
2) procesje konne z okazji Św. Floriana: Pogrzebień - Kornowac, Brzezie,
3) procesje konne z okazji Św. Mikołaja: Borucin, Krzanowice,
4) zwyczaj sypania dywanów z okazji święta Bożego Ciała: cały powiat raciborski,
5) wodzenie niedźwiedzia: Sławików, Ligota, Samborowice,
6) grzebanie basa: Krzanowice, Krzyżanowice, Studzienna,
7) obrzędy wielkanocne: Kuźnia Raciborska, Nędza, Krzanowice,
8) Boże Narodzenie w gwarze laskiej: Krzanowice.

W części rzeczowej projekt obejmował następujące działania: (1) produkcja filmów nt. wydarzeń kulturalnych ziemi raciborskiej; (2) reklamę produktów kulturowych w radio oraz (3) organizację dwóch imprez promujących wydarzenia kulturalne ziemi raciborskiej (maj 2010 oraz maj 2011 - m.in. emisja filmów poświęconych obrzędom/tradycjom, wykłady znawców kultury ziemi raciborskiej).

Przed każdym z wydarzeń kulturalnych przeprowadzono intensywne działania promocyjne, które zwiększyły zainteresowanie imprezą i udział w niej szerokiego grona osób.

Formy promocji produktów kulturowych: reklama w lokalnych i regionalnych mediach, autobusach komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik, lokalnych centrach handlowych (w Raciborzu, Rybniku), foldery informujące o imprezach.


Projekt "Powiat raciborski to dobra inwestycja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Całkowity koszt projektu: 240 199,42
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 203 611,86
Środki własne beneficjenta: 36 587,56

Beneficjent: Powiat Raciborski
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Partnerzy:   Miasto Racibórz,
                    Miasto i Gmina Kuźnia Raciborska,
                    Gmina Krzyżanowice,
                    Miasto i Gmina Krzanowice

Projekt był realizowany w partnerstwie z Miastem Racibórz, Gminą Krzanowice, Gminą Krzyżanowice oraz Gminą Kuźnia Raciborska. Polegał na promocji terenów inwestycyjnych powiatu raciborskiego poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych oraz organizację kampanii promocyjnej.

Podstawowe elementy kampanii:
• zamieszczenie ogłoszeń o wolnych terenach inwestycyjnych w prasie o zasięgu ogólnopolskim (w tym w prasie branżowej),
• zamieszczenie reklamy na portalach internetowych o zasięgu ogólnopolskim,
• wysyłanie ofert inwestycyjnych wraz z filmami na DVD bezpośrednio do inwestorów potencjalnie zainteresowanych określonym rodzajem nieruchomości,
• reklama w telewizji o zasięgu regionalnym.

W ramach projektu promowano dziewięć terenów inwestycyjnych gmin powiatu raciborskiego (4 Gminy Racibórz, 2 Gminy Krzyżanowice i po jednym Powiatu Raciborskiego, Gminy Kuźnia Raciborska oraz Gminy Krzanowice).


Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Głównym celem projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach” było zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Cel został osiągnięty poprzez kompleksową termomodernizację obiektów Miejskiego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. Ponadto projekt przyczynił się do poprawy jakości infrastruktury edukacyjnej i poprawy warunków pracy i nauki w placówkach objętych projektem.

Całkowity koszt projektu: 2 827 381,41
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 368 254,41
Środki własne beneficjenta: 459 127,00

Planowany harmonogram realizacji projektu (począwszy od złożenia wniosku o dofinansowanie do końcowego rozliczenia inwestycji): 2010 – 2012

Projekt  polegał na termomodernizacji budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Szkolnej 2 w Rudach. Prace termomodernizacyjne objęły następujące działania:
• modernizację kotłowni węglowej i instalację kolektorów słonecznych,
• modernizację obecnych sieci cieplnych zewnętrznych,
• wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• ocieplenie dachów od zewnątrz,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.


Projekt "E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Całkowity koszt projektu: 121 370,94
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 98 065,29
Środki własne beneficjenta: 23 305,65

Beneficjent projektu: Powiat Raciborski
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Okres realizacji projektu 2012 r.

Projekt polegał na wdrożeniu e-usług świadczonych on-line i skierowanych główne do przedsiębiorców. Na potrzeby projektu został wykonany serwis www wraz z 8 modułami umożliwiającymi świadczenie e-usług oraz usprawniającymi kontakt zarówno w relacjach przedsiębiorca – Agencja, przedsiębiorca – przedsiębiorca (wideokonferencje), jak i wewnątrz Agencji. Ponadto w ramach projektu zostały zakupione niezbędne środki trwałe oraz oprogramowanie. W rmach projektu przeszkolono pracowników z obsługi wykonanego w ramach projektu serwisu oraz przeprowadzono działania promocyjne.

Głównym celem projektu był rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Raciborskim. Dodatkowo przedsięwzięcie przyczyniło się do realizacji następujących celów pośrednich:
• Usprawnienie funkcjonowania Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,
• Zwiększenie potencjału lokalnej przedsiębiorczości,
• Wsparcie dla powstających firm,
• Wzrost zainteresowania Ziemią Raciborską przez inwestorów,
• Rozwój współpracy handlowej między firmami.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: http://rpo.slaskie.pl/

 Projekt „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytetu VI. „ Zrównoważony rozwój miast”, Działanie 6.1 „Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu” w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego.

Całkowity koszt projektu: 23 964 731,63
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 19 646 860,69
Środki własne beneficjenta: 4 317 870,94

Planowany harmonogram realizacji inwestycji (począwszy od złożenia wniosku o dofinansowanie do końcowego rozliczenia inwestycji):
Termin rozpoczęcia prac przygotowawczych: 12.04.2007
Planowany termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji: 25.04.2008
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji: 31.07.2012
Planowane rozliczenie projektu: 25.09.2012

Przedmiotem projektu była rewaloryzacja obiektów Zamku Piastowskiego na cele utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej służące szeroko rozumianej edukacji kulturowej. Prace budowlane obejmowały niezbędne roboty budowlano – konstrukcyjne oraz instalacyjno - wyposażeniowe.

Program odbudowy i uruchomienia kompleksu zamkowego podzielono na etapy:
- remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego „D” na cele wystawiennicze i naukowe,
- remont i adaptacja Budynku Bramnego „F” na centrum organizacji imprez zamkowych,
- remont i adaptacja Budynku Słodowni „B” na cele gastronomiczne, artystyczne, naukowe, noclegowe i magazynowo – techniczne,
- rewaloryzacja dziedzińca i jego adaptacja na potrzeby spektakli i koncertów plenerowych wraz z wyposażeniem oraz wykonanie elewacji i robotami zabezpieczającymi przyziemie kaplicy i mury obronne.

Głównym celem projektu był wzrost konkurencyjności i wzbogacanie funkcji miejskich głównych węzłów sieci osadniczej Subregionu Zachodniego, pozwalających im konkurować w skali Kraju i Europy oraz spełniać swoje zadania wobec regionu.
Celem szczegółowym - wykreowanie markowego produktu turystki kulturowej w historycznym mieście przygranicznym Racibórz. Projekt poprzez wykreowanie markowego produktu turystyki kulturowej regionu raciborskiego istotnie wpływa na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ziemi Raciborskiej, co przekłada sie na zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki oraz atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Raciborskiego.

Link do strony internetowej projektu:
http:/www.zamekpiastowski.pl/site/start.htmlProjekt "Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług”

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Całkowity koszt projektu: 463 787,98 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 359 561,72 zł
Środki własne beneficjenta: 104 226,26 zł
Beneficjent projektu: Powiat Raciborski

Okres realizacji projektu 2012 – 2013 r.

Projekt był związany z rozwojem elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców regionu, niezbędnych do wypełniania zadań w zakresie e-Governance zwiększających zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. Przedmiotem projektu była informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu i wdrożenie nowej e-usługi, w tym: zlecenie usługi wykonania i wdrożenia nowego systemu BIP, w którym dostępna jest nowa e-usługa, tj. możliwość sprawdzenia statusu załatwianej sprawy; zakup i instalacja: kiosku informacyjno-multimedialnego w budynku Starostwa Powiatowego, nowych zestawów komputerowych (stacjonarnych i przenośnych) wraz z systemami operacyjnymi, niezbędnych licencji na oprogramowanie biurowe oraz urządzeń biurowych: skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka, skaner, fax).

Głównym celem projektu było zwiększenie jakości obsługi i dostępności usług publicznych dla ludności poprzez unowocześnienie infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, zwiększenie dostępu do elektronicznych usług publicznych oraz poprawa funkcjonowania systemu BIP.


 

 

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Informacje źródłowe nt. POWT RCz-RP 2007-2013 znajdują się na stronie: http://www.cz-pl.eu/pl/

Projekt "Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków - Dehylov"

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej.

Wartość projektu: 681 255,01 Euro
Kwota przypadająca na modernizację odcinka drogi po stronie polskiej: 147 984,21 Euro

Projekt był realizowany przez Powiat Raciborski, który był partnerem wiodącym, Kraj Morawsko-Śląski oraz Zarząd Dróg Kraju Morawsko-Śląskiego. Jego celem była poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprez modernizację drogi transgranicznej Tworków-Dehylov dla zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i społecznej.

Cele szczegółowe zadania:
- udrożnienie komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej,
- poprawa jakości i parametrów technicznych drogi,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej obszaru,
- polepszenie bezpieczeństwa drogowego.
Po stronie polskiej przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji odcinka drogi powiatowej 3507S od skrzyżowania z DP 3511S do przejścia granicznego Tworków-Hat (wykonanie dokumentacji technicznej, roboty przygotowawcze, ścinka poboczy, odtwarzanie rowów, roboty nawierzchniowe, utwardzanie poboczy).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy Granice

Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

                   

 Informacje źródłowe nt. ZPORR 2004-2006 znajdują się na stronie:
http://www.zporr.gov.pl/


Projekt "Wyposażenie Szpitala w Raciborzu w specjalistyczny sprzęt medyczny i zintegrowany system zarządzania”

Projekt pn. „Wyposażenie Szpitala w Raciborzu w specjalistyczny sprzęt medyczny i zintegrowany system zarządzania” jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego  Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,  Działania 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (cztery stanowiska Intensywnej Opieki Medycznej, w tym łóżka do intensywnej terapii z osprzętem) co wpłynie na podniesienie jakości usług medycznych świadczonych w powiecie raciborskim.

Koszt  projektu: 2 337 315,66
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 752 986,74
Środki własne beneficjenta: 584 328,92
Okres realizacji projektu: marzec 2009 r. – czerwiec 2009 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Projekty realizowane w ramach Programu INTERREG IIIC na lata 2000-2006


"Rozwój turystyki Euroregionu Silesia - wędrówki w regionie Nowojiczyńska"

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie internetowej projektu:
link do strony lidera projektu


Projekt "INNOFIRE - INTERREGIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT OF INNOVATIVE REGIONAL ECONOMIC CLUSTERS"

Powiat Raciborski wraz z Powiatem Märkischer i Hrabstwem Wrexham od lipca 2004 r. uczestniczył w projekcie "INNOFIRE", dotyczącym współpracy w branży medycznej i sektorze zdrowotnym.

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III C.

Wartość projektu: 1 778 521,49 Euro ( przypadająca na Powiat Raciborski: 67 056,40 Euro)
Kwota dofinansowania: 960 844,15 Euro ( przypadająca na Powiat Raciborski: 50 292,30 Euro)
Okres realizacji projektu: 07.2004 – 06.2007

Cele projektu:
• utworzenie sieci powiązań i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i innymi zainteresowanymi jednostkami krajowymi oraz partnerami zagranicznymi,
• zwiększenie intensywności współpracy,
• polepszenie produktywności, jakości i innowacyjności,
• wymiana doświadczeń między partnerami,
• utworzenie ogólnoeuropejskiej bazy firm tzw. MediMap (Medical Technologies Map), która ułatwi nawiązanie kontaktów i współpracę z producentami, odbiorcami, usługodawcami i handlowcami sektora medycznego z Europy.


Projekt "TOUR.COM - Establishing Tourism Competence Centres in European border regions"

Projekt został zainicjowany przez niemiecki powiat Uecker - Randow oraz polski powiat policki. Do udziału zaproszono ponadto powiat raciborski, niemiecki region Saarpfaltz i francuskie Zrzeszenie Gmin Saareguemines.

Celem projektu było wzmocnienie gospodarki regionalnej izolowanych regionów przygranicznych poprzez rozwój turystyki. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III C.

Wartość projektu: 706 510,00 Euro ( przypadająca na Powiat Raciborski: 114 156,00 Euro)
Kwota dofinansowania: 462 381,00 Euro ( przypadająca na Powiat Raciborski: 85 617,00 Euro)
Okres realizacji projektu: 01.2004 – 12.2006

Głównym efektem projektu było uruchomienie centrów kompetencji turystycznej w regionach partnerów projektu, których zadaniem miało być dostarczanie informacji i wiedzy podmiotom z sektora usług turystycznych oraz stwarzanie transgranicznych sieci turystycznych. Partnerzy projektu organizowali i uczestniczyli w spotkaniach na poziomie regionalnym z partnerami lokalnymi (przedstawicielami sektora turystycznego w danym regionie) oraz roboczych spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu.

Efektami rzeczowymi projektu były m.in.: strona internetowa prezentująca walory turystyczne regionów oraz broszury prezentujące regiony partnerów „Tour.Com”. Jego celem było zaprezentowanie walorów turystycznych naszego regionu, jak również przedstawienie dostępnych atrakcji turystycznych.

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl

Do 30 listopada czekamy na zgłaszanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2016.

Szczegóły tutaj

info