początek strony
Starostwo Powiatowe

Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: http://rpo.slaskie.pl/

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ciągu pieszego przy ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII. Transport,  Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”, którego celem jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej.

Przedmiotem projektu jest przebudowa ciągu pieszego na łącznym odcinku 670,2 m drogi powiatowej nr DP 3543 S ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu, tj. od skrzyżowania z ulicą Gajową do posesji nr 65 w kierunku skrzyżowania z ulicą Glinianą.
Przebudowa ciągu pieszego polega na przebudowie fragmentu istniejącego chodnika oraz budowie nowego chodnika z kostki brukowej w miejsce pobocza ziemnego lub gruntowego, po którym dotychczas prowadzony był ruch pieszy.
Długość przebudowanego chodnika wynosi 226,40 m, długość wybudowanego chodnika wynosi 443,8 m. W ramach projektu wykonano także odwodnienie przedmiotowego chodnika (kanalizacja deszczowa), jak również roboty towarzyszące: remont nawierzchni zatoki autobusowej przy ulicy Pogrzebieńskiej wraz z peronem dla pieszych, wykonanie peronu dla pieszych przy przystanku autobusowym za ulicą Strażacką, wykonanie instalacji rur drenarskich na skarpie za skrzyżowaniem z ulicą Bitwy Olzańskiej, lokalizacja i oznakowanie przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Gajową oraz na wysokości budynku nr 43.

Celem bezpośrednim projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ciągu pieszego przy ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu” jest znacząca poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych, na drodze powiatowej nr 3543 S, tj. ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu. Realizacja niniejszego projektu wygeneruje ponadto szereg korzyści społeczno-ekonomicznych, takich jak:
 Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury (drogi powiatowej nr 3543 S) poprzez budowę chodnika na odcinku 670,2 m.
 Zmniejszenie ryzyka wypadków i kolizji na ulicy Pogrzebieńskiej oraz kosztów z tym związanych.
 Wzrost atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej i osiedleńczej oraz podniesienie konkurencyjności miasta Racibórz i powiatu raciborskiego.
 Poprawa jakości życia mieszkańców, przedsiębiorców, społeczności lokalnej.
 Ułatwienie dostępu do placówek edukacyjnych, obiektów sakralnych, zakładów pracy, obiektów handlowo-usługowych, rekreacyjno-sportowych i innych znajdujących się w mieście Racibórz.

Wartość projektu wynosi ogółem: 400 577,33 zł brutto.
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 wynosi: 201 089,81 zł.
Wkład własny Beneficjenta wynosi 199 487,52 zł, w tym dotacja z budżetu Miasta Racibórz w kwocie: 195 480,16 zł.

Okres realizacji projektu: 02.10.2014 – 21.08.2015 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łąącej DK45 z DW 421 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu VII Transport,  Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych.

Przedmiotem inwestycji pt. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421" będzie modernizacja drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania ulicy Podmiejskiej z ul. Kwiatową do miejscowości Brzeźnica (w rejonie skrzyżowania z ulicami: Kozielska i Boczna).

Głównym celem projektu jest skrócenie czasu przejazdu na odcinku drogi powiatowej nr 3500 łączącej Drogę Krajową 45 z Drogą Wojewódzką 421, co doprowadzi do udrożnienia ruchu na Drodze Krajowej 45 oraz Drodze Wojewódzkiej 421 prowadząc ruch kołowy na kierunku Granica Państwa – województwo opolskie (i odwrotnie) przez drogę powiatową nr 3500S. Cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania ulicy Podmiejskiej z ulicą Kwiatową (DK45) do miejscowości Brzeźnica (w rejonie skrzyżowania z ulicami: Kozielska i Boczna). Ponadto projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz do poprawy jakości infrastruktury drogowej.

Wartość projektu wynosi ogółem 9 774 964,86 zł brutto.

Źródła finansowania projektu przedstawiają się następująco:
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego w ramach RPO WSL wynosi 8 191 588,89 zł
Wkład własny Beneficjenta wynosi 1 583 375,97 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.08.2015 r.

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl

Do 30 listopada czekamy na zgłaszanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2016.

Szczegóły tutaj

info