początek strony
Newsletter Starostwa Powiatowego w Raciborzu
https://www.powiatraciborski.pl/main/aktualnosci_powiat/Nabor-na-wolne-stanowisko-dyrektora-Agencji-Promocji-Ziemi-Raciborskiej-i-Wspierania-Przedsiebiorczosci-na-Zamku-Piastowskim-w-Raciborzu/idn:3609.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Powiat

Nabór na wolne stanowisko dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

2017-10-25, Środa

Starosta Raciborski ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Do konkursu mogą przystępować kandydaci spełniający wymagania niezbędne:
- określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
- wykształcenie wyższe; preferowane ekonomia, prawo, zarządzanie w kulturze, zarządzanie
i marketing, turystyka,
- co najmniej 8 – letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 8 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,
- co najmniej 4 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
- znajomość tematyki z zakresu turystyki, przedsiębiorczości, promocji i kultury,
- przedstawienie autorskiej koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej jednostki wraz z wizją rozwoju zgodnie z zakresem działania określonym w statucie na najbliższe 5 lat.

Wśród wymagań dodatkowych znalazły się:
- znajomość regulacji prawnych z zakresu: finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu powiatowego, pracowników samorządowych i ochrony danych osobowych,  Kodeksu pracy i Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- zdolności menadżerskie, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, zarządzania projektami, dobrej organizacji pracy oraz umiejętność negocjacji,
- odpowiedzialność, sumienność, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, otwartość, dyspozycyjność,
- wysoka kultura osobista,
- biegła znajomość jednego języka obcego, preferowany język angielski,
- doświadczenie w organizowaniu i realizowaniu projektów z obszaru turystyki, przedsiębiorczości, promocji i kultury.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- kierowanie działalnością Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w szczególności organizowanie jej pracy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Agencji oraz zapewnienie realizacji zadań organizacyjnych, finansowo-księgowych, kadrowych należących do kompetencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Raciborskiego,
- administrowanie majątkiem Agencji, dbanie o jego należny stan, prawidłowe jego wykorzystywanie i właściwe zabezpieczenie.

Wymagane dokumenty:
- podanie podpisane własnoręcznie przez kandydata,
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej),
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
- kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach,
- oświadczenia o posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej),
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
- projekt autorskiej koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej jednostki wraz z wizją rozwoju zgodnie z zakresem działania określonym w statucie na najbliższe 5 lat.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- wymiar czasu pracy – 1 etat,
- miejsce pracy – Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, przy ul. Zamkowej 2,
- pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy,
- termin rozpoczęcia pracy – 01.02.2018 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

Kandydaci na stanowisko dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu mogą składać dokumenty w następujący sposób:
- osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Pl. Stefana Okrzei 4,
- pocztą elektroniczną na adres: kadry@powiatraciborski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,
- pocztą na adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30.11.2017 r.

Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatraciborski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

wszystkie