początek strony

Dotacje i konkursy

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Dotacje i konkursy

Erasmus+ „Move2Learn, Learn2Move”

Komisja Europejska przedstawiła 27 marca 2017 r. inicjatywę w ramach programu Erasmus+, której celem jest jeszcze większe wsparcie nauki i mobilności młodych Europejczyków. Inicjatywa ta, nazwana „Move2Learn, Learn2Move” („Podróżuj, aby się uczyć, ucz się, aby podróżować”), umożliwi co najmniej pięciu tysiącom młodych obywateli wyjazd do innego państwa UE – indywidualnie lub ze szkolną klasą, przy czym sama podróż będzie ekologiczna.
To jednorazowe przedsięwzięcie, związane z 30. rocznicą powstania programu Erasmus.

„Move2Learn, Learn2Move” będzie realizowana za pomocą największej światowej sieci nauczycieli eTwinning. Jest to część programu Erasmus+, która umożliwia nauczycielom i uczniom w całej Europie wspólne opracowywanie projektów za pośrednictwem platformy internetowej.

W inicjatywie będą mogły wziąć udział klasy szkolne, do których chodzą uczniowie w wieku co najmniej 16 lat i które działają w sieci eTwinning. Wystarczy, żeby wyraziły chęć konkurowania o darmowe bilety, które będą wręczane za najlepsze projekty w ramach eTwinning w każdym z uczestniczących krajów. Ważnym kryterium przy wyborze najlepszych projektów będzie włączenie społeczne. Wyłonieni zwycięzcy będą mogli wybrać się w podróż w dowolnym terminie w okresie od sierpnia 2017 r. do grudnia 2018 r. W zależności od decyzji rodziców i nauczycieli, uczniowie będą mogli podróżować w grupie w ramach wycieczki szkolnej lub indywidualnie.

Będą też mogli wybrać dowolny środek transportu i dowolnego przewoźnika, uwzględniając kryteria zrównoważonego transportu oraz miejsce wyjazdu i miejsce docelowe. Niektórzy przewoźnicy wspierają tę inicjatywę i oferują uczestnikom specjalne zniżki. Są to: Aegean Airlines, Air Dolomiti, ALSA Grupo, Azores Airlines, Brussels Airlines, Comboios de Portugal, Croatia Airlines, Deutsche Bahn, Hahn Air, Iberia Express, Interrail, Luxair, Naviera Armas, Olibus, SNCF, Transferoviar Calatori, Trenitalia, Vueling i Westbahn.

Nabór wniosków projektowych trwa do 30.06.2017 r.

Link do informacji konkursowej: www.etwinning.pl

XIII edycja konkursu grantowego „30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM”

Fundacja EY organizuje ogólnopolski konkurs na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
Ważne jest, aby zorganizować to święto w kierunku wsparcia i promocji rodzinnej opieki zastępczej, nie łącząc go z pobliskim Dniem Dziecka.
Projekty konkursowe powinny również dążyć do zawiązywania partnerstw między instytucjami samorządowymi a rodzicami zastępczymi lub wspierającymi ich organizacjami pozarządowymi.

Do konkursu przystąpić mogą: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne (samorządowe i państwowe tj. PCPR, Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej, MOPR, MOPS) wspierające opiekunów zastępczych i dzieci przez nie przyjęte.

Łączna pula do rozdysponowania w ramach konkursu to 60 000 złotych.
Wysokość maksymalna jednostkowego dofinansowania wynosi 6 000 złotych.
Wkład własny wnioskodawcy (finansowy i rzeczowy) musi wynosić co najmniej 15% wartości projektu.

Termin nadsyłania dokumentacji do konkursu: 21 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00.

Link do informacji konkursowej: http://www.de.ey.com/pl

Program "Klub"

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2017 roku programu "Klub"

Celem Programu „Klub” jest wsparcie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią  lokalne centra aktywności społecznej oraz miejscem poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Głównymi celami programu są:
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej
aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury
organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji
sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy
lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.
Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 30 listopada 2017 r.

Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10% całości kosztów zadania.

Termin nadsyłania dokumentacji do konkursu: 21 kwietnia 2017 r.

Link do informacji konkursowej: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok

Gmina Przyjazna Rowerzystom

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze ogłosiło konkurs “Gmina Przyjazna Rowerzystom”.
Celem konkursu jest zebranie i promocja informacji o gminach, które aktywnie wpierają rozwój turystyki rowerowej, promują aktywny wypoczynek na rowerach i tworzą infrastrukturę rowerową.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Termin nadsyłania dokumentacji do konkursu: 10 sierpnia 2017 r.

Link do informacji konkursowej: http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/konkurs-gmina-przyjazna-rowerzystom

Nabór do programu Kultura - Interwencje 2017

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2017, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 5 czerwca do 20 listopada 2017 roku.

Nabór wniosków trwa do 27 marca 2017 roku.

Link do informacji konkursowej: http://www.nck.pl

Konkurs grantowy Kulczyk Foundation

Od 01 marca do 30 czerwca 2017 r. Fundacja Kulczyk Foundation będzie prowadzić nabór w kolejnej edycji konkursu grantowego.
 
Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, spółdzielniom, instytucjom kultury i jednostkom samorządu terytorialnego.
 
W tej edycji istotą są projekty infrastrukturalne.
Projekt infrastrukturalny to taki, w którym istotą jest trwałe zagospodarowanie przestrzeni oraz nadanie jej określonych, właśnie trwałych cech funkcjonalnych.
Czyli - budujemy, urządzamy, remontujemy, konstruujemy, instalujemy, odnawiamy itd. Pozostaje namacalny dowód naszej pracy, który musi tętnić życiem i przynosić efekty społeczne (Kulczyk Foundation).

Link do informacji konkursowej: www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce "Granty"

NBP: nabór inicjatyw edukacyjnych

W okresie od 01 marca do 01 czerwca 2017 r., Narodowy Bank Polski będzie prowadził nabór inicjatyw edukacyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku.
 
Preferowane będą inicjatywy dotyczące następujących priorytetowych obszarów działalności edukacyjnej NBP:
* upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego;
* podnoszenie poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym w zakresie roli i misji NBP, prowadzenia polityki pieniężnej, działalności instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej
(m.in. działalności Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, wspólnej waluty europejskiej);
* upowszechnianie wiedzy o obrocie bezgotówkowym;
* kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości;
* przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym m.in. w zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych;
* wspieranie środowisk naukowych, akademickich i oświatowych w rozwijaniu edukacji ekonomicznej;
* popularyzowanie wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa i historii pieniądza, nowych horyzontów myśli ekonomicznej oraz mechanizmów finansowych;
* promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego, związanego z rozwojem gospodarczym.

Podmioty uprawnione:
- osoby prawne,
- inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.
 
NBP corocznie informuje Wnioskodawców o wynikach naboru w terminie do 15 października.
Inicjatywy pozytywnie zweryfikowane są kierowane do kolejnego etapu, w ramach którego złożone wnioski o dofinansowanie będą poddawane następnie pogłębionej ewaluacji ex ante oraz opiniowane przez Radę ds. Edukacji Ekonomicznej przy Zarządzie NBP z udziałem zewnętrznych autorytetów w tej dziedzinie.

Link do informacji konkursowej: www.nbportal.pl

Konkurs "Seniorzy w akcji!"

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych (osoby 18-35 lat), które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – realizatorzy programu stwarzają przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 000 zł.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 marca 2017 r.
 
Link do informacji konkursowej: www.seniorzywakcji.pl

Narodowy Bank Polski: dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

NBP dofinansowuje m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok.  

Uprawnieni wnioskodawcy - podmioty prawa polskiego:
- osoby prawne,
- inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.

O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:
* dzieci i młodzież,
* nauczyciele i kadra naukowa,
* osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
* osoby niepełnosprawne,
* osoby w wieku 55+,
* bezrobotni,
* młodzież wchodząca na rynek pracy.

Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Link do informacji o naborze oraz lista priorytetów NBP na rok 2017: www.nbportal.pl

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

UWAGA !!
W 2017 r. zmianie uległy terminy naboru wniosków oraz zakończenia zadań:
• Termin składania wniosków: do 28.04.2017 r.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

• Termin zakończenia zadań: 30.09.2017 r.

Link do informacji o naborze: www.wfosigw.katowice.pl

Konkurs "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji" w ramach PO Polska Cyfrowa 2014-2020 - Działanie 3.1., tryb konkursowy

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
Dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego, tj. zwiększenia stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, w szczególności poprzez:
- rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),
- nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu, jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
- stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
 
Możliwe typy projektów: działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.
 
Grupa docelowa: osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.
 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016  r. poz. 1817).
- JST oraz ich związki i stowarzyszenia.
- Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku.
- partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
 
Alokacja środków w naborze: 105.000.000 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania całkowitego projektu przewidziana dla woj. śląskiego (zgodnie z SZOOP): 15 500 000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 
Termin naboru wniosków: od 30 stycznia 2017 r. do 4 maja 2017 r.

Link do informacji konkursowej: https://cppc.gov.pl

(Nie)pełnosprawni w swojej firmie - dotacja na założenie firmy

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym “Teatr Grodzki” realizuje projekt “(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”.

Uprawnieni wnioskodawcy - o udział w projekcie mogą ubiegać się, przy spełnieniu poniższych warunków łącznie:
- osoby z niepełnosprawnościami,
- po 30 roku życia,
- zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
- bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
- nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Cel programu: W ramach projektu 32 uczestników skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. Wsparcie pomostowe może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Nabór został uruchomiony w styczniu 2017.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do informacji konkursowej: http://gapr.pl

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Od 2017 roku wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośrednicy finansowi będą w całej Polsce udzielać pożyczek podmiotom ekonomii społecznej (PES) - np. organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym. Umowa na obsługę programu pożyczkowego została podpisana 29 grudnia 2016 r. z  Funduszem Regionu Wałbrzyskiego i Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.Wsparcie ponad 2 tys. podmiotów ekonomii społecznej, utworzenie 1,2 tys. nowych miejsc pracy – to cele Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, stworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zostanie na to przeznaczonych prawie 160 mln zł.

Umożliwią one co najmniej 2030 podmiotom ekonomii społecznej (PES) zaciągnięcie pożyczek na finansowanie ich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także na zapewnienie bieżącej płynności. PES, ze względu na istotę swojej działalności, czyli wyższość celu społecznego nad ekonomicznym, mają ograniczone możliwości na uzyskanie finansowania komercyjnego.
 
W nowej odsłonie funduszu pożyczkowego wprowadzono wymóg wykazania korzyści społecznych, płynących z planowanego przez pożyczkobiorcę przedsięwzięcia. Katalog potencjalnych korzyści społecznych został stworzony we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i obejmuje m.in. zatrudnienie dodatkowo co najmniej jednej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podjęcie nowej lub rozwijanie/rozszerzenie świadczonej dotąd usługi społecznej w interesie ogólnym, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników czy też zaangażowanie lokalnych dostawców/podwykonawców.
 
Projekt jest kontynuacją oferty dostępnej w pilotażu finansowania ekonomii społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki. W nowym rozdaniu oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna – kwoty pożyczek są pięciokrotnie wyższe (nawet do 500 tys. zł), a skorzystać z nich będą mogły także nowo powstałe przedsiębiorstwa, których okres działalności jest krótszy niż rok.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. w części za którą odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedsiębiorstwo społeczne to forma działalności społeczno-gospodarczej, w ramach której wypracowane ekonomicznie zyski są reinwestowane w cele społeczne PES, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. W PES cel społeczny jest równie istotny jak cel ekonomiczny.

Źródło informacji: www.mrpips.gov.pl

Konkursy w ramach programu ERASMUS + na 2017 rok

Komisja Europejska opublikowała w dniu 20 października 2016 r. zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Erasmus+ na 2017 rok (EAC/A03/2016).

Zaproszenie do składania wniosków obejmuje niżej wymienione akcje programu Erasmus+. Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1
Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych – 17 maja 2017 r.
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 2 lutego 2017 r.
Strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego – 26 kwietnia 2017 r.
Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 5 kwietnia 2017 r.
Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 16 lutego 2017 r.

Akcja 2
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 29 marca 2017 r.
Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2017 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 9 lutego 2017 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2017 r.

Akcja 3
Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r. i 4 października 2017 r.

Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 23 lutego 2017 r.

Działania w dziedzinie sportu
Współpraca partnerska – 6 kwietnia 2017 r.
Małe partnerstwa współpracy – 6 kwietnia 2017 r.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 6 kwietnia 2017 r.

Link do informacji konkursowej: http://erasmusplus.org.pl

*****

Fundusze Europejskie 2014 - 2020 w Polsce

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zasady działania Funduszy: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze UE - serwisy wszystkich programów

Serwisy programów krajowych i regionalnych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO)

RPO Woj. Śląskiego dysponuje największą pulą środków na lata 2014 - 2020, bo blisko 3,47 mld euro, co stanowi ok. 11% całej alokacji przyznanej na Programy Regionalne.

Serwis RPO Woj. Śląskiego: RPO Śląskie

RPO Woj. Śląskiego - poradnik "Po nitce do kłębka"

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Interreg V-A

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim.

Serwis Interreg V-A: www.cz-pl.eu/Interreg_VA

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów umożliwia realizację projektów o mniejszym zakresie, przy wysokości dofinansowania min. 2 tys. EUR maks. 120 tys. EUR. Maksymalna wysokość dofinansowania mikroprojektu ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego przypisania do odpowiedniej osi priorytetowej i typu mikroprojektu. Fundusz Mikroprojektów jest zarządzany przez sekretariaty euroregionów. Powiat raciborski podlega pod Sekretariat Euroregionu Silesia. Siedziba polskiego Sekretariatu znajduje się w Raciborzu.

Serwis Sekretariatu: www.euroregion-silesia.pl

*****

Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza istniejącymi funduszami, Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach, mi.n.: programy ERASMUS+, Kreatywna Europa, COSME,