początek strony

Dotacje i konkursy

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Dotacje i konkursy

Konkurs dla samorządów "HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Głównym celem konkursu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

Ze względu na pilotażowy charakter przewidywanych efektów konkursu, wdrażanych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych, nie mniej ważne jest upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie wśród różnych interesariuszy oraz innych miast o podobnych uwarunkowaniach.

Wnioskodawcą w konkursie może być tylko pojedyncza gmina posiadająca status miasta (tj. gminy miejskie lub miejsko-wiejskie).

Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów:
- w pierwszym etapie, do 16 października 2017 r., wnioskodawcy składają fiszki projektowe;
- termin składania koncepcji projektu zostanie przekazany wnioskodawcom wybranym w pierwszym etapie konkursu, ale nie może to być termin wcześniejszy niż 4 miesiące od dnia ogłoszenia wyników pierwszego etapu.

Maksymalny termin realizacji projektów – 31 grudnia 2021 r.
Minimalna wartość projektu to 500 tys. zł netto
Maksymalna wartość projektu to 4 mln zł netto
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu.

Link do informacji: https://www.mr.gov.pl

Projekt "Pomysł na biznes"

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłosił pierwszy nabór uczestników do projektu "Pomysł na biznes".

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie wszystkie warunki:
- osoby po 30 roku życia
- zamieszkujące na terenie woj. śląskiego
- bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
- nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu
- należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu dostępna będzie pomoc w przygotowaniu planu biznesu, bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu prowadzenia  firmy.
Dodatkowo, uczestnicy będą mogli otrzymać do 23.000 zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 1000-1700 zł miesięcznie przez okres pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy.

Nabór wniosków konkursowych: od 16 czerwca 2017 r. do odwołania.

Link do informacji: https://www.oddzial.fgsa.pl

Konkurs BZ WBK: "Tu mieszkam, tu zmieniam"

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłosiła kolejną edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam".

W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej.
Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną, np.fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii.

W tym roku na dofinansowanie projektów Fundacja Banku Zachodniego WBK przeznaczyła pół miliona złotych.

Nabór wniosków konkursowych: od 15 lipca do 30 września 2017 r.

Link do informacji: http://fundacja.bzwbk.pl

Finansowanie UE dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która m.in. pośredniczy we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w obszarach dedykowanych przedsiębiorczości.

Z oferty ŚCP skorzystać mogą przedsiębiorcy sektora mikro, małych, średnich i dużych firm zainteresowani pozyskaniem wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z finansowania przedsięwzięć m.in. w ramach następujących osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020:
I Osi Priorytetowej Nowoczesna Gospodarka:
- Działanie 1.2. Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
- Działanie 1.3 Profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

III Osi Priorytetowej Konkurencyjność MŚP:
- Działanie 3.1 Poprawa warunków do Rozwoju MŚP
Poddziałanie 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców
- Działanie 3.2. Innowacje w MŚP
- Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

ŚCP oferuje bezpłatnie usługi doracze w zakresie informacji o możliwości pozyskania funduszy europejskich na rozwój przedsiębiorczości, pomaga w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i rozliczaniu projektu.

Link do informacji: https://scp-slask.pl

Nabory wniosków w NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej publikuje aktualną informację o naborach wniosków w ramach:
-  Programów priorytetowych NFOŚiGW;
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020;
-  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Link do informacji: http://www.nfosigw.gov.pl

III edycja konkursu dla samorządów "Samorząd przyjazny energii"

15 tys. zł to wartość grantu, jaki można zdobyć, biorąc udział w konkursie "Samorząd przyjazny energii". Obecnie trwa kolejna edycja konkursu kierowanego do jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach konkursu zostaną nagrodzone inicjatywy podjęte przez samorządy w 2016 r., które wsparły:
- niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej;
- przeciwdziałanie powstaniu smogu;
- rozwój sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Zwycięzcy konkursu otrzymają grant finansowy w wysokości 15 tysięcy złotych na dalsze inwestycje na terenie gminy i tytuł „Samorządu przyjaznego energii”. Udział w konkursie umożliwia gminom promocję, w tym szczególnie upowszechnianie wdrożonych, dobrych rozwiązań w sferze energii. Firma TAURON Dystrybucja S.A. wspierając to przedsięwzięcie stara się podkreślić dobrą współpracę z samorządami lokalnymi.

Konkurs ten organizowany przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE)  i odbywa się pod patronatem Urzędu Regulacji Energetyki. Wydarzenie to wspiera również po raz trzeci firma TAURON Dystrybucja S.A.

Nabór wniosków konkursowych trwa do 15.09.2017 r.

Link do informacji: http://www.konkurs.ptpiree.pl/

Narodowy Bank Polski: dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

NBP dofinansowuje m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok.  

Uprawnieni wnioskodawcy - podmioty prawa polskiego:
- osoby prawne,
- inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.

O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:
* dzieci i młodzież,
* nauczyciele i kadra naukowa,
* osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
* osoby niepełnosprawne,
* osoby w wieku 55+,
* bezrobotni,
* młodzież wchodząca na rynek pracy.

Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Link do informacji o naborze oraz lista priorytetów NBP na rok 2017: www.nbportal.pl

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Od 2017 roku wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośrednicy finansowi będą w całej Polsce udzielać pożyczek podmiotom ekonomii społecznej (PES) - np. organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym. Umowa na obsługę programu pożyczkowego została podpisana 29 grudnia 2016 r. z  Funduszem Regionu Wałbrzyskiego i Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.Wsparcie ponad 2 tys. podmiotów ekonomii społecznej, utworzenie 1,2 tys. nowych miejsc pracy – to cele Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, stworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zostanie na to przeznaczonych prawie 160 mln zł.

Umożliwią one co najmniej 2030 podmiotom ekonomii społecznej (PES) zaciągnięcie pożyczek na finansowanie ich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także na zapewnienie bieżącej płynności. PES, ze względu na istotę swojej działalności, czyli wyższość celu społecznego nad ekonomicznym, mają ograniczone możliwości na uzyskanie finansowania komercyjnego.
 
W nowej odsłonie funduszu pożyczkowego wprowadzono wymóg wykazania korzyści społecznych, płynących z planowanego przez pożyczkobiorcę przedsięwzięcia. Katalog potencjalnych korzyści społecznych został stworzony we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i obejmuje m.in. zatrudnienie dodatkowo co najmniej jednej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podjęcie nowej lub rozwijanie/rozszerzenie świadczonej dotąd usługi społecznej w interesie ogólnym, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników czy też zaangażowanie lokalnych dostawców/podwykonawców.
 
Projekt jest kontynuacją oferty dostępnej w pilotażu finansowania ekonomii społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki. W nowym rozdaniu oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna – kwoty pożyczek są pięciokrotnie wyższe (nawet do 500 tys. zł), a skorzystać z nich będą mogły także nowo powstałe przedsiębiorstwa, których okres działalności jest krótszy niż rok.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. w części za którą odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedsiębiorstwo społeczne to forma działalności społeczno-gospodarczej, w ramach której wypracowane ekonomicznie zyski są reinwestowane w cele społeczne PES, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. W PES cel społeczny jest równie istotny jak cel ekonomiczny.

Źródło informacji: www.mrpips.gov.pl

Konkursy w ramach programu ERASMUS + na 2017 rok

Komisja Europejska opublikowała w dniu 20 października 2016 r. zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Erasmus+ na 2017 rok (EAC/A03/2016).

Zaproszenie do składania wniosków obejmuje niżej wymienione akcje programu Erasmus+. Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1).

Akcja 1
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 4 października 2017 r.

Akcja 2
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 4 października 2017 r.

Akcja 3
Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 października 2017 r.

Link do informacji konkursowej: http://erasmusplus.org.pl

*****

Fundusze Europejskie 2014 - 2020 w Polsce

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zasady działania Funduszy: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze UE - serwisy wszystkich programów

Serwisy programów krajowych i regionalnych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO)

RPO Woj. Śląskiego dysponuje największą pulą środków na lata 2014 - 2020, bo blisko 3,47 mld euro, co stanowi ok. 11% całej alokacji przyznanej na Programy Regionalne.

Serwis RPO Woj. Śląskiego: RPO Śląskie

RPO Woj. Śląskiego - poradnik "Po nitce do kłębka"

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Interreg V-A

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim.

Serwis Interreg V-A: www.cz-pl.eu/Interreg_VA

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów umożliwia realizację projektów o mniejszym zakresie, przy wysokości dofinansowania min. 2 tys. EUR maks. 120 tys. EUR. Maksymalna wysokość dofinansowania mikroprojektu ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego przypisania do odpowiedniej osi priorytetowej i typu mikroprojektu. Fundusz Mikroprojektów jest zarządzany przez sekretariaty euroregionów. Powiat raciborski podlega pod Sekretariat Euroregionu Silesia. Siedziba polskiego Sekretariatu znajduje się w Raciborzu.

Serwis Sekretariatu: www.euroregion-silesia.pl

*****

Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza istniejącymi funduszami, Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach, mi.n.: programy ERASMUS+, Kreatywna Europa, COSME,