początek strony
Starostwo Powiatowe

Dotacje i konkursy

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Dotacje i konkursy

Ogłoszenie konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16 obejmujący następujące typy projektów:
Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów, w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii RIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:
- utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
- wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia 4 maja 2016 r. (w ostatni dzień naboru do godz. 23.59). Projekty należy złożyć na formularzu wniosku aplikacyjnego wypełnionym w Lokalnym Systemie Informatycznym, dostępnym pod adresem http://lsi.slaskie.pl. Wniosek należy przesłać do IOK w formie elektronicznej z wykorzystaniem platform elektronicznych SEKAP lub ePUAP oraz podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, lub certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/68

Ogłoszenie konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, obejmujące następujące typy operacji:
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)[1]:
2. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
3. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
4. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:
5. Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia[2].
6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:
7. Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki[3], spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;
8. Wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia[4] dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia[5] stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem[6]).
9. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców:
10.Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej, w tym: usługi rekrutacyjne, procedowanie z dokumentami aplikacyjnymi kandydatów, organizacja rozmów kwalifikacyjnych. Warunki wsparcia muszą posiadać pozytywną opinię Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 25 kwietnia 2016 r. do dnia 23 maja 2016 r., do godziny 12:00:00. Projekty należy złożyć na formularzu wniosku aplikacyjnego wypełnionym w Lokalnym Systemie Informatycznym, dostępnym pod adresem http://lsi.slaskie.pl. Wniosek należy przesłać do IOK w formie elektronicznej z wykorzystaniem platform elektronicznych SEKAP lub ePUAP oraz podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, lub certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/71#_ftn7

Ogłoszenie konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16 obejmujący następujący typ projektu:
1. Wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 29 kwietnia 2016 r. do dnia 31 maja 2016 roku (w ostatni dzień naboru do godz. 15:30). Projekty należy złożyć na formularzu wniosku aplikacyjnego wypełnionym w Lokalnym Systemie Informatycznym, dostępnym pod adresem http://lsi.slaskie.pl. Wniosek należy przesłać do IOK w formie elektronicznej z wykorzystaniem platform elektronicznych SEKAP lub ePUAP oraz podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, lub certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/72

Ogłoszenie konkursu w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-003/16 na Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. To jest wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną poprzez: opracowanie kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz zawiązanie optymalnego partnerstwa, w tym co najmniej z jednostką samorządu terytorialnego (JST) lub jej właściwą w danym obszarze jednostką organizacyjną, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu co najmniej na obszarze działania tej JST w kolejnym projekcie w ramach konkursu drugiego etapu.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 4 maja do 18 maja 2016 r. od poniedziałku do piątku. W dniach od 4 maja do 17 maja w godzinach od 8:15 do 16:15, a ostatniego dnia, tj. 18 maja tylko do godz. 16:00. Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku, albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-5/

Ogłoszenie konkursu w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-003/16 na typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dnia 29 lipca 2016 r., w którym wnioski mogą być składane tylko do godziny 16.00. Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku, albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-2/

OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Z "FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW 2014 - 2020 W EUROREGIONIE SILESIA"

Euroregion Silesia (strona czeska: Euroregion Silesia – CZ, strona polska: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry) jako Zarządzający Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska ogłasza, iż z dniem 01.04.2016 r. zostaje otwarty ciągły nabór wniosków na mikroprojekty z „Funduszu Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia”

Terminy składania wniosków:
Nabór wniosków jest ciągły od daty ogłoszenia naboru. Zarządzający Funduszem na bieżąco informuje o terminach posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS), na których będą omawiane złożone wnioski, oraz terminy w jakich jest konieczność złożenia wniosku o dofinansowanie, aby na danym posiedzeniu był omawiany, a także inne warunki dla danego naboru.

Terminy w 2016 roku:
1.nabór wniosków:
Termin składania wniosków na 1. Posiedzenie EKS: do 16.05.2016 r.
Termin 1. posiedzenia EKS: 28.07.2016 r.

2.nabór wniosków:
Termin składania wniosków na 2. Posiedzenie EKS: do 03.10.2016 r.
Termin 2. posiedzenia EKS: 15.12.2016 r.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji programowej. Wnioski (dla osi priorytetowej 2, 3 i 4), które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji) do 16.05.2016r. do godz. 24.00, będą mogły być rozpatrywane na 1. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS)
w lipcu br. Wszystkie wnioski, które Euroregion Silesia otrzyma po tym terminie, będą mogły być rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach EKS.

Formularz Wniosku projektowego w ramach FM musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu aplikacji internetowej – MS2014+. Wraz z wnioskiem projektowym należy złożyć wszystkie wymagane załączniki (również w wersji elektronicznej). Wniosek projektowy składa się za pomocą generatora wniosków w wersji elektronicznej. Do Zarządzającego FM nie składa się wniosków w wersji papierowej. Do złożenia wniosku niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość złożenia projektu bez stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w ramach upoważnienia dla Zarządzającego FM).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.euroregion-silesia.pl/index,terminy-naborow,108.html

Ogłoszenie konkursu w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłasza konkurs nr POIiS/2.4.5/3/2015
Przedmiotem konkursu jest edukacja społeczności obszarów chronionych (w szczególności społeczności lokalne na terenach należących do sieci Natura 2000 oraz parków narodowych).

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 29.01.2016 r. do 29.04.2016 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna/art,4,nabor-dla-dzialania-2-4-po-iis-2014-2020-5c-edukacja-spolecznosci-obszarow-chronionych.html

Nabory dla projektów indywidualnych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

W ramach osi wsparcie otrzymają następujące działania:
 - zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza,
 - wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
 - działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego z wyjątkiem rekonstrukcję/przebudowy i modernizację istniejących lokalnych i regionalnych połączeń drogowych,
 - wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych,
 - ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Minimalna kwota wsparcia współfinansowania Unii na operację wynosi: 60 000 Euro.
Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia we Wspólnym Sekretariacie propozycji projektowej najpóżniej 8 tygodni przed zakończeniem naboru wniosków projektowych, tj do 22.01.2016 r. Termin składniania wniosków upływa 10.05.2016 r.

W programie obowiązuje elektroniczny obieg dokumentów – tj. całość korespondencji dot. projektu, od momentu złożenia wniosku projektowego, aż do zakończenia i rozliczenia projektu, odbywa się za pomocą systemu monitorującego/generatora wniosków.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.cz-pl.eu/Dzialania.html

ERASMUS+ 2014-2020 unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu

Program Erasmus+, wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych. W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje:
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna
  Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
  Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW w 2016 roku:
Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1
 -  Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 r., 26 kwietnia 2016 r., 4 października 2016 r.
 -  Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 2 lutego 2016 r.
 -  Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 18 lutego 2016 r.
 -  Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 1 kwietnia 2016 r.

Akcja 2
 -  Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 r., 26 kwietnia 2016 r., 4 października 2016 r.
 -  Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 31 marca 2016 r.
 -  Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2016 r.
 -  Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2016 r.
 -  Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 r. i 1 lipca 2016 r.

Akcja 3
-  Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2016 r., 26 kwietnia 2016 r. i 4 października 2016 r.

Działania „Jean Monnet”
 -  Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 25 lutego 2016 r.

Działania w dziedzinie sportu
 -  Współpraca partnerska związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 21 stycznia 2016 r.
 -  Współpraca partnerska niepowiązana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 12 maja 2016 r.
 -  Małe partnerstwa współpracy – 12 maja 2016 r.
 -  Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 21 stycznia 2016 r.
 -  Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 12 maja 2016 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/

Nabory wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska

W ramach programu obowiązkowe jest w obecnej perspektywie finansowej złożenie propozycji projektowej, której celem jest zdobycie informacji nt. przygotowywanych wniosków. Propozycję projektową należy złożyć we Wspólnym Sekretariacie w formie formularza propozycji projektowej najpóźniej osiem tygodni przed ostatecznym terminem składania pełnych wniosków.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.cz-pl.eu/wnioskodawca-informacje.html

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na 2016 r.

Harmonogram ma charakter orientacyjny, czyli przedstawia przybliżone terminy oraz kwoty przeznaczone na poszczególne konkursy. Zawiera również kompleksową informację o naborach prowadzonych przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WSL, tj. Wydział Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społęcznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://rpo.slaskie.pl/dokument/harmonogram_naborow_wnioskow_o_dofinansowanie_dla_regionalnego_programu_wojewodztwa_slaskiego_2014_2020_na_2016_r__24_listopada_2015_r

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok.

Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym dla PO WER na 2016 r. jest dostępny na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/harmonogram-naborow-wnioskow-w-programie-wiedza-edukacja-rozwoj/

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Polska Cyfrowa na 2016 rok

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/harmonogram-naborow-wnioskow-w-programie-polska-cyfrowa/

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Inteligentny Rozwój na 2016 rok

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/harmonogram-naboru-wnioskow-w-programie-inteligentny-rozwoj/

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rok 2016

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/harmonogram-naboru-wnioskow-w-programie-infrastruktura-i-srodowisko/

Harmonogram naborów wniosków planowanych do ogłoszenia w ramach programów obowiązujących w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. Wszelkie zmiany terminów będą aktualizowane na bieżąco.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/

Harmonogram naborów wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej: http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/

 

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl

Do 30 listopada czekamy na zgłaszanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2016.

Szczegóły tutaj

info