początek strony
Starostwo Powiatowe

Dotacje i konkursy

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Dotacje i konkursy

Narodowy Bank Polski: dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

NBP dofinansowuje m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok.  

Uprawnieni wnioskodawcy - podmioty prawa polskiego:
- osoby prawne,
- inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.

O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:
* dzieci i młodzież,
* nauczyciele i kadra naukowa,
* osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
* osoby niepełnosprawne,
* osoby w wieku 55+,
* bezrobotni,
* młodzież wchodząca na rynek pracy.

Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Link do informacji o naborze oraz lista priorytetów NBP na rok 2017: www.nbportal.pl

„Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

W powiecie raciborskim istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach:
- obszaru B - likwidacja barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
- obszaru C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
- obszaru D - likwidacja barier transportowych;
- obszaru E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 r.:
1) obszar B - do 150.000,00 zł jednak nie więcej niż 25% wartości projektu, na likwidację barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C - do 34.000,00 zł jednak nie więcej niż 45% wartości projektu, na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
3) obszar D - na likwidację barier transportowych do:
a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,  
c) 250.000,00 zł dla autobusów;
W przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych wartość dofinansowania nie może przekroczyć 55% wartości projektu, natomiast w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej 65%.
4) obszar E - do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych; jednak nie więcej niż 15% wartości projektu.

Beneficjentami programu mogą być:
- w ramach obszaru B - podmioty, które utworzyły i prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
- w ramach obszaru C - gminy i organizacje pozarządowe;
- w ramach obszaru D - placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy i organizacje pozarządowe oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
- w ramach obszaru E - gminy i organizacje pozarządowe.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Pl. Okrzei 4, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2017 r. Decyduje data wpływu do Starostwa. Natomiast w przypadku obszaru E - bezpośrednio do Oddziału PFRON w Katowicach.

Wzory wniosków dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego: www.powiatraciborski.pl Dodatkowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, tel. 32/45-97-348.

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Celem konkursu jest sparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, które będą realizowane w terminie od 9 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Uprawnieni wnioskodawcy:
-  organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.),
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- spółdzielnie socjalne,
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.176) które, nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych  oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin składania ofert: od 18.01.2017 r. do 08.02.2017 r.
Link do informacji konkursowej: www.slaskie.pl

Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej

Od 18.01.2017 r. do 07.02.2017 r. Śląski Urząd Marszałkowski przyjmuje wnioski w konkursie na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej.

Celem konkursu jest wsparcie zadania publicznego Województwa Śląskiego poprzez rozwój relacji społecznych w dziedzinie  kultury fizycznej, które będzie realizowane w zakresie:
I. Organizacji imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej.
II. Szkolenia w zakresie sportów lotniczych.
III.  Sporty motorowe.

Uprawnieni wnioskodawcy:
-  organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.),
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- spółdzielnie socjalne,
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.176) które, nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych  oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Link do informacji konkursowej: www.slaskie.pl

Konkursy MSWiA dla NGO na na poprawę bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło cztery konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Dotyczą one zwalczania nienawiści w Internecie, poszukiwania osób zaginionych i bezpieczeństwa na drogach.
 
Zadanie Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą,  hejtem w internecie oraz uzależnieniami obejmuje między innymi udzielanie pomocy ofiarom nienawiści w sieci, profilaktykę uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji w Internecie i patologiom wśród dzieci i młodzieży. Na jego realizację przeznaczono 60 tys. zł.
 
W ramach zadania Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom ma powstać ogólnopolski, bezpłatny telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci. Realizator będzie też prowadził działania informacyjne, organizował szkolenia i rozwijał współpracę międzynarodową w zakresie poszukiwania zaginionych. Dotacja na to zadanie wynosi 90 tys. zł.
 
Zadanie Realizacja kampanii społecznej - Twoje bezpieczne przejście obejmuje przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej na temat zagrożeń na przejściach dla pieszych, kształtowanie właściwych postaw i promowanie bezpiecznego zachowania na przejściach. Realizator tego zadania otrzyma 50 tys. zł.
 
Czwarte zadanie - Zapobieganie wypadkom drogowym dotyczy prowadzenia akcji i kampanii społecznych dotyczących skutków niebezpiecznych zachowań na drodze. Ma ono też służyć budowaniu świadomości i zachęcać do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Na jego realizację przeznaczono 60 tys. zł.

Podmioty uprawnione:  organizacje pozarządowe.
Oferty należy składać do dnia 6 lutego 2017 r.

MSWiA co roku organizuje konkursy na realizację podobnych zadań. W 2016 r. zostały wykonane cztery zadania na kwotę 260 tys. zł. Ich realizatorzy to: Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS / Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS, Fundacja Itaka oraz Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych.

Link do informacji konkursowej:bip.mswia.gov.pl

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2017

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
 
W Programie „Równać Szanse” istotą jest wyrównanie szans młodych ludzi (w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.
 
Możliwe typy projektów: działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2017 r., a 30 listopada 2018 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców).
 
Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
 
Wysokość dotacji: do 40 000 zł.
 
Termin naboru wniosków: konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca  2017 roku, o godzinie 12:00.

Link do informacji konkursowej: www.rownacszanse.pl

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

UWAGA !!
W 2017 r. zmianie uległy terminy naboru wniosków oraz zakończenia zadań:
• Termin składania wniosków: do 28.04.2017 r.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

• Termin zakończenia zadań: 30.09.2017 r.

Link do informacji o naborze: www.wfosigw.katowice.pl

Konkurs "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji" w ramach PO Polska Cyfrowa 2014-2020 - Działanie 3.1., tryb konkursowy

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
Dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego, tj. zwiększenia stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, w szczególności poprzez:
- rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),
- nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu, jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
- stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
 
Możliwe typy projektów: działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.
 
Grupa docelowa: osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.
 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016  r. poz. 1817).
- JST oraz ich związki i stowarzyszenia.
- Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku.
- partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
 
Alokacja środków w naborze: 105.000.000 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania całkowitego projektu przewidziana dla woj. śląskiego (zgodnie z SZOOP): 15 500 000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 
Termin naboru wniosków: od 30 stycznia 2017 r. do 4 maja 2017 r.

Link do informacji konkursowej: https://cppc.gov.pl

Nabór do programu dotacyjnego "Ojczysty - dodaj do ulubionych"

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz  doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Uprawnieni wnioskodawcy:
1) organizacje pozarządowe,
2) samorządowe instytucje kultury.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
1) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;
2) projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, publikacje edukacyjne;
3) tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe
i komunikacyjne.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 31 marca 2017 do 20 listopada 2017 roku.
Dofinansowanie zadania wynosi do 90% budżetu zadania.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000,00 zł brutto.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 75 000,00 zł brutto.

Termin składania wniosków: nabór trwa do 01 lutego 2017 r.

Link do informacji konkursowej: www.nck.pl

(Nie)pełnosprawni w swojej firmie - dotacja na założenie firmy

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym “Teatr Grodzki” realizuje projekt “(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”.

Uprawnieni wnioskodawcy - o udział w projekcie mogą ubiegać się, przy spełnieniu poniższych warunków łącznie:
- osoby z niepełnosprawnościami,
- po 30 roku życia,
- zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
- bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
- nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Cel programu: W ramach projektu 32 uczestników skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. Wsparcie pomostowe może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Nabór do projektu planowany jest w styczniu 2017.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do informacji konkursowej: http://gapr.pl

Konkurs "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych" w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 - Działanie 2.1., tryb konkursowy

Wydział EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego ogłosił konkurs nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16, którego przedmiotem jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Możliwe typy projektów:
- Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.
- Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

Uprawnieni wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, organizacje turystyczne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, państwowe i samorządowe instytucje kultury, uczelnie / szkoły wyższe, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji.

Termin składania wniosków: od dnia 30.12.2016 r. do dnia 28.02.2017 r.

Link do informacji konkursowej: www.rpo.slaskie.pl/nabor/156

Program grantowy „Decydujesz, pomagamy”

Od 02 do 31 stycznia 2017 r. Fundacja Tesco prowadzić będzie nabór projektów w ramach programu "Decydujesz, pomagamy".

Uprawnieni wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, nieformalne grupy inicjatywne.

Zasady naboru: Mechanizm zgłaszania projektów jest bardzo prosty – wystarczy wejść na stronę www.tesco.pl/pomagamy i wypełnić formularz, krótko opisując planowane przedsięwzięcie i wysłać w terminie od 2 do 31 stycznia 2017 r. Komisja Grantowa wybierze po trzy najlepsze projekty dla każdego ze 145 mikroregionów, na które została podzielona cała Polska. O tym, która organizacja otrzyma grant, decydują mieszkańcy każdego regionu w otwartym głosowaniu, które odbywać się będzie w sklepach Tesco - za każde zakupy, niezależnie od ich wartości, klient otrzyma specjalny żeton uprawniający do oddania głosu.

Cel konkursu: dofinansowanie różnorodnych projektów odpowiadających potrzebom małych, lokalnych organizacji, jak i grup nieformalnych. Inicjatywa ma przyczynić się również do rozwoju postaw obywatelskich, poprzez angażowanie osób reprezentujących różne środowiska wokół wspólnego celu. Projekty mogą dotyczyć rewitalizacji przestrzeni, edukacji dzieci i młodzieży, promocji zdrowego odżywiania, wydarzeń specjalnych dla mieszkańców czy poprawy jakości życia.

Źródło informacji: www.ngo.pl

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Od 2017 roku wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośrednicy finansowi będą w całej Polsce udzielać pożyczek podmiotom ekonomii społecznej (PES) - np. organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym. Umowa na obsługę programu pożyczkowego została podpisana 29 grudnia 2016 r. z  Funduszem Regionu Wałbrzyskiego i Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.Wsparcie ponad 2 tys. podmiotów ekonomii społecznej, utworzenie 1,2 tys. nowych miejsc pracy – to cele Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, stworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zostanie na to przeznaczonych prawie 160 mln zł.

Umożliwią one co najmniej 2030 podmiotom ekonomii społecznej (PES) zaciągnięcie pożyczek na finansowanie ich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także na zapewnienie bieżącej płynności. PES, ze względu na istotę swojej działalności, czyli wyższość celu społecznego nad ekonomicznym, mają ograniczone możliwości na uzyskanie finansowania komercyjnego.
 
W nowej odsłonie funduszu pożyczkowego wprowadzono wymóg wykazania korzyści społecznych, płynących z planowanego przez pożyczkobiorcę przedsięwzięcia. Katalog potencjalnych korzyści społecznych został stworzony we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i obejmuje m.in. zatrudnienie dodatkowo co najmniej jednej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podjęcie nowej lub rozwijanie/rozszerzenie świadczonej dotąd usługi społecznej w interesie ogólnym, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników czy też zaangażowanie lokalnych dostawców/podwykonawców.
 
Projekt jest kontynuacją oferty dostępnej w pilotażu finansowania ekonomii społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki. W nowym rozdaniu oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna – kwoty pożyczek są pięciokrotnie wyższe (nawet do 500 tys. zł), a skorzystać z nich będą mogły także nowo powstałe przedsiębiorstwa, których okres działalności jest krótszy niż rok.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. w części za którą odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedsiębiorstwo społeczne to forma działalności społeczno-gospodarczej, w ramach której wypracowane ekonomicznie zyski są reinwestowane w cele społeczne PES, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. W PES cel społeczny jest równie istotny jak cel ekonomiczny.

Źródło informacji: www.mrpips.gov.pl

Konkursy w ramach programu ERASMUS + na 2017 rok

Komisja Europejska opublikowała w dniu 20 października 2016 r. zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Erasmus+ na 2017 rok (EAC/A03/2016).

Zaproszenie do składania wniosków obejmuje niżej wymienione akcje programu Erasmus+. Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1
Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych – 17 maja 2017 r.
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 2 lutego 2017 r.
Strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego – 26 kwietnia 2017 r.
Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 5 kwietnia 2017 r.
Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 16 lutego 2017 r.

Akcja 2
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 29 marca 2017 r.
Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2017 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 9 lutego 2017 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2017 r.

Akcja 3
Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r. i 4 października 2017 r.

Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 23 lutego 2017 r.

Działania w dziedzinie sportu
Współpraca partnerska – 6 kwietnia 2017 r.
Małe partnerstwa współpracy – 6 kwietnia 2017 r.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 6 kwietnia 2017 r.

Link do informacji konkursowej: http://erasmusplus.org.pl

*****

Fundusze Europejskie 2014 - 2020 w Polsce

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zasady działania Funduszy: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze UE - serwisy wszystkich programów

Serwisy programów krajowych i regionalnych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO)

RPO Woj. Śląskiego dysponuje największą pulą środków na lata 2014 - 2020, bo blisko 3,47 mld euro, co stanowi ok. 11% całej alokacji przyznanej na Programy Regionalne.

Serwis RPO Woj. Śląskiego: RPO Śląskie

RPO Woj. Śląskiego - poradnik "Po nitce do kłębka"

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Interreg V-A

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim.

Serwis Interreg V-A: www.cz-pl.eu/Interreg_VA

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów umożliwia realizację projektów o mniejszym zakresie, przy wysokości dofinansowania min. 2 tys. EUR maks. 120 tys. EUR. Maksymalna wysokość dofinansowania mikroprojektu ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego przypisania do odpowiedniej osi priorytetowej i typu mikroprojektu. Fundusz Mikroprojektów jest zarządzany przez sekretariaty euroregionów. Powiat raciborski podlega pod Sekretariat Euroregionu Silesia. Siedziba polskiego Sekretariatu znajduje się w Raciborzu.

Serwis Sekretariatu: www.euroregion-silesia.pl

*****

Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza istniejącymi funduszami, Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach, mi.n.: programy ERASMUS+, Kreatywna Europa, COSME,

 

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl