początek strony
Starostwo Powiatowe

Dotacje i konkursy

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Dotacje i konkursy

Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 - edycja 2017

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało regulamin konkursu ofert w ramach rządowego programu ASOS na lata 2014-2020 - edycja 2017.
Uprawnieni wnioskodawcy:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
2) podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w tym:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.) w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze
zadań publicznych,
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Cel programu: poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.
W ramach Programu dofinansowanie mogą uzyskać projekty w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.
Termin składania wniosków: termin konkursu nie został jeszcze ogłoszony.
Możliwe terminy realizacji projektów: 01.03.2017 r. - 31.12.2017 r.

Podmioty, które nie mogą wziąć udziału w konkursie mogą skorzystać z dotacji w pośredni sposób dzięki partnerstwu z Oferentem.

Dopuszczalną formą partnerstwa jest partnerstwo publiczno-społeczne oraz partnerstwo społeczno-prywatne. Za pośrednie korzystanie z dotacji uznaje się działania w partnerstwie, polegające na tym, że podmiot uprawniony do korzystania z dotacji współpracuje na zasadzie partnerstwa (podział zadań i odpowiedzialności określony w umowie o partnerstwo) z Partnerem - podmiotem, który samodzielnie nie jest uprawniony do złożenia oferty w ramach Programu. Niedozwolone są przepływy finansowe od Oferenta do Partnera.

Link do informacji konkursowej:
www.mpips.gov.pl/ASOS_2017

Konkurs na dofinansowanie polsko-litewskich projektów młodzieżowych - FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Instytucja Zarządzająca Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży – ogłosiła nabór wniosków na 2017 rok.

Uprawnieni wnioskodawcy: zarejestrowane zgodnie z prawem Litwy lub Polski osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą. Według formy prawnej mogą to być instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe, z wyłączeniem podmiotów komercyjnych nastawionych na zysk. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich. W przypadku szkół publicznych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, dla których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, ważne jest, aby organ wiedział o staraniach się instytucji mu podległej o dofinansowanie z Funduszu oraz aby we wniosku odnotować fakt posiadania organu prowadzącego (część II wniosku).
Cel konkursu: promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego, tolerancji i empatii, współpracę między polską i litewską młodzieżą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja wolontariatu, promowanie 10-lecia działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne, w tym publikacje.
Termin składania wniosków: do 30.12.2016 r.
Link do informacji konkursowej: www.wymianymlodziezy.frse.org.pl

Konkurs FIO 2017 - II nabór

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło w dn. 01.12.2016 r. drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Uprawnieni wnioskodawcy:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
2) podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w tym:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.) w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze
zadań publicznych,
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty o dofinansowanie zadań można składac w ramach dwóch Priorytetów:
Priorytetu 3. Aktywni Obywatele
Priorytetu 4. Silne organizacje pozarządowe (kierunek 1 - Konkurs Ogólny)
Termin składania wniosków: od 01.12.2016 r. do 09.01.2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).
Link do informacji konkursowej: www.mrpips.gov.pl

Konkurs w ramach programu PO WER "Profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności"

Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w dn. 23.11.2016 r. konkurs nr POWR.02.08.00-IP-03-00-002/16 pt. "Profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności" na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER 2014-2020.

Uprawnieni wnioskodawcy: administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, samorząd gospodarczy i zawodowy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy.
Cel konkursu: profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki.
Alokacja finansowa w naborze konkursowym: 28 400 000,00 zł
Termin składania wniosków: od dnia 27.12.2016 r. do dnia 11.01.2017 r.
Link do informacji konkursowej: www.efs.mrpips.gov.pl

Konkurs "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych" w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 - Działanie 2.1., tryb konkursowy

Wydział EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego ogłosił konkurs nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16, którego przedmiotem jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Możliwe typy projektów:
- Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.
- Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

Uprawnieni wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, organizacje turystyczne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, państwowe i samorządowe instytucje kultury, uczelnie / szkoły wyższe, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji.
Termin składania wniosków: od dnia 30.12.2016 r. do dnia 28.02.2017 r.
Link do informacji konkursowej: www.rpo.slaskie.pl/nabor/156

Konkursy w ramach programu ERASMUS + na 2017 rok

Komisja Europejska opublikowała w dniu 20 października 2016 r. zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Erasmus+ na 2017 rok (EAC/A03/2016).

Zaproszenie do składania wniosków obejmuje niżej wymienione akcje programu Erasmus+. Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1
Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych – 17 maja 2017 r.
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 2 lutego 2017 r.
Strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego – 26 kwietnia 2017 r.
Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 5 kwietnia 2017 r.
Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 16 lutego 2017 r.

Akcja 2
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 29 marca 2017 r.
Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2017 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 9 lutego 2017 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2017 r.

Akcja 3
Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r. i 4 października 2017 r.

Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 23 lutego 2017 r.

Działania w dziedzinie sportu
Współpraca partnerska – 6 kwietnia 2017 r.
Małe partnerstwa współpracy – 6 kwietnia 2017 r.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 6 kwietnia 2017 r.

Link do informacji konkursowej: http://erasmusplus.org.pl

*****

Fundusze Europejskie 2014 - 2020 w Polsce

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zasady działania Funduszy: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze UE - serwisy wszystkich programów

Serwisy programów krajowych i regionalnych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO)

RPO Woj. Śląskiego dysponuje największą pulą środków na lata 2014 - 2020, bo blisko 3,47 mld euro, co stanowi ok. 11% całej alokacji przyznanej na Programy Regionalne.

Serwis RPO Woj. Śląskiego: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO_Slaskie

Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO Woj. Śląskiego na 2017 rok: www.rpo.slaskie.pl/harmonogram_naborow_wnioskow_na_2017_rok_v_1

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Interreg V-A

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim.

Serwis Interreg V-A: www.cz-pl.eu/Interreg_VA

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów umożliwia realizację projektów o mniejszym zakresie, przy wysokości dofinansowania min. 2 tys. EUR maks. 120 tys. EUR. Maksymalna wysokość dofinansowania mikroprojektu ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego przypisania do odpowiedniej osi priorytetowej i typu mikroprojektu. Fundusz Mikroprojektów jest zarządzany przez sekretariaty euroregionów. Powiat raciborski podlega pod Sekretariat Euroregionu Silesia. Siedziba polskiego Sekretariatu znajduje się w Raciborzu.

Serwis Sekretariatu: www.euroregion-silesia.pl

*****

Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza istniejącymi funduszami, Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach, mi.n.: programy ERASMUS+, Kreatywna Europa, COSME,

 

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl

Do 30 listopada czekamy na zgłaszanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2016.

Szczegóły tutaj

info