początek strony
Starostwo Powiatowe

Dotacje i konkursy

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Dotacje i konkursy

Konkurs grantowy Kulczyk Foundation

Od 01 marca do 30 czerwca 2017 r. Fundacja Kulczyk Foundation będzie prowadzić nabór w kolejnej edycji konkursu grantowego.
 
Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, spółdzielniom, instytucjom kultury i jednostkom samorządu terytorialnego.
 
W tej edycji istotą są projekty infrastrukturalne.
Projekt infrastrukturalny to taki, w którym istotą jest trwałe zagospodarowanie przestrzeni oraz nadanie jej określonych, właśnie trwałych cech funkcjonalnych.
Czyli - budujemy, urządzamy, remontujemy, konstruujemy, instalujemy, odnawiamy itd. Pozostaje namacalny dowód naszej pracy, który musi tętnić życiem i przynosić efekty społeczne (Kulczyk Foundation).

Link do informacji konkursowej: www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce "Granty"

Konkurs "Senior +"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - edycja 2017. Alokacja finansowa w roku bieżacym wynosi 30 mln zł.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:
* moduł I - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki dziennego pobytu osób w wieku 60+,
* moduł II - na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior +”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.
Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.
Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 13 marca 2017 r.

Link do informacji konkursowej: www.mpips.pl

NBP: nabór inicjatyw edukacyjnych

W okresie od 01 marca do 01 czerwca 2017 r., Narodowy Bank Polski będzie prowadził nabór inicjatyw edukacyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku.
 
Preferowane będą inicjatywy dotyczące następujących priorytetowych obszarów działalności edukacyjnej NBP:
* upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego;
* podnoszenie poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym w zakresie roli i misji NBP, prowadzenia polityki pieniężnej, działalności instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej
(m.in. działalności Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, wspólnej waluty europejskiej);
* upowszechnianie wiedzy o obrocie bezgotówkowym;
* kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości;
* przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym m.in. w zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych;
* wspieranie środowisk naukowych, akademickich i oświatowych w rozwijaniu edukacji ekonomicznej;
* popularyzowanie wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa i historii pieniądza, nowych horyzontów myśli ekonomicznej oraz mechanizmów finansowych;
* promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego, związanego z rozwojem gospodarczym.

Podmioty uprawnione:
- osoby prawne,
- inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.
 
NBP corocznie informuje Wnioskodawców o wynikach naboru w terminie do 15 października.
Inicjatywy pozytywnie zweryfikowane są kierowane do kolejnego etapu, w ramach którego złożone wnioski o dofinansowanie będą poddawane następnie pogłębionej ewaluacji ex ante oraz opiniowane przez Radę ds. Edukacji Ekonomicznej przy Zarządzie NBP z udziałem zewnętrznych autorytetów w tej dziedzinie.

Link do informacji konkursowej: www.nbportal.pl

Konkurs MSiT na dofinansowanie w 2017 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Zadania realizowane w ramach konkursu - upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych:
1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2) Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
3) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń,stowarzyszenia, fundacje.

Termin składania ofert: do 6 marca 2017 roku.

Link do informacji konkursowej: www.msit.gov.pl

Konkurs "Seniorzy w akcji!"

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych (osoby 18-35 lat), które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – realizatorzy programu stwarzają przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 000 zł.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 marca 2017 r.
 
Link do informacji konkursowej: www.seniorzywakcji.pl

Konkurs MSZ: Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs ofert na: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2017”.
 
Cele zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2017” służą zacieśnianiu szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną i młodzieżową.
 
Projekty zgłoszone w konkursie powinny odnosić się do następujących priorytetów:
a. 40. rocznica Karty ’77 – polski i czeski wkład w dziedzinie przestrzegania praw człowieka;
b. tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich;
c. współpraca młodzieżowa jako narzędzie do budowania trwałych partnerstw między podmiotami polskimi i czeskimi.
 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 430 000,00 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) PLN.
 
Uprawnieni wnioskodawcy:
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy:
a. stowarzyszenia,
b. fundacje,
c. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
d. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r., poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
e. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
f. spółdzielnie socjalne,
 
2. niepubliczne szkoły wyższe,
 
3. publiczne szkoły wyższe, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2016 poz. 1842),
 
4. instytuty badawcze, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (Dz.U. 2010, nr 96, poz. 618 z późn. zm.),
z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.
 
Termin składania ofert: 1 marca 2017 r. o godz. 16.15.
 
Link do informacji konkursowej: www.msz.gov.pl

Projekt "Przestrzeń dla partycypacji"

Gminy mogą brać udział w II naborze do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, który polega na wsparciu merytorycznym i organizacyjnym w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców.
 
Gminy mogą liczyć na:
* wspólne zaplanowanie przebiegu konsultacji dokumentu planistycznego (w tym dobranie i udostępnienie narzędzi pomocnych w prowadzeniu konsultacji),
* szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces po stronie gminy,
* granty na realizację indywidualnych planów konsultacji do wysokości 20 tys. zł,
* możliwość udziału w spotkaniach służących wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu.

Termin naboru wniosków: 01 – 27 lutego 2017 r.

Projekt realizowany jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (partner wiodący projektu), Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Napraw Sobie Miasto, Pracownię Zrównoważonego Rozwoju oraz Związek Miast Polskich i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Więdza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Link do informacji konkursowej: www.partycypacjaobywatelska.pl

Narodowy Bank Polski: dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

NBP dofinansowuje m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok.  

Uprawnieni wnioskodawcy - podmioty prawa polskiego:
- osoby prawne,
- inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.

O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:
* dzieci i młodzież,
* nauczyciele i kadra naukowa,
* osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
* osoby niepełnosprawne,
* osoby w wieku 55+,
* bezrobotni,
* młodzież wchodząca na rynek pracy.

Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Link do informacji o naborze oraz lista priorytetów NBP na rok 2017: www.nbportal.pl

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2017

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
 
W Programie „Równać Szanse” istotą jest wyrównanie szans młodych ludzi (w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.
 
Możliwe typy projektów: działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2017 r., a 30 listopada 2018 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców).
 
Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
 
Wysokość dotacji: do 40 000 zł.
 
Termin naboru wniosków: konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca  2017 roku, o godzinie 12:00.

Link do informacji konkursowej: www.rownacszanse.pl

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

UWAGA !!
W 2017 r. zmianie uległy terminy naboru wniosków oraz zakończenia zadań:
• Termin składania wniosków: do 28.04.2017 r.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

• Termin zakończenia zadań: 30.09.2017 r.

Link do informacji o naborze: www.wfosigw.katowice.pl

Konkurs "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji" w ramach PO Polska Cyfrowa 2014-2020 - Działanie 3.1., tryb konkursowy

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
Dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego, tj. zwiększenia stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, w szczególności poprzez:
- rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),
- nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu, jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
- stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
 
Możliwe typy projektów: działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.
 
Grupa docelowa: osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.
 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016  r. poz. 1817).
- JST oraz ich związki i stowarzyszenia.
- Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku.
- partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
 
Alokacja środków w naborze: 105.000.000 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania całkowitego projektu przewidziana dla woj. śląskiego (zgodnie z SZOOP): 15 500 000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 
Termin naboru wniosków: od 30 stycznia 2017 r. do 4 maja 2017 r.

Link do informacji konkursowej: https://cppc.gov.pl

(Nie)pełnosprawni w swojej firmie - dotacja na założenie firmy

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym “Teatr Grodzki” realizuje projekt “(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”.

Uprawnieni wnioskodawcy - o udział w projekcie mogą ubiegać się, przy spełnieniu poniższych warunków łącznie:
- osoby z niepełnosprawnościami,
- po 30 roku życia,
- zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
- bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
- nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Cel programu: W ramach projektu 32 uczestników skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. Wsparcie pomostowe może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Nabór został uruchomiony w styczniu 2017.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do informacji konkursowej: http://gapr.pl

Konkurs "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych" w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 - Działanie 2.1., tryb konkursowy

Wydział EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego ogłosił konkurs nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16, którego przedmiotem jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Możliwe typy projektów:
- Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.
- Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

Uprawnieni wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, organizacje turystyczne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, państwowe i samorządowe instytucje kultury, uczelnie / szkoły wyższe, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji.

Termin składania wniosków: od dnia 30.12.2016 r. do dnia 28.02.2017 r.

Link do informacji konkursowej: www.rpo.slaskie.pl/nabor/156

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Od 2017 roku wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośrednicy finansowi będą w całej Polsce udzielać pożyczek podmiotom ekonomii społecznej (PES) - np. organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym. Umowa na obsługę programu pożyczkowego została podpisana 29 grudnia 2016 r. z  Funduszem Regionu Wałbrzyskiego i Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.Wsparcie ponad 2 tys. podmiotów ekonomii społecznej, utworzenie 1,2 tys. nowych miejsc pracy – to cele Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, stworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zostanie na to przeznaczonych prawie 160 mln zł.

Umożliwią one co najmniej 2030 podmiotom ekonomii społecznej (PES) zaciągnięcie pożyczek na finansowanie ich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także na zapewnienie bieżącej płynności. PES, ze względu na istotę swojej działalności, czyli wyższość celu społecznego nad ekonomicznym, mają ograniczone możliwości na uzyskanie finansowania komercyjnego.
 
W nowej odsłonie funduszu pożyczkowego wprowadzono wymóg wykazania korzyści społecznych, płynących z planowanego przez pożyczkobiorcę przedsięwzięcia. Katalog potencjalnych korzyści społecznych został stworzony we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i obejmuje m.in. zatrudnienie dodatkowo co najmniej jednej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podjęcie nowej lub rozwijanie/rozszerzenie świadczonej dotąd usługi społecznej w interesie ogólnym, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników czy też zaangażowanie lokalnych dostawców/podwykonawców.
 
Projekt jest kontynuacją oferty dostępnej w pilotażu finansowania ekonomii społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki. W nowym rozdaniu oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna – kwoty pożyczek są pięciokrotnie wyższe (nawet do 500 tys. zł), a skorzystać z nich będą mogły także nowo powstałe przedsiębiorstwa, których okres działalności jest krótszy niż rok.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. w części za którą odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedsiębiorstwo społeczne to forma działalności społeczno-gospodarczej, w ramach której wypracowane ekonomicznie zyski są reinwestowane w cele społeczne PES, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. W PES cel społeczny jest równie istotny jak cel ekonomiczny.

Źródło informacji: www.mrpips.gov.pl

Konkursy w ramach programu ERASMUS + na 2017 rok

Komisja Europejska opublikowała w dniu 20 października 2016 r. zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Erasmus+ na 2017 rok (EAC/A03/2016).

Zaproszenie do składania wniosków obejmuje niżej wymienione akcje programu Erasmus+. Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1
Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych – 17 maja 2017 r.
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 2 lutego 2017 r.
Strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego – 26 kwietnia 2017 r.
Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 5 kwietnia 2017 r.
Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 16 lutego 2017 r.

Akcja 2
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 29 marca 2017 r.
Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2017 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 9 lutego 2017 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2017 r.

Akcja 3
Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r. i 4 października 2017 r.

Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 23 lutego 2017 r.

Działania w dziedzinie sportu
Współpraca partnerska – 6 kwietnia 2017 r.
Małe partnerstwa współpracy – 6 kwietnia 2017 r.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 6 kwietnia 2017 r.

Link do informacji konkursowej: http://erasmusplus.org.pl

*****

Fundusze Europejskie 2014 - 2020 w Polsce

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zasady działania Funduszy: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze UE - serwisy wszystkich programów

Serwisy programów krajowych i regionalnych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO)

RPO Woj. Śląskiego dysponuje największą pulą środków na lata 2014 - 2020, bo blisko 3,47 mld euro, co stanowi ok. 11% całej alokacji przyznanej na Programy Regionalne.

Serwis RPO Woj. Śląskiego: RPO Śląskie

RPO Woj. Śląskiego - poradnik "Po nitce do kłębka"

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Interreg V-A

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim.

Serwis Interreg V-A: www.cz-pl.eu/Interreg_VA

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów umożliwia realizację projektów o mniejszym zakresie, przy wysokości dofinansowania min. 2 tys. EUR maks. 120 tys. EUR. Maksymalna wysokość dofinansowania mikroprojektu ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego przypisania do odpowiedniej osi priorytetowej i typu mikroprojektu. Fundusz Mikroprojektów jest zarządzany przez sekretariaty euroregionów. Powiat raciborski podlega pod Sekretariat Euroregionu Silesia. Siedziba polskiego Sekretariatu znajduje się w Raciborzu.

Serwis Sekretariatu: www.euroregion-silesia.pl

*****

Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza istniejącymi funduszami, Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach, mi.n.: programy ERASMUS+, Kreatywna Europa, COSME,

 

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl