początek strony

Dotacje i konkursy

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Dotacje i konkursy

III edycja konkursu dla samorządów "Samorząd przyjazny energii"

15 tys. zł to wartość grantu, jaki można zdobyć, biorąc udział w konkursie "Samorząd przyjazny energii". Obecnie trwa kolejna edycja konkursu kierowanego do jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach konkursu zostaną nagrodzone inicjatywy podjęte przez samorządy w 2016 r., które wsparły:
- niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej;
- przeciwdziałanie powstaniu smogu;
- rozwój sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Zwycięzcy konkursu otrzymają grant finansowy w wysokości 15 tysięcy złotych na dalsze inwestycje na terenie gminy i tytuł „Samorządu przyjaznego energii”. Udział w konkursie umożliwia gminom promocję, w tym szczególnie upowszechnianie wdrożonych, dobrych rozwiązań w sferze energii. Firma TAURON Dystrybucja S.A. wspierając to przedsięwzięcie stara się podkreślić dobrą współpracę z samorządami lokalnymi.

Konkurs ten organizowany przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE)  i odbywa się pod patronatem Urzędu Regulacji Energetyki. Wydarzenie to wspiera również po raz trzeci firma TAURON Dystrybucja S.A.

Nabór wniosków konkursowych trwa do 15.09.2017 r.

Link do informacji: http://www.konkurs.ptpiree.pl/

Konkurs PFRON: Pilotażowy program „Absolwent”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej, przewidzianego w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Celem konkursu jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące takich obszarów wsparcia jak:
- zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
– podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
- zdobycie uprawnień zawodowych,
– ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
– odbycie stażu aktywizacyjnego;
– wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

Warunkiem kwalifikującym do udziału w konkursie jest podjęcie współpracy z pracodawcami, WUP i/lub PUP i PCPR oraz skorzystanie z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów.

Nabór wniosków trwa do 30.06.2017 r.

Link do informacji: http://www.pfron.org.pl

Piąta edycja konkursu grantowego „To dla mnie ważne” Fundacji Aviva

Doposażenie świetlic, zakup sprzętu edukacyjnego, pomocy naukowych, sprzętu pomagającego rozwijać dziecięce hobby, stworzenie aplikacji mobilnych pomagających w zdobywaniu wiedzy. Między innymi tego typu inicjatywy społeczne można zgłaszać w konkursie grantowym "To dla mnie ważne".

Inicjatywy należy zgłaszać na stronie internetowej www.todlamniewazne.pl do 21 maja 2017 r. Zgłoszenia mogą dokonać fundacje, stowarzyszenia, świetlice, szkoły, przedszkola, gminy, ale także  mieszkańcy.

Po zakończeniu etapu zgłaszania pomysłów rozpocznie się internetowe głosowanie, które potrwa od 22 maja do 11 czerwca. Sympatycy poszczególnych inicjatyw wskażą 20 najciekawszych pomysłów, które dostaną się do finału. Ostatecznie to jury wskaże laureatów, którzy otrzymają dofinansowanie do realizacji swoich inicjatyw. Poznamy ich pod koniec czerwca br.

Link do informacji: http://todlamniewazne.pl/

Konkurs FIO - Śląskie Lokalnie 2017

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundusz Lokalny "Ramża" oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017: realizacja lokalnych przedsięwzięć.

O dotacje w kwocie od 1.500 zł do 5.000 zł mogą wnioskować:
- "Młode" organizacje pozarządowe, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
- Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.

Dotacje można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:
- pomocy społecznej, działalności charytatywnej;
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- turystyki i krajoznawstwa;
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Okres realizacji projektów: od 3 lipca do 31 października 2017 roku.
Inicjatywy muszą być realizowane na obszarze województwa śląskiego.

Nabór wniosków projektowych trwa do 19.05.2017 r.

Link do informacji: https://www.slaskielokalnie.pl

Erasmus+ „Move2Learn, Learn2Move”

Komisja Europejska przedstawiła 27 marca 2017 r. inicjatywę w ramach programu Erasmus+, której celem jest jeszcze większe wsparcie nauki i mobilności młodych Europejczyków. Inicjatywa ta, nazwana „Move2Learn, Learn2Move” („Podróżuj, aby się uczyć, ucz się, aby podróżować”), umożliwi co najmniej pięciu tysiącom młodych obywateli wyjazd do innego państwa UE – indywidualnie lub ze szkolną klasą, przy czym sama podróż będzie ekologiczna.
To jednorazowe przedsięwzięcie, związane z 30. rocznicą powstania programu Erasmus.

„Move2Learn, Learn2Move” będzie realizowana za pomocą największej światowej sieci nauczycieli eTwinning. Jest to część programu Erasmus+, która umożliwia nauczycielom i uczniom w całej Europie wspólne opracowywanie projektów za pośrednictwem platformy internetowej.

W inicjatywie będą mogły wziąć udział klasy szkolne, do których chodzą uczniowie w wieku co najmniej 16 lat i które działają w sieci eTwinning. Wystarczy, żeby wyraziły chęć konkurowania o darmowe bilety, które będą wręczane za najlepsze projekty w ramach eTwinning w każdym z uczestniczących krajów. Ważnym kryterium przy wyborze najlepszych projektów będzie włączenie społeczne. Wyłonieni zwycięzcy będą mogli wybrać się w podróż w dowolnym terminie w okresie od sierpnia 2017 r. do grudnia 2018 r. W zależności od decyzji rodziców i nauczycieli, uczniowie będą mogli podróżować w grupie w ramach wycieczki szkolnej lub indywidualnie.

Będą też mogli wybrać dowolny środek transportu i dowolnego przewoźnika, uwzględniając kryteria zrównoważonego transportu oraz miejsce wyjazdu i miejsce docelowe. Niektórzy przewoźnicy wspierają tę inicjatywę i oferują uczestnikom specjalne zniżki. Są to: Aegean Airlines, Air Dolomiti, ALSA Grupo, Azores Airlines, Brussels Airlines, Comboios de Portugal, Croatia Airlines, Deutsche Bahn, Hahn Air, Iberia Express, Interrail, Luxair, Naviera Armas, Olibus, SNCF, Transferoviar Calatori, Trenitalia, Vueling i Westbahn.

Nabór wniosków projektowych trwa do 30.06.2017 r.

Link do informacji konkursowej: www.etwinning.pl

Gmina Przyjazna Rowerzystom

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze ogłosiło konkurs “Gmina Przyjazna Rowerzystom”.
Celem konkursu jest zebranie i promocja informacji o gminach, które aktywnie wpierają rozwój turystyki rowerowej, promują aktywny wypoczynek na rowerach i tworzą infrastrukturę rowerową.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Termin nadsyłania dokumentacji do konkursu: 10 sierpnia 2017 r.

Link do informacji konkursowej: http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/konkurs-gmina-przyjazna-rowerzystom

Konkurs grantowy Kulczyk Foundation

Od 01 marca do 30 czerwca 2017 r. Fundacja Kulczyk Foundation będzie prowadzić nabór w kolejnej edycji konkursu grantowego.
 
Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, spółdzielniom, instytucjom kultury i jednostkom samorządu terytorialnego.
 
W tej edycji istotą są projekty infrastrukturalne.
Projekt infrastrukturalny to taki, w którym istotą jest trwałe zagospodarowanie przestrzeni oraz nadanie jej określonych, właśnie trwałych cech funkcjonalnych.
Czyli - budujemy, urządzamy, remontujemy, konstruujemy, instalujemy, odnawiamy itd. Pozostaje namacalny dowód naszej pracy, który musi tętnić życiem i przynosić efekty społeczne (Kulczyk Foundation).

Link do informacji konkursowej: www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce "Granty"

NBP: nabór inicjatyw edukacyjnych

W okresie od 01 marca do 01 czerwca 2017 r., Narodowy Bank Polski będzie prowadził nabór inicjatyw edukacyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku.
 
Preferowane będą inicjatywy dotyczące następujących priorytetowych obszarów działalności edukacyjnej NBP:
* upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego;
* podnoszenie poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym w zakresie roli i misji NBP, prowadzenia polityki pieniężnej, działalności instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej
(m.in. działalności Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, wspólnej waluty europejskiej);
* upowszechnianie wiedzy o obrocie bezgotówkowym;
* kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości;
* przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym m.in. w zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych;
* wspieranie środowisk naukowych, akademickich i oświatowych w rozwijaniu edukacji ekonomicznej;
* popularyzowanie wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa i historii pieniądza, nowych horyzontów myśli ekonomicznej oraz mechanizmów finansowych;
* promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego, związanego z rozwojem gospodarczym.

Podmioty uprawnione:
- osoby prawne,
- inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.
 
NBP corocznie informuje Wnioskodawców o wynikach naboru w terminie do 15 października.
Inicjatywy pozytywnie zweryfikowane są kierowane do kolejnego etapu, w ramach którego złożone wnioski o dofinansowanie będą poddawane następnie pogłębionej ewaluacji ex ante oraz opiniowane przez Radę ds. Edukacji Ekonomicznej przy Zarządzie NBP z udziałem zewnętrznych autorytetów w tej dziedzinie.

Link do informacji konkursowej: www.nbportal.pl

Narodowy Bank Polski: dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

NBP dofinansowuje m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok.  

Uprawnieni wnioskodawcy - podmioty prawa polskiego:
- osoby prawne,
- inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.

O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:
* dzieci i młodzież,
* nauczyciele i kadra naukowa,
* osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
* osoby niepełnosprawne,
* osoby w wieku 55+,
* bezrobotni,
* młodzież wchodząca na rynek pracy.

Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Link do informacji o naborze oraz lista priorytetów NBP na rok 2017: www.nbportal.pl

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Od 2017 roku wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośrednicy finansowi będą w całej Polsce udzielać pożyczek podmiotom ekonomii społecznej (PES) - np. organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym. Umowa na obsługę programu pożyczkowego została podpisana 29 grudnia 2016 r. z  Funduszem Regionu Wałbrzyskiego i Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.Wsparcie ponad 2 tys. podmiotów ekonomii społecznej, utworzenie 1,2 tys. nowych miejsc pracy – to cele Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, stworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zostanie na to przeznaczonych prawie 160 mln zł.

Umożliwią one co najmniej 2030 podmiotom ekonomii społecznej (PES) zaciągnięcie pożyczek na finansowanie ich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także na zapewnienie bieżącej płynności. PES, ze względu na istotę swojej działalności, czyli wyższość celu społecznego nad ekonomicznym, mają ograniczone możliwości na uzyskanie finansowania komercyjnego.
 
W nowej odsłonie funduszu pożyczkowego wprowadzono wymóg wykazania korzyści społecznych, płynących z planowanego przez pożyczkobiorcę przedsięwzięcia. Katalog potencjalnych korzyści społecznych został stworzony we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i obejmuje m.in. zatrudnienie dodatkowo co najmniej jednej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podjęcie nowej lub rozwijanie/rozszerzenie świadczonej dotąd usługi społecznej w interesie ogólnym, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników czy też zaangażowanie lokalnych dostawców/podwykonawców.
 
Projekt jest kontynuacją oferty dostępnej w pilotażu finansowania ekonomii społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki. W nowym rozdaniu oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna – kwoty pożyczek są pięciokrotnie wyższe (nawet do 500 tys. zł), a skorzystać z nich będą mogły także nowo powstałe przedsiębiorstwa, których okres działalności jest krótszy niż rok.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. w części za którą odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedsiębiorstwo społeczne to forma działalności społeczno-gospodarczej, w ramach której wypracowane ekonomicznie zyski są reinwestowane w cele społeczne PES, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. W PES cel społeczny jest równie istotny jak cel ekonomiczny.

Źródło informacji: www.mrpips.gov.pl

Konkursy w ramach programu ERASMUS + na 2017 rok

Komisja Europejska opublikowała w dniu 20 października 2016 r. zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Erasmus+ na 2017 rok (EAC/A03/2016).

Zaproszenie do składania wniosków obejmuje niżej wymienione akcje programu Erasmus+. Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1
Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych – 17 maja 2017 r.
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 2 lutego 2017 r.
Strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego – 26 kwietnia 2017 r.
Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 5 kwietnia 2017 r.
Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 16 lutego 2017 r.

Akcja 2
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 29 marca 2017 r.
Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2017 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 9 lutego 2017 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2017 r.

Akcja 3
Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r. i 4 października 2017 r.

Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 23 lutego 2017 r.

Działania w dziedzinie sportu
Współpraca partnerska – 6 kwietnia 2017 r.
Małe partnerstwa współpracy – 6 kwietnia 2017 r.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 6 kwietnia 2017 r.

Link do informacji konkursowej: http://erasmusplus.org.pl

*****

Fundusze Europejskie 2014 - 2020 w Polsce

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zasady działania Funduszy: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze UE - serwisy wszystkich programów

Serwisy programów krajowych i regionalnych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO)

RPO Woj. Śląskiego dysponuje największą pulą środków na lata 2014 - 2020, bo blisko 3,47 mld euro, co stanowi ok. 11% całej alokacji przyznanej na Programy Regionalne.

Serwis RPO Woj. Śląskiego: RPO Śląskie

RPO Woj. Śląskiego - poradnik "Po nitce do kłębka"

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Interreg V-A

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim.

Serwis Interreg V-A: www.cz-pl.eu/Interreg_VA

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów umożliwia realizację projektów o mniejszym zakresie, przy wysokości dofinansowania min. 2 tys. EUR maks. 120 tys. EUR. Maksymalna wysokość dofinansowania mikroprojektu ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego przypisania do odpowiedniej osi priorytetowej i typu mikroprojektu. Fundusz Mikroprojektów jest zarządzany przez sekretariaty euroregionów. Powiat raciborski podlega pod Sekretariat Euroregionu Silesia. Siedziba polskiego Sekretariatu znajduje się w Raciborzu.

Serwis Sekretariatu: www.euroregion-silesia.pl

*****

Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza istniejącymi funduszami, Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach, mi.n.: programy ERASMUS+, Kreatywna Europa, COSME,