początek strony

Zintegrowany System Zarządzania

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Najwyższa Jakość / Zintegrowany System Zarządzania

W latach 1999-2000 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu został zaprojektowany, opracowany i wdrożony System Zarządzania Jakością. Jesteśmy pierwszym urzędem powiatowym w kraju, w którym go wprowadzono.

Od czasu uzyskania certyfikatu z RWTŰV – Cert, we wrześniu 2000 r., nasz urząd sukcesywnie doskonalił System Zarządzania Jakością. Dowodem tego jest uzyskanie w 2001 r. tytułu Laureata III edycji konkursu „Śląska Nagroda Jakości” w kategorii urzędów administracji publicznej, Honorowego Dyplomu finalistów VII edycji konkursu „Polska Nagroda Jakości” w kategorii organizacji publicznych, wyróżnienie w postaci statuetki „Laur Jerzego Buzka 2001” za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie zarządzania jakością oraz w 2004 r. tytuł „Lidera Zarządzania w samorządzie lokalnym” w kategorii „Przyjazny urząd”.

Od czerwca 2012 r. w starostwie funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, który jest oparty na Systemie Zarządzania Jakością, spełniającym wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz wybrane dodatkowe wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Przesłankami do zastosowania takiej formy doskonalenia były m.in.: potrzeba rozwoju systemu, podniesienie jakości świadczonych usług z zachowaniem bezstronności, uczciwości i rzetelności oraz zwiększenie poziomu zaufania klientów do starostwa.

Wdrożenie wybranych dodatkowych wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zostało ukierunkowane na stosowanie rozwiązań organizacyjnych, które zmniejszają ryzyko występowania negatywnego zjawiska jakim jest korupcja. Przejrzystość organizacji oraz umożliwienie pracownikom oraz klientom przekazywanie informacji o niejasnych sytuacja jest jednym z ważnych elementów Systemu. W ramach realizacji procedury przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym uruchomiono adres e-mailowy: etyka@powiatraciborski.pl.

W grudniu 2012 r. w ramach uczestnictwa starostwa w projekcie „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Starosta Raciborski wprowadził Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) oparty na:

  1. Systemie Zarządzania Jakością (SZJ), który spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009,
  2. wybranych dodatkowych wymaganiach Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK),
  3. wymaganiach zawartych w art. 68 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Wdrożenie takiego modelu zarządzania umożliwia starostwu sprawną realizację i monitorowanie prowadzonych procesów związanych z wykonywaniem zadań własnych, zleconych i powierzonych. Kontrola zarządcza stanowi narzędzie do oceny skuteczności funkcjonowania organizacji oraz jej doskonalenia, na co również kładziony jest duży nacisk w wymaganiach Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2009. Zastosowanie takiego podejścia do już istniejącego systemu jest kierunkiem doskonalenia umożliwiającym połączenie w ramach jednego rozwiązania spełniania wymagań normy jak i wymagań prawnych dot. kontroli zarządczej, bez konieczności wdrażania dodatkowych rozwiązań i mechanizmów funkcjonowania starostwa. Połączenie okazało się celem połączenia tych wymagań jest  uzyskanie kompleksowego modelu zapewniającego realizację wymagań zarówno standardu ISO jak i ustawy o finansach publicznych, co jednocześnie zapewnia optymalizację działalności i minimalizację zaangażowania starostwa w dostarczenie dowodów na ich skuteczne funkcjonowanie.  

W marcu 2013 r. system został poddany certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą - Polskie Centrum Certyfikacji  PCC-CERT z Wrocławia, która potwierdziła skuteczność wdrożonego systemu zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2009 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa.

W marcu 2014 r. oraz marcu 2015 r. w tut. Starostwie zostały przeprowadzone przez jednostkę certyfikacyjną Polskie Centrum Certyfikacji PCC-CERT z Wrocławia audyty nadzoru. Na podstawie wyników Starostwo utrzymało certyfikat potwierdzający wdrożony System Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 przyznany w 2013 r.


Audyt certyfikujący został przeprowadzony w dniu 18.04.2016 r. przez Polski Rejestr Statków S.A. z Gdańska, i potwierdził skuteczność wdrożenia systemu zarządzania jakością. Starostwo otrzymało Certyfikat Jakości na kolejne 3 lata, w tym okresie System będzie nadzorowany przez jednostkę certyfikującą w ramach corocznych audytów nadzoru

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Certyfikat Starostwa Powiatowego w Raciborzu Certyfikat Starostwa Powiatowego w Raciborzu 16-06-28 07:52 364.22KB Certyfikat Starostwa Powiatowego w Raciborzu pobierz