OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2024

Strona główna / Starostwo Powiatowe / OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2024

 


OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 to resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, kierowany do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane równorzędnie.
Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem wolnym, który będzie mógł być przeznaczony na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć ponadto zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Dofinansowanie: 376 992,00 zł 
Całkowita wartość: 376 992,00 zł 
Data podpisania umowy: luty 2024 r.

W ramach Programu osoba z niepełnosprawnościami może bezpłatnie skorzystać w ciągu roku z 14 dni opieki całodobowej.

Dnia 14 listopada 2023 r., Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę nr 247/1424/2023 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu, w której wyznaczył Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu jako Realizatora Programu.

Ze względu na specyfikę dotychczas świadczonych usług w DPS „Złota Jesień” w Raciborzu oraz możliwości kadrowe realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 została zawężona do rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, z wyłączeniem dzieci.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w wydzielonym segmencie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, znajdującym się na III piętrze budynku 2.1. Po wykonaniu kolejnych prac adaptacyjnych i zakupie wyposażenia usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone w tym roku dla 4 osób jednocześnie.

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” rozpocznie się na zasadach określonych przez Dyrektora Domu, które wkrótce ukażą się na stronie internetowej Domu oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 osoby zainteresowane mogą składać od dnia 1 marca 2024 r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, ul. Grzonki 1,
w godzinach: od 8:00 do 15:00.

Dane kontaktowe:

 

początek strony