Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu

Rada została powołana 21 września 2015 roku w składzie:
1) Irena Białuska;
2) Krystian Pilszak;
3) Halina Rycerz – Kuliga;
4) Krystyna Weygand;
5) Jerzy Wiśniewski.

32 45 97 349

Działalność powiatowych społecznych rad do spraw osob niełnosprawnych (na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych):

1. Powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych są organami opiniodawczo-doradczymi,
2. Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
3. Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).
4. Rada może:
1) powoływać ekspertów;
2) zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad;
3) zlecać przeprowadzanie badań i opracowywanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika.

początek strony