początek strony

Główne cele i zadania Ośrodka

Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie i upowszechnianie informacji służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w szczególności dotyczących:

 • praw osób niepełnosprawnych, w tym wynikających z Kodeksu Pracy,
 • możliwość wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie:
  • przekwalifikowania i szkolenia osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • turnusów rehabilitacyjnych i środków rehabilitacyjnych,
  • warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,e) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

 •  systemowych rozwiązań dotyczących:

  • edukacji osób niepełnosprawnych,
  • pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
  • rehabilitacji leczniczej i leczenia,d) wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych,

 • instytucji wsparcia najbliższych miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • organizacji zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych i oferowanych przez nie formach pomocy,
 • ustawowego wspierania pracodawców osób niepełnosprawnych,
 • ubiegania się o orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia i niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia,
 • praw osób niepełnosprawnych wynikających z Prawa o Ruchu Drogowym, a w szczególności uzyskania "KARTY PARKINGOWEJ",
 • programów Unii Europejskiej, rządowych, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, PFRON, samorządowych oraz organizacji pozarządowych, w których beneficjentami są osoby niepełnosprawne.