Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu
ul. Gamowska 3
47-400 Racibórz

UWAGA!!! 
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo wzajemne klientów oraz pracowników, od 26 października br. wprowadzone zostają ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu.

Kontakt osobisty z pracownikami Zespołu możliwy jest w sprawach absolutnie tego wymagających  tj.:

- odbioru wydanej legitymacji,

- złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej,

- odbioru wydanej karty parkingowej.

W pozostałych sprawach wnioski oraz dokumentację należy przesyłać pocztą na adres Zespołu lub wrzucać do skrzynki podawczej udostępnionej przy wejściu do Zespołu.

Pracownicy Zespołu są do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 32 415 21 01, 32 415 21 02.

w dotychczasowych godzinach obsługi klientów tj.

Poniedziałek, środa, czwartek – 8.30 – 15.00
 Wtorek                                         8.30 – 17.00
 Piątek                                           7.30 – 14.00

Przed wejściem do Zespołu udostępnione są dla klientów druki wniosków.

 Ograniczenie obsługi bezpośredniej klientów nie wpłynie negatywnie na załatwianie spraw, które realizowane będą na bieżąco.

Podstawa prawa: § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.).

Zapytania można również kierować drogą elektroniczną na adres pzon@powiatraciborski.pl
32 415 21 01
32 415 21 02
32 415 21 03
pzon@powiatraciborski.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu powstał 1 stycznia 2018 r. Placówka rozpatruje sprawy dla mieszkańców powiatu raciborskiego. Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy m.in.:
- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16. rokiem życia;
- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16. roku życia;
- wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień - dla osób, które ukończyły 16. rok życia i posiadają ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
- wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
- wydawanie kart parkingowych uprawnionym osobom fizycznym i placówkom.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności określa wskazania dotyczące:

•    odpowiedniego zatrudnienia ze względu na możliwości psychiczne, jak i fizyczne danej osoby,
•    szkolenia – w tym specjalistycznego,
•    zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej,
•    uczestniczenia w terapii zajęciowej (Warsztaty Terapii Zajęciowej),
•    zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, pomoce techniczne, umożliwiające funkcjonowanie danej osoby,
•    korzystania ze środowiskowego systemu wsparcia w samodzielnej egzystencji, czyli: korzystanie z usług socjalnych, korzystanie z usług opiekuńczych, korzystanie z terapii, korzystanie
z rehabilitacji świadczonych przez: instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i inne uprawnione placówki,
•    stałej, długotrwałej pomocy innej osoby w samodzielnej egzystencji;
•    codziennego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,
•    spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (karta parkingowa).

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się osobiście bądź za pośrednictwem poczty do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.  

Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz pierwszy należy dołączyć:
•    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wystawione przez lekarza prowadzącego, nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku;
•    uwierzytelnioną kopię dokumentacji medycznej, tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył lub kopię i oryginał do wglądu, w tym m.in.:
- kartoteki z poradni prowadzących,
- dokumentację leczenia szpitalnego (np. karty wypisowe, karty informacyjne),
- aktualne wyniki badań (np. opisu RTG, audiogramu, spirometrii),
- opinię psychologiczną z 2 ostatnich lat z uwzględnieniem stopnia upośledzenia i ilorazu inteligencji,
- inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony a mogącą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
- kserokopię orzeczenia wydanego przez: inny zespół do spraw  orzekania o niepełnosprawności, ZUS, KIZ, KRUS, MON wydane przed 1997r. - jeżeli takie wnioskodawca posiada,
- oświadczenie o miejscu pobytu stałego - w przypadku osób posiadających nowy dowód osobisty,
- kserokopię aktu urodzenia dziecka – dotyczy osób poniżej 18 roku życia,
- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna, kuratora lub rodziny zastępczej (dotyczy osób ubezwłasnowolnionych,pozbawionych zdolności do czynności prawnych, wobec których ustanowiony został kurator lub opiekun prawny),
- zaświadczenie o niemożności przybycia na posiedzenie składu  orzekającego z szczegółowym opisem stanu ogólnego/miejscowego wystawione przez lekarza prowadzącego (dotyczy osób, którym długotrwała i nierokująca poprawy choroba uniemożliwia przybycie na posiedzenie składu orzekającego),
- oświadczenie osoby zainteresowanej o celu i terminie pobytu na terenie objętym działaniem Zespołu – dotyczy osób nieposiadających stałego lub czasowego meldunku,
- oświadczenie osoby zainteresowanej wyrażające zgodę ośrodkowi pomocy społecznej na dokonywanie wszelkich czynności w postępowaniu w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz kolejny należy dołączyć:
- dokumenty takie jak przy wniosku pierwszorazowym, przy czym  dokumentacja medyczna powinna obejmować okres od daty wydanego wcześniej orzeczenia do dnia złożenia wniosku.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoba zainteresowana osoba zainteresowana dołącza:
- dokumentację medyczną,
- orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
- inne dokumenty mogące mieć wpływ na wskazanie do ulg  i uprawnień.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka  o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego wnioskodawcy informowani są pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.
Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim i aktualnym druku.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie legitymacji  należy dołączyć:
- jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
- orzeczenie o niepełnosprawności  lub o stopniu niepełnosprawności – do wglądu.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej  należy dołączyć:
- jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.

UWAGA! Wniosek o wydanie karty parkingowej osoba niepełnosprawna składa osobiście, z wyjątkiem:
- osoby, która nie ukończyła 18. r.ż., za którą wniosek składają rodzicie lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Do wniosku placówki o wydanie karty parkingowej należy dołączyć:
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
- do wglądu - dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Numer rachunku do wpłat opłaty za wydanie karty parkingowej:
53 1560 1140 2227 7506 3000 0004
z dopiskiem – “opłata za wydanie karty parkingowej – imię i nazwisko osoby, na którą wydana będzie karta”.

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Oświadczenie o miejscu stałego pobytu.doc Oświadczenie o miejscu stałego pobytu.doc 18-10-25 15:09 27KB Oświadczenie o miejscu stałego pobytu.doc pobierz
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej 19-06-07 11:32 156.24KB Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej pobierz
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dzieci Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dzieci 19-12-23 11:52 67.5KB Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dzieci pobierz
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 19-12-30 09:50 71.5KB Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pobierz
Wniosek o-wydanie kartyparkingowej Wniosek o-wydanie kartyparkingowej 18-01-03 13:41 54.5KB Wniosek o-wydanie kartyparkingowej pobierz
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień 18-10-25 15:08 44.5KB Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień pobierz
Zaświadczenie o niemożności przybycia na komisję Zaświadczenie o niemożności przybycia na komisję 17-12-27 11:33 30.5KB Zaświadczenie o niemożności przybycia na komisję pobierz
Zaświadczenie o stanie zdrowia Zaświadczenie o stanie zdrowia 17-12-27 11:32 42.5KB Zaświadczenie o stanie zdrowia pobierz
początek strony