Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu
ul. Gamowska 3
47-400 Racibórz

32 415 21 01
32 415 21 02
32 415 21 03
[email protected]

UWAGA!
INFORMACJA O WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768) informujemy, iż:

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem 9 MARCA 2020 r. - 29 WRZEŚNIA 2024 r. - zachowują ważność do dnia 30 WRZEŚNIA 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2. Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń o których mowa wyżej zachowują ważność do dnia 30 WRZEŚNIA 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W razie pytań proszę dzwonić pod numer Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
Tel. 32/415 21 01 lub 32/415 21 02

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

W poniższym linku znajdują się informacje Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dot. świadczenia wspierającego:

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci/swiadczenie-wspierajace

Wniosek i kwestionariusz dot. świadczenia wspierającego można pobrać tu:

https://suw.bip.gov.pl/wzon/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci.html

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu powstał 1 stycznia 2018 r. Placówka rozpatruje sprawy dla mieszkańców powiatu raciborskiego. Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy m.in.:
- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16. rokiem życia;
- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16. roku życia;
- wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień - dla osób, które ukończyły 16. rok życia i posiadają ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
- wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
- wydawanie kart parkingowych uprawnionym osobom fizycznym i placówkom.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności określa wskazania dotyczące:

•    odpowiedniego zatrudnienia ze względu na możliwości psychiczne, jak i fizyczne danej osoby,
•    szkolenia – w tym specjalistycznego,
•    zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej,
•    uczestniczenia w terapii zajęciowej (Warsztaty Terapii Zajęciowej),
•    zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, pomoce techniczne, umożliwiające funkcjonowanie danej osoby,
•    korzystania ze środowiskowego systemu wsparcia w samodzielnej egzystencji, czyli: korzystanie z usług socjalnych, korzystanie z usług opiekuńczych, korzystanie z terapii, korzystanie
z rehabilitacji świadczonych przez: instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i inne uprawnione placówki,
•    stałej, długotrwałej pomocy innej osoby w samodzielnej egzystencji;
•    codziennego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,
•    spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (karta parkingowa).

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się osobiście bądź za pośrednictwem poczty do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.  

Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz pierwszy należy dołączyć:
•    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wystawione przez lekarza prowadzącego, nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku;
•    uwierzytelnioną kopię dokumentacji medycznej, tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył lub kopię i oryginał do wglądu, w tym m.in.:
- kartoteki z poradni prowadzących,
- dokumentację leczenia szpitalnego (np. karty wypisowe, karty informacyjne),
- aktualne wyniki badań (np. opisu RTG, audiogramu, spirometrii),
- opinię psychologiczną z 2 ostatnich lat z uwzględnieniem stopnia upośledzenia i ilorazu inteligencji,
- inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony a mogącą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
- kserokopię orzeczenia wydanego przez: inny zespół do spraw  orzekania o niepełnosprawności, ZUS, KIZ, KRUS, MON wydane przed 1997r. - jeżeli takie wnioskodawca posiada,
- oświadczenie o miejscu pobytu stałego - w przypadku osób posiadających nowy dowód osobisty,
- kserokopię aktu urodzenia dziecka – dotyczy osób poniżej 18 roku życia,
- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna, kuratora lub rodziny zastępczej (dotyczy osób ubezwłasnowolnionych,pozbawionych zdolności do czynności prawnych, wobec których ustanowiony został kurator lub opiekun prawny),
- zaświadczenie o niemożności przybycia na posiedzenie składu  orzekającego z szczegółowym opisem stanu ogólnego/miejscowego wystawione przez lekarza prowadzącego (dotyczy osób, którym długotrwała i nierokująca poprawy choroba uniemożliwia przybycie na posiedzenie składu orzekającego),
- oświadczenie osoby zainteresowanej o celu i terminie pobytu na terenie objętym działaniem Zespołu – dotyczy osób nieposiadających stałego lub czasowego meldunku,
- oświadczenie osoby zainteresowanej wyrażające zgodę ośrodkowi pomocy społecznej na dokonywanie wszelkich czynności w postępowaniu w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz kolejny należy dołączyć:
- dokumenty takie jak przy wniosku pierwszorazowym, przy czym  dokumentacja medyczna powinna obejmować okres od daty wydanego wcześniej orzeczenia do dnia złożenia wniosku.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoba zainteresowana osoba zainteresowana dołącza:
- dokumentację medyczną,
- orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
- inne dokumenty mogące mieć wpływ na wskazanie do ulg  i uprawnień.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka  o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego wnioskodawcy informowani są pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.
Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim i aktualnym druku.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie legitymacji  należy dołączyć:
- jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
- orzeczenie o niepełnosprawności  lub o stopniu niepełnosprawności – do wglądu.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej  należy dołączyć:
- jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.

UWAGA! Wniosek o wydanie karty parkingowej osoba niepełnosprawna składa osobiście, z wyjątkiem:
- osoby, która nie ukończyła 18. r.ż., za którą wniosek składają rodzicie lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Do wniosku placówki o wydanie karty parkingowej należy dołączyć:
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
- do wglądu - dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Numer rachunku do wpłat opłaty za wydanie karty parkingowej (21,00 zł):
53 1560 1140 2227 7506 3000 0004
z dopiskiem – “opłata za wydanie karty parkingowej – imię i nazwisko osoby, na którą wydana będzie karta”.

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Oświadczenie o miejscu stałego pobytu.doc Oświadczenie o miejscu stałego pobytu.doc 18-10-25 15:09 27KB Oświadczenie o miejscu stałego pobytu.doc pobierz
Wniosek o wydanie karty parkingowej Wniosek o wydanie karty parkingowej 23-09-29 13:06 584.1KB Wniosek o wydanie karty parkingowej pobierz
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej 22-03-29 14:08 23.48KB Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej pobierz
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dzieci Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dzieci 19-12-23 11:52 67.5KB Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dzieci pobierz
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 19-12-30 09:50 71.5KB Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pobierz
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień 18-10-25 15:08 44.5KB Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień pobierz
Zaświadczenie o niemożności przybycia na komisję Zaświadczenie o niemożności przybycia na komisję 17-12-27 11:33 30.5KB Zaświadczenie o niemożności przybycia na komisję pobierz
Zaświadczenie o stanie zdrowia Zaświadczenie o stanie zdrowia 23-03-02 14:49 172.33KB Zaświadczenie o stanie zdrowia pobierz
początek strony