początek strony

Dotacje i konkursy

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Dotacje i konkursy

Ruszył program „Senior+” (edycja 2019)!

Ruszyła edycja 2019 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior+” (moduł 1) oraz na wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek typu „Senior+”, utworzonych w ramach programu w latach 2015-2018 (moduł 2).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w edycji 2019 zamierza przeznaczyć na realizację zadań w ramach Programu Senior Plus  kwotę 80 mln zł.

Możliwa do uzyskania jest dotacja na:
moduł 1 – utworzenie (przebudowę lub remont) i/lub wyposażenie placówki. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania.
moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania (tj. działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki) już istniejących placówek, czyli placówek utworzonych na podstawie umów zawartych w latach 2015-2018.

Ofertę należy wypełnić i zatwierdzić w generatorze ofert, dostępnym na stronie https://seniorplus2019.mpips.gov.pl oraz po jej zatwierdzeniu pobrać w formacie pdf (oferta po zatwierdzeniu otrzyma unikalny numer). Następnie ofertę, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, wraz z załącznikami należy złożyć do 4 stycznia 2019 roku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje nt. naboru: Senior +

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Nabór wniosków jest ciągły i trwa od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:
- dotacji,
- pożyczki,
- dotacji i pożyczki.

Szczegółowe informacje nt. naboru: https://www.wfosigw.katowice.pl

RPO WSL 2014-2020 - Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2018 rok

7 listopada br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął harmonogram naborów wniosków w 2018 roku dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na 2018 rok zaplanowano 70 naborów, w ramach których rozdzielone zostaną środki na łączną kwotę prawie 1,6 mld złotych. Przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną przeprowadzone 43 konkursy (prawie 500 mln zł), natomiast ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zorganizowanych będzie 27 naborów (ponad 1 mld zł).

Największe środki – prawie 850 mln złotych – zostały przeznaczone na 20 otwartych konkursów dla wnioskodawców z całego województwa.

Z kolei najwięcej naborów zaplanowano w ścieżce Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 42 konkursy zasili budżet w wysokości ponad 600 mln zł. Spośród nich najwięcej zorganizuje ZIT Centralny – 18 naborów na łączną kwotę ponad 515 mln złotych. Subregion Zachodni zaplanował 9 konkursów na kwotę 28 mln zł, Subregion Południowy zamierza przeprowadzić 8 naborów na niemalże 40 mln zł, a Subregion Północny przygotowuje 7 konkursów, w których zamierza rozdysponować prawie 21 mln zł.

Ponadto zaplanowano po 4 nabory w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) oraz Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). W obu przypadkach będą to inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, na które łącznie przeznaczono ponad 100 mln zł.

Najwięcej naborów zostanie ogłoszonych w obszarze wzmacniania potencjału edukacyjnego (oś XI; 15 zaplanowanych konkursów, w których dotację uzyskają najlepsze projekty przyczyniające się do poprawy jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacji). Mnogość szans na uzyskanie dofinansowania czeka również na wnioskodawców, których projekty wspierają efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i gospodarkę niskoemisyjną (oś IV; 11 konkursów), a także na potencjalnych beneficjentów planujących działania z zakresu włączenia społecznego (oś IX; również 11 konkursów).

Największe środki  – ok. 425 mln zł – zostaną zainwestowane w projekty wyłonione w ramach konkursów dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej (oś IV). Druga w kolejności najwyższa kwota – aż 300 mln zł – zostanie rozdzielona między projekty wspierające transport (oś VI). Warto zaznaczyć, że jest to pula tylko jednego naboru na modernizację i rewitalizację linii kolejowych.

Źródło informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Harmonogram naborów: http://rpo.slaskie.pl

Erasmus+ 2018 - przewodnik i zaproszenie do składania wniosków

Komisja Europejska opublikowała przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 i zaproszenie do składania wniosków. 2,7 mld euro – to więcej niż kiedykolwiek – środków przeznaczonych na projekty dotyczące kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Organizacje, które chciałyby ubiegać się w 2018 r. o dofinansowanie z programu Erasmus+ mogą już zacząć przygotowywać wnioski o dotacje.

Najważniejsze zmiany w programie w porównaniu z rokiem 2017:
- dodatkowe możliwości dla studentów biorących udział w programie Erasmus+ w zakresie odbywania staży mających na celu zdobywanie umiejętności cyfrowych,
- inicjatywa ErasmusPro wspierająca długoterminowe staże zagraniczne osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach odpowiednich projektów w zakresie mobilności,
- nowa forma partnerstwa dotyczącego wymian szkolnych w ramach partnerstw strategicznych, aby ułatwić szkołom dostęp do projektów współpracy,
- przywrócenie sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych,
- doprecyzowanie zasad finansowania w odniesieniu do większości działań.

Podobnie jak w latach 2016 i 2017 w przewodniku po programie na 2018 r. szczególny nacisk położono na promowanie projektów wspierających włączenie społeczne (zwłaszcza uchodźców i imigrantów), a także zapobieganie radykalizacji postaw.

Link do informacji: http://erasmusplus.org.pl

Zaproszenie do składania ofert: http://eur-lex.europa.eu

Projekt "Pomysł na biznes"

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłosił pierwszy nabór uczestników do projektu "Pomysł na biznes".

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie wszystkie warunki:
- osoby po 30 roku życia
- zamieszkujące na terenie woj. śląskiego
- bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
- nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu
- należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu dostępna będzie pomoc w przygotowaniu planu biznesu, bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu prowadzenia  firmy.
Dodatkowo, uczestnicy będą mogli otrzymać do 23.000 zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 1000-1700 zł miesięcznie przez okres pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy.

Nabór wniosków konkursowych: od 16 czerwca 2017 r. do odwołania.

Link do informacji: https://www.oddzial.fgsa.pl

Finansowanie UE dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która m.in. pośredniczy we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w obszarach dedykowanych przedsiębiorczości.

Z oferty ŚCP skorzystać mogą przedsiębiorcy sektora mikro, małych, średnich i dużych firm zainteresowani pozyskaniem wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z finansowania przedsięwzięć m.in. w ramach następujących osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020:
I Osi Priorytetowej Nowoczesna Gospodarka:
- Działanie 1.2. Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
- Działanie 1.3 Profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

III Osi Priorytetowej Konkurencyjność MŚP:
- Działanie 3.1 Poprawa warunków do Rozwoju MŚP
Poddziałanie 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców
- Działanie 3.2. Innowacje w MŚP
- Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

ŚCP oferuje bezpłatnie usługi doracze w zakresie informacji o możliwości pozyskania funduszy europejskich na rozwój przedsiębiorczości, pomaga w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i rozliczaniu projektu.

Link do informacji: https://scp-slask.pl

Narodowy Bank Polski: dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

NBP dofinansowuje m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok.  

Uprawnieni wnioskodawcy - podmioty prawa polskiego:
- osoby prawne,
- inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.

O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:
* dzieci i młodzież,
* nauczyciele i kadra naukowa,
* osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
* osoby niepełnosprawne,
* osoby w wieku 55+,
* bezrobotni,
* młodzież wchodząca na rynek pracy.

Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Link do informacji o naborze oraz lista priorytetów NBP na rok 2017: www.nbportal.pl

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Od 2017 roku wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośrednicy finansowi będą w całej Polsce udzielać pożyczek podmiotom ekonomii społecznej (PES) - np. organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym. Umowa na obsługę programu pożyczkowego została podpisana 29 grudnia 2016 r. z  Funduszem Regionu Wałbrzyskiego i Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.Wsparcie ponad 2 tys. podmiotów ekonomii społecznej, utworzenie 1,2 tys. nowych miejsc pracy – to cele Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, stworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zostanie na to przeznaczonych prawie 160 mln zł.

Umożliwią one co najmniej 2030 podmiotom ekonomii społecznej (PES) zaciągnięcie pożyczek na finansowanie ich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także na zapewnienie bieżącej płynności. PES, ze względu na istotę swojej działalności, czyli wyższość celu społecznego nad ekonomicznym, mają ograniczone możliwości na uzyskanie finansowania komercyjnego.
 
W nowej odsłonie funduszu pożyczkowego wprowadzono wymóg wykazania korzyści społecznych, płynących z planowanego przez pożyczkobiorcę przedsięwzięcia. Katalog potencjalnych korzyści społecznych został stworzony we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i obejmuje m.in. zatrudnienie dodatkowo co najmniej jednej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podjęcie nowej lub rozwijanie/rozszerzenie świadczonej dotąd usługi społecznej w interesie ogólnym, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników czy też zaangażowanie lokalnych dostawców/podwykonawców.
 
Projekt jest kontynuacją oferty dostępnej w pilotażu finansowania ekonomii społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki. W nowym rozdaniu oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna – kwoty pożyczek są pięciokrotnie wyższe (nawet do 500 tys. zł), a skorzystać z nich będą mogły także nowo powstałe przedsiębiorstwa, których okres działalności jest krótszy niż rok.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. w części za którą odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedsiębiorstwo społeczne to forma działalności społeczno-gospodarczej, w ramach której wypracowane ekonomicznie zyski są reinwestowane w cele społeczne PES, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. W PES cel społeczny jest równie istotny jak cel ekonomiczny.

Źródło informacji: www.mrpips.gov.pl

*****

Fundusze Europejskie 2014 - 2020 w Polsce

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zasady działania Funduszy: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze UE - serwisy wszystkich programów

Serwisy programów krajowych i regionalnych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO)

RPO Woj. Śląskiego dysponuje największą pulą środków na lata 2014 - 2020, bo blisko 3,47 mld euro, co stanowi ok. 11% całej alokacji przyznanej na Programy Regionalne.

Serwis RPO Woj. Śląskiego: RPO Śląskie

RPO Woj. Śląskiego - poradnik "Po nitce do kłębka"

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Interreg V-A

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim.

Serwis Interreg V-A: www.cz-pl.eu/Interreg_VA

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów umożliwia realizację projektów o mniejszym zakresie, przy wysokości dofinansowania min. 2 tys. EUR maks. 120 tys. EUR. Maksymalna wysokość dofinansowania mikroprojektu ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego przypisania do odpowiedniej osi priorytetowej i typu mikroprojektu. Fundusz Mikroprojektów jest zarządzany przez sekretariaty euroregionów. Powiat raciborski podlega pod Sekretariat Euroregionu Silesia. Siedziba polskiego Sekretariatu znajduje się w Raciborzu.

Serwis Sekretariatu: www.euroregion-silesia.pl

*****

Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza istniejącymi funduszami, Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach, mi.n.: programy ERASMUS+, Kreatywna Europa, COSME,