Dotacje i konkursy

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Dotacje i konkursy

Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę 2022"

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.
    – przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

O środki na dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, tj.:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
- osoby fizyczne.

Nabór wniosków rusza 1 marca 2022 r. ok. godziny 9:00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych - decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. O terminie otwarcia i zakończenia naboru wniosków w kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia Minister informuje w BIP na swojej stronie podmiotowej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Projekt pn. „Dostępny samorząd - granty”

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2023 r.
Wnioskodawcami uprawnionymi do złożenia wniosku są jednostki samorządu terytorialnego:
- gminy,
- powiaty,
- województwa.

Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 100 000 zł (mały grant) albo, gdy przedsięwzięcie przewiduje dostosowania architektoniczne o większej skali, 250 000 zł (duży grant).
Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane od dnia 21 lutego 2022 r. od godziny 08:00 do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00. PFRON zastrzega możliwość skrócenia terminu składania wniosków w ramach naboru

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/dostepny-samorzad-granty/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-projekcie-dostepny-samorzad-granty/

KONKURS Nr POIiŚ.3.1/1/22 Bezpieczny pieszy –  doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej

Konkurs jest organizowany dla gmin, gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych.
Celem Konkursu jest wybór do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 projektów dotyczących wyznaczenia, wyniesienia i doposażenia przejść dla pieszych w urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach publicznych oraz doposażenia szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.
Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki niezbędne do realizacji projektu poniesione w okresie kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 polegające na wyznaczeniu, wyniesieniu i doposażeniu przejść dla pieszych oraz doposażeniu szkół w narzędzia edukacyjne (zakup i montaż).

Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie:
a) Wyznaczanie przejść dla pieszych, oznakowanie (bezinwestycyjne)
b) Wyniesienie przejścia dla pieszych lub/i przejazdu dla rowerzystów – celem poprawy widoczności pieszych lub rowerzystów i wymuszenia zmniejszenia prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia lub przejazdu;
c) Azyl dla pieszych – celem poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez zapewnienie bezpiecznej strefy oczekiwania i skrócenia odcinka przejścia przez jezdnię;
d) Ogrodzenie/balustrada – jako zabezpieczania powierzchni przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów;
e) Próg wyspowy, płytowy, listwowy – ograniczający prędkość pojazdów na drogach;
f) Wyświetlacz prędkości – w celu uspokojenia ruchu na newralgicznych odcinkach dróg, np. przy przejściach przez miejscowości, przed przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów lub ostrymi zakrętami;
g) Wyświetlacz czasu (tzw. „sekundnik”) – dla pieszych lub rowerzystów – sygnalizatory akustyczne i wibracyjne na przejściach dla pieszych - zwiększające bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu.
h) Miasteczko rowerowe stacjonarne – czyli kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze;
i) Miasteczko rowerowe mobilne – j.w w wersji mobilnej;
j) Miasteczko ruchu drogowego;
k) Symulator roweru (z wymiennym modułem: UTO, hulajnoga elektryczna) – urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach;
l) Trenażer czasu reakcji - urządzenie przeznaczone do sprawdzania i podnoszenia sprawności w zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia;
m) Symulator zderzenia (zasady działania pasów 3 punktowych i innych urządzeń zabezpieczających dzieci) – symulator pozoruje uderzenie czołowe pojazdu w stałą, nieruchomą przeszkodę z prędkością 6-10 km/h;
n) Symulator przejścia dla pieszych – urządzenie przeznaczone do użytkowania w  placówkach szkolących dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych.
o) Koszty montażu
p) Gwarancje dla zakupionego sprzętu (gwarancja powinna obejmować okres trwałości projektu tj. co najmniej 5 lat od chwili zakupu)
q) Koszty zarządzania projektem – wydatki osobowe do 1%  kosztów bezpośrednich (zadań w ramach Projektu)
r) Działania informacyjno-promocyjne realizowane siłami własnymi.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: od 31.03.2022 roku do 30.04.2022 roku poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej

Szczegółowe informacje: https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-wnioskow/90-nabor-wnioskow/2336-dzialanie-3-1-rozwoj-drogowej-i-lotniczej-sieci-ten-t

Projekt "ENTER"

75 tys. nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych ma zostać przeszkolonych z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy z uczniami.

Cel projektu to podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Jednym z kluczowych założeń przedsięwzięcia jest także przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych i korzystania z różnego rodzaju e-materiałów, w tym dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl.

Każda osoba uczestnicząca w projekcie „Lekcja:Enter” odbędzie 40-godzinne szkolenie, opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK oraz przeprowadzi na ich podstawie zajęcia w szkole. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają z webinariów oraz tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami.

Szczegółowe informacje: https://lekcjaenter.pl

Szkolenia dla młodych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na stronie http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/skorzystaj-z-inicjatywy-dla-mlodych/  znajduje się aktualna informacja nt. szkoleń dla ludzi młodych (w wieku 18 - 29 lat), którzy chcieliby skorzystać z darmowych kursów, praktyk zawodowych, staży czy dostać pieniądze na działalność gospodarczą.

Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z ofertą firm szkoleniowych oferujących wsparcie dla osób z województwa ślaskiego albo skontaktować się z lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34
         
Telefony: 32 431 50 25, 32 423 70 32
E-mail: [email protected]


Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Wsparcie kierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, którzy szukają pracy, do zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych szukających pracy. Ze wsparcia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, niepubliczne przedszkola i szkoły oraz producenci rolni. Żłobki, kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne mogą wnioskować o wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy związanego z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/#c17979

Dofinansowanie na szkolenia dla firm i pracowników

Skorzystaj z dofinansowania do usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników poprzez Podmiotowy System Finansowania.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/dofinansowanie_na_szkolenia_dla_firm_i_pracownikow


Projekt „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II”

Fundusz Górnośląski  S.A. realizuje projekt pt. „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” .

W ramach projektu  mikro, małe i średnie firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie  na realizację usług rozwojowych  przez  podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie).

Kto może brać udział w usługach?
Kadra zarządzająca i pracownicy.
Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Na co?
Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.
Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Ile?
Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.

Jaki % dofinansowania?
80% dla mikroprzedsiębiorstw
70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

Szczegółowe informacje: Usługi rozwojowe dla śląskich firm II

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Ponadto od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

  • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
  • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
  • nowy regulamin naboru wniosków.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Nabór wniosków jest ciągły i trwa od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:
- dotacji,
- pożyczki,
- dotacji i pożyczki.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 06.07.2021 r. rozpoczęty zostanie nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub w wydzielonych w tych budynkach lokalach mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Więcej informacji: https://www.wfosigw.katowice.pl/uruchomienie-naboru-o-dotacje-na-czesciowa-splate-kapitalu-kredytu-bankowego-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze.html

Szczegółowe informacje nt. naboru: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-15-5-2020.html

Erasmus+ 2021 - przewodnik i terminy składania wniosków

W ramach programu Erasmus+ przewiduje się realizację w okresie 2021–2027 wymienionych poniżej Akcji, które mają umożliwić osiągnięcie jego celów.

AKCJA KLUCZOWA 1 – MOBILNOŚĆ
W ramach tej akcji kluczowej wspierane są:
1. Mobilność osób uczących się i kadry: możliwości podjęcia nauki lub zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju przez uczniów, studentów, praktykantów/stażystów oraz młodzież, a także nauczycieli akademickich, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, trenerów sportowych, pracowników  instytucji edukacyjnych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
2. Działania wspierające uczestnictwo młodzieży: lokalne i transgraniczne inicjatywy prowadzone przez nieformalne grupy młodzieży lub organizacje młodzieżowe, mające na celu pomoc młodzieży w zaangażowaniu się w życie demokratyczne i nauczeniu się, jak w nim uczestniczyć, zwiększające świadomość wspólnych wartości i praw podstawowych Unii Europejskiej, skupiające młodzież i decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim, a także przyczyniające się do osiągnięcia wspólnych celów Unii Europejskiej.
3. Działania w ramach DiscoverEU: działanie oferujące młodzieży w wieku 18 lat możliwość zdobycia pierwszego, krótkotrwałego, indywidualnego lub grupowego doświadczenia w podróży po Europie w ramach nieformalnej działalności edukacyjnej mającej na celu rozwijanie poczucia przynależności do Unii Europejskiej i odkrywanie jej różnorodności kulturowej.
4. W ramach programu oferowane są możliwości nauki języków dla uczestników działań w zakresie mobilności za granicą. Wsparcie to będzie oferowane głównie poprzez platformę wsparcia językowego online w ramach Erasmus+ dostosowaną w razie potrzeby do poszczególnych sektorów, ponieważ w przypadku uczenia się języków proces e-uczenia się jest korzystny ze względu na swoją dostępność i elastyczność. W szczególnych przypadkach, tj. gdy e-uczenie się nie jest najlepszym narzędziem dotarcia do grupy docelowej, oferowane będą dodatkowe formy wsparcia językowego.

AKCJA KLUCZOWA 2 – WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI
W ramach tej akcji kluczowej wspierane są m.in. :
partnerstwa na rzecz współpracy, w tym:
1. Partnerstwa współpracy:
głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom zwiększenia jakości i znaczenia ich działań, rozwinięcia i wzmocnienia sieci partnerów, zwiększenia zdolności do wspólnego działania na szczeblu ponadnarodowym, zwiększenia międzynarodowego charakteru ich działań – poprzez wymianę lub rozwój nowych praktyk i metod, jak również wymianę i omawianie pomysłów;
2. Partnerstwa na małą skalę: przedmiotowa akcja ma na celu rozszerzenie dostępu do programu na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć pod względem edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu. Dzięki niższym kwotom dotacji przyznawanych organizacjom, krótszemu czasowi ich trwania i prostszym wymogom administracyjnym w porównaniu z partnerstwami współpracy, akcja ta ma na celu dotarcie do organizacji oddolnych, nowych uczestników programu i mniej doświadczonych organizacji, zmniejszając bariery przystąpienia do programu dla organizacji o mniejszych zdolnościach organizacyjnych;

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe: w ramach tej akcji wspierane będą przygotowanie i organizacja niekomercyjnych imprez sportowych organizowanych w jednym albo w kilku państwach przez organizacje non-profit lub podmioty publiczne działające w dziedzinie sportu, a także działania następcze w związku z tymi imprezami. Wydarzenia te będą miały na celu zwiększenie widoczności działań realizowanych w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu, a także zwiększenie świadomości na temat roli sportu w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i prozdrowotnej aktywności fizycznej.

W Podręczniku programu przedstawiono szczegółowe informacje na temat kryteriów i warunków odnoszących się do każdego rodzaju projektu mobilności czy współpracy. Podręcznik jest dostępny na stronie:  https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek?sector=2

Wszelkie informacje nt. Programu Erasmus+ można uzyskać na stronie Agencji Narodowej – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji https://erasmusplus.org.pl/

*****

Fundusze Europejskie 2014 - 2020 w Polsce

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zasady działania Funduszy: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze UE - serwisy wszystkich programów

Serwisy programów krajowych i regionalnych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL)

RPO Woj. Śląskiego dysponuje największą pulą środków na lata 2014 - 2020, bo blisko 3,47 mld euro, co stanowi ok. 11% całej alokacji przyznanej na Programy Regionalne.

Serwis RPO Woj. Śląskiego: RPO Śląskie

RPO Woj. Śląskiego - poradnik "Po nitce do kłębka"

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Interreg V-A

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim.

Serwis Interreg V-A: www.cz-pl.eu/Interreg_VA

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów umożliwia realizację projektów o mniejszym zakresie, przy wysokości dofinansowania min. 2 tys. EUR maks. 120 tys. EUR. Maksymalna wysokość dofinansowania mikroprojektu ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego przypisania do odpowiedniej osi priorytetowej i typu mikroprojektu. Fundusz Mikroprojektów jest zarządzany przez sekretariaty euroregionów. Powiat raciborski podlega pod Sekretariat Euroregionu Silesia. Siedziba polskiego Sekretariatu znajduje się w Raciborzu.

Serwis Sekretariatu: www.euroregion-silesia.pl

*****

Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza istniejącymi funduszami, Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach, m.inn.: programy ERASMUS+, Kreatywna Europa, COSME,

 

początek strony