Dotacje i konkursy

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Dotacje i konkursy

Nabór wniosków w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Zielony transport publiczny"

Głównym celem Programu jest: uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w transporcie publicznym na: nabyciu/leasingu nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, nabyciu/leasingu nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru, modernizacji lub budowie infrastruktury wykorzystywanej wyłącznie do obsługi i prawidłowego użytkowania nabytych/leasingowanych autobusów, modernizacji lub budowie ogólnodostępnej stacji ładowania lub stacji tankowania wodoru.


Terminy naboru wniosków w ramach Programu:
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i w formie pożyczki należy składać, w trybie konkursowym, w okresie od dnia 1 września 2021r. do dnia 20 grudnia 2021r.

Szczegółowe informacje w zakresie naboru znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o-naborach2

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:
Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody
 – w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
 – w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

Szczegółowe informacje w zakresie naboru znajdują się na stronie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1219,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-centra-opiekunczo-mieszkalne

Projekt "ENTER"

75 tys. nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych ma zostać przeszkolonych z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy z uczniami.

Cel projektu to podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Jednym z kluczowych założeń przedsięwzięcia jest także przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych i korzystania z różnego rodzaju e-materiałów, w tym dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl.

Każda osoba uczestnicząca w projekcie „Lekcja:Enter” odbędzie 40-godzinne szkolenie, opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK oraz przeprowadzi na ich podstawie zajęcia w szkole. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają z webinariów oraz tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami.

Szczegółowe informacje: https://lekcjaenter.pl


Szkolenia dla młodych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na stronie http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/skorzystaj-z-inicjatywy-dla-mlodych/  znajduje się aktualna informacja nt. szkoleń dla ludzi młodych (w wieku 18 - 29 lat), którzy chcieliby skorzystać z darmowych kursów, praktyk zawodowych, staży czy dostać pieniądze na działalność gospodarczą.

Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z ofertą firm szkoleniowych oferujących wsparcie dla osób z województwa ślaskiego albo skontaktować się z lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34
         
Telefony: 32 431 50 25, 32 423 70 32
E-mail: lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Projekt „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II”

Fundusz Górnośląski  S.A. realizuje projekt pt. „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” .

W ramach projektu  mikro, małe i średnie firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie  na realizację usług rozwojowych  przez  podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie).

Kto może brać udział w usługach?
Kadra zarządzająca i pracownicy.
Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Na co?
Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.
Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Ile?
Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.

Jaki % dofinansowania?
80% dla mikroprzedsiębiorstw
70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

Szczegółowe informacje: Usługi rozwojowe dla śląskich firm II

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Ponadto od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

  • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
  • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
  • nowy regulamin naboru wniosków.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Nabór wniosków jest ciągły i trwa od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:
- dotacji,
- pożyczki,
- dotacji i pożyczki.

Szczegółowe informacje nt. naboru: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-15-5-2020.html

Erasmus+ 2021 - przewodnik i terminy składania wniosków

W ramach programu Erasmus+ przewiduje się realizację w okresie 2021–2027 wymienionych poniżej Akcji, które mają umożliwić osiągnięcie jego celów.

AKCJA KLUCZOWA 1 – MOBILNOŚĆ
W ramach tej akcji kluczowej wspierane są:
1. Mobilność osób uczących się i kadry: możliwości podjęcia nauki lub zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju przez uczniów, studentów, praktykantów/stażystów oraz młodzież, a także nauczycieli akademickich, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, trenerów sportowych, pracowników  instytucji edukacyjnych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
2. Działania wspierające uczestnictwo młodzieży: lokalne i transgraniczne inicjatywy prowadzone przez nieformalne grupy młodzieży lub organizacje młodzieżowe, mające na celu pomoc młodzieży w zaangażowaniu się w życie demokratyczne i nauczeniu się, jak w nim uczestniczyć, zwiększające świadomość wspólnych wartości i praw podstawowych Unii Europejskiej, skupiające młodzież i decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim, a także przyczyniające się do osiągnięcia wspólnych celów Unii Europejskiej.
3. Działania w ramach DiscoverEU: działanie oferujące młodzieży w wieku 18 lat możliwość zdobycia pierwszego, krótkotrwałego, indywidualnego lub grupowego doświadczenia w podróży po Europie w ramach nieformalnej działalności edukacyjnej mającej na celu rozwijanie poczucia przynależności do Unii Europejskiej i odkrywanie jej różnorodności kulturowej.
4. W ramach programu oferowane są możliwości nauki języków dla uczestników działań w zakresie mobilności za granicą. Wsparcie to będzie oferowane głównie poprzez platformę wsparcia językowego online w ramach Erasmus+ dostosowaną w razie potrzeby do poszczególnych sektorów, ponieważ w przypadku uczenia się języków proces e-uczenia się jest korzystny ze względu na swoją dostępność i elastyczność. W szczególnych przypadkach, tj. gdy e-uczenie się nie jest najlepszym narzędziem dotarcia do grupy docelowej, oferowane będą dodatkowe formy wsparcia językowego.

AKCJA KLUCZOWA 2 – WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI
W ramach tej akcji kluczowej wspierane są m.in. :
partnerstwa na rzecz współpracy, w tym:
1. Partnerstwa współpracy:
głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom zwiększenia jakości i znaczenia ich działań, rozwinięcia i wzmocnienia sieci partnerów, zwiększenia zdolności do wspólnego działania na szczeblu ponadnarodowym, zwiększenia międzynarodowego charakteru ich działań – poprzez wymianę lub rozwój nowych praktyk i metod, jak również wymianę i omawianie pomysłów;
2. Partnerstwa na małą skalę: przedmiotowa akcja ma na celu rozszerzenie dostępu do programu na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć pod względem edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu. Dzięki niższym kwotom dotacji przyznawanych organizacjom, krótszemu czasowi ich trwania i prostszym wymogom administracyjnym w porównaniu z partnerstwami współpracy, akcja ta ma na celu dotarcie do organizacji oddolnych, nowych uczestników programu i mniej doświadczonych organizacji, zmniejszając bariery przystąpienia do programu dla organizacji o mniejszych zdolnościach organizacyjnych;

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe: w ramach tej akcji wspierane będą przygotowanie i organizacja niekomercyjnych imprez sportowych organizowanych w jednym albo w kilku państwach przez organizacje non-profit lub podmioty publiczne działające w dziedzinie sportu, a także działania następcze w związku z tymi imprezami. Wydarzenia te będą miały na celu zwiększenie widoczności działań realizowanych w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu, a także zwiększenie świadomości na temat roli sportu w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i prozdrowotnej aktywności fizycznej.

W Podręczniku programu przedstawiono szczegółowe informacje na temat kryteriów i warunków odnoszących się do każdego rodzaju projektu mobilności czy współpracy. Podręcznik jest dostępny na stronie:  https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek?sector=2

Komisja Europejska wydłużyła czas na składanie wniosków o dofinansowanie w 2021 r. ramach Akcji 1. MOBILNOŚĆ programu Erasmus+. Dokumenty można przesyłać do 18 maja 2021 r.
Pozostałe terminy składania wniosków w 2021 r. to:
Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych: 19 październik, godz. 12.00
Akcja kluczowa 2 Partnerstwa: 20 maja, godz. 12.00

Wszelkie informacje nt. Programu Erasmus+ można uzyskać na stronie Agencji Narodowej – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji https://erasmusplus.org.pl/

*****

Fundusze Europejskie 2014 - 2020 w Polsce

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zasady działania Funduszy: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze UE - serwisy wszystkich programów

Serwisy programów krajowych i regionalnych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO)

RPO Woj. Śląskiego dysponuje największą pulą środków na lata 2014 - 2020, bo blisko 3,47 mld euro, co stanowi ok. 11% całej alokacji przyznanej na Programy Regionalne.

Serwis RPO Woj. Śląskiego: RPO Śląskie

RPO Woj. Śląskiego - poradnik "Po nitce do kłębka"

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Interreg V-A

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim.

Serwis Interreg V-A: www.cz-pl.eu/Interreg_VA

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów umożliwia realizację projektów o mniejszym zakresie, przy wysokości dofinansowania min. 2 tys. EUR maks. 120 tys. EUR. Maksymalna wysokość dofinansowania mikroprojektu ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego przypisania do odpowiedniej osi priorytetowej i typu mikroprojektu. Fundusz Mikroprojektów jest zarządzany przez sekretariaty euroregionów. Powiat raciborski podlega pod Sekretariat Euroregionu Silesia. Siedziba polskiego Sekretariatu znajduje się w Raciborzu.


Serwis Sekretariatu: www.euroregion-silesia.pl

*****

Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza istniejącymi funduszami, Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach, mi.n.: programy ERASMUS+, Kreatywna Europa, COSME,

 

początek strony