początek strony

Dotacje i konkursy

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Dotacje i konkursy

Tu mieszkam, tu zmieniam

Fundacja Santander Bank Polska ogłosiła kolejną - piątą już - edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam".

W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii... innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej zdolność prawną.

Wnioski przyjmowane będą od 24 maja do 1 lipca 2019 r.
 
Więcej informacji: https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam

Konkurs "Moja Mała Ojczyzna"

Fundacja BGK ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w III edycji konkursu “Moja Mała Ojczyna”.
 
Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, w sposób innowacyjny zagospodarowania lokalnej przestrzeni
publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.
 
W Konkursie mogą brać udział:
1) fundacje;
2) stowarzyszenia;
3) Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane rejestrze prowadzonym przez ARiMR;
4) jednostki samorządu terytorialnego;
5) biblioteki publiczne;
6) domy kultury.
 
Podstawą ubiegania się o Dofinansowanie w Konkursie jest złożenie Wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online dostępny na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl w terminie od 16.04.2019 r. do 16.06.2019 r.
Projekty zgłoszone do Konkursu powinny być zrealizowane w terminie od 01.01.2020 r. do 01.07.2020 r.
 
Jeden Projekt może otrzymać Dofinansowanie w kwocie do 30.000,00 złotych brutto.
Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez Grantobiorcę.
 
Dofinansowanie może być przeznaczone na:
1) poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
2) pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz
bohaterów historycznych - w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci;
3) wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
4) wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
5) zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
6) porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
7) zakup artykułów spożywczych nie przekraczających 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu;
8) koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł brutto;
9) koszt tablicy informacyjnej.
 
Jeden Wnioskodawca może zgłosić do Konkursu tylko jeden Wniosek.
 
Więcej informacji, w tym Regulamin: https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna


Konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020 z Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego. W ramach konkursu kwalifikowane do dofinansowania są punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 31.05.2019 do 02.09.2019 r. Planowany termin rostrzygnięcia konkursu to marzec 2020 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-Gospodarka-odpadami-522-Gospodarka-odpadami-RIT-ZACH-31819


Szkolenia dla młodych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Zlap-wiosenny-POWER znajduje się aktualna informacja nt. szkoleń dla ludzi młodych (w wieku 18 - 29 lat), którzy chcieliby skorzystać z darmowych kursów, praktyk zawodowych, staży czy dostać pieniądze na działalność gospodarczą.

Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z ofertą firm szkoleniowych oferujących wsparcie dla osób z województwa ślaskiego albo skontaktować się z lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34
         
Telefony: 32 431 50 25, 32 423 70 32
E-mail: lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza konkurs projektów na wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie śląskim tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych (w szczególności: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła).
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 100 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 29.03.2019 r. do 27.05.2019 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-1-4-2019.html

Projekt „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II”

Fundusz Górnośląski  S.A. realizuje projekt pt. „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” .

W ramach projektu  mikro, małe i średnie firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie  na realizację usług rozwojowych  przez  podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie).

Kto może brać udział w usługach?
Kadra zarządzająca i pracownicy.
Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Na co?
Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.
Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Ile?
Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.

Jaki % dofinansowania?
80% dla mikroprzedsiębiorstw
70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

Szczegółowe informacje: Usługi rozwojowe dla śląskich firm II

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Nabór wniosków jest ciągły i trwa od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:
- dotacji,
- pożyczki,
- dotacji i pożyczki.

Szczegółowe informacje nt. naboru: https://www.wfosigw.katowice.pl

RPO WSL 2014-2020 - Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2019 rok

Źródło informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Harmonogram naborów: http://rpo.slaskie.pl

Erasmus+ 2019 - przewodnik i terminy składania wniosków

Link do informacji: http://erasmusplus.org.pl

*****

Fundusze Europejskie 2014 - 2020 w Polsce

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zasady działania Funduszy: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze UE - serwisy wszystkich programów

Serwisy programów krajowych i regionalnych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO)

RPO Woj. Śląskiego dysponuje największą pulą środków na lata 2014 - 2020, bo blisko 3,47 mld euro, co stanowi ok. 11% całej alokacji przyznanej na Programy Regionalne.

Serwis RPO Woj. Śląskiego: RPO Śląskie

RPO Woj. Śląskiego - poradnik "Po nitce do kłębka"

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Interreg V-A

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim.

Serwis Interreg V-A: www.cz-pl.eu/Interreg_VA

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów umożliwia realizację projektów o mniejszym zakresie, przy wysokości dofinansowania min. 2 tys. EUR maks. 120 tys. EUR. Maksymalna wysokość dofinansowania mikroprojektu ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego przypisania do odpowiedniej osi priorytetowej i typu mikroprojektu. Fundusz Mikroprojektów jest zarządzany przez sekretariaty euroregionów. Powiat raciborski podlega pod Sekretariat Euroregionu Silesia. Siedziba polskiego Sekretariatu znajduje się w Raciborzu.

Serwis Sekretariatu: www.euroregion-silesia.pl

*****

Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza istniejącymi funduszami, Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach, mi.n.: programy ERASMUS+, Kreatywna Europa, COSME,