początek strony

Dotacje i konkursy

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Dotacje i konkursy


OD LIPCA RUSZA PROGRAM "MOJA WODA"

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu priorytetowego „Moja Woda”, ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Okres kwalifikowalności:
od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.
Terminy i sposób składania wniosków
Od 1.07.2020 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.
Formy dofinansowania
dotacja, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Beneficjenci
osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/9-aktualnosci/2570-moja-woda-od-1-lipca.html

Projekt "ENTER"

75 tys. nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych ma zostać przeszkolonych z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy z uczniami.

Cel projektu to podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Jednym z kluczowych założeń przedsięwzięcia jest także przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych i korzystania z różnego rodzaju e-materiałów, w tym dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl.

Każda osoba uczestnicząca w projekcie „Lekcja:Enter” odbędzie 40-godzinne szkolenie, opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK oraz przeprowadzi na ich podstawie zajęcia w szkole. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają z webinariów oraz tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami.

Szczegółowe informacje: https://lekcjaenter.pl

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji - KANGUR– Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”

Program skierowany jest do gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich oraz przewiduje możliwość zakupu nowych elektrycznych autobusów szkolnych, w rozumieniu art. 2 pkt. 41a ustawy – prawo o ruchu drogowym, przeszkoleniu kierowców z obsługi nowych elektrycznych autobusów szkolnych. Dodatkowo beneficjenci Programu będą mogli ubiegać się o dofinansowanie modernizacji lub budowy infrastruktury umożliwiających ładowanie elektrycznych autobusów szkolnych. Dofinansowanie na infrastrukturę ładowania będzie mogło być udzielone tylko w formie zwrotnej.

Terminy i sposób składania wniosków
wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w terminie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.
wnioski o dofinasowanie w formie pożyczki należy składać w terminie od 01.06.2020 r. do 31.07.2020 r.;

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/kangur--bezpieczna-i-ekologiczna-droga-do-szkoly-2020/

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzi nabór projektów do Programu Kolej+ do 2028 roku. Celem programu jest uzupełnienie sieci kolejowej poprzez połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej regionów Polski przy wykorzystaniu środków publicznych. W ramach programu możliwa jest realizacja zarówno inwestycji liniowych obejmujących poszczególne linie kolejowe, jak i inwestycji punktowych (np. budowa przystanków osobowych).

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 85% kosztów kwalifikujących się do wsparcia, przy jednoczesnym zapewnieniu przez jednostki samorządu terytorialnego minimum 15% kosztów kwalifikowanych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu jest złożenie w terminie do dnia 26.08.2020 r. formularza zgłoszenia projektu (wypełnionego zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami) wraz z wymaganymi załącznikami. Kolejne nabory projektów do programu, w przypadku dostępności alokacji środków na dofinansowanie, mogą być ogłaszane w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego naboru.

Szczegółowe informacje na temat programu zostały umieszczone na stronie internetowej https://www.plk-sa.pl/


Szkolenia dla młodych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na stronie http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/skorzystaj-z-inicjatywy-dla-mlodych/  znajduje się aktualna informacja nt. szkoleń dla ludzi młodych (w wieku 18 - 29 lat), którzy chcieliby skorzystać z darmowych kursów, praktyk zawodowych, staży czy dostać pieniądze na działalność gospodarczą.

Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z ofertą firm szkoleniowych oferujących wsparcie dla osób z województwa ślaskiego albo skontaktować się z lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34
         
Telefony: 32 431 50 25, 32 423 70 32
E-mail: lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Projekt „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II”

Fundusz Górnośląski  S.A. realizuje projekt pt. „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” .

W ramach projektu  mikro, małe i średnie firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie  na realizację usług rozwojowych  przez  podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie).

Kto może brać udział w usługach?
Kadra zarządzająca i pracownicy.
Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Na co?
Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.
Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Ile?
Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.

Jaki % dofinansowania?
80% dla mikroprzedsiębiorstw
70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

Szczegółowe informacje: Usługi rozwojowe dla śląskich firm II

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Ponad to od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

  • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
  • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
  • nowy regulamin naboru wniosków.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Nabór wniosków jest ciągły i trwa od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:
- dotacji,
- pożyczki,
- dotacji i pożyczki.

Szczegółowe informacje nt. naboru: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-15-5-2020.html

RPO WSL 2014-2020 - Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2020 rok

Źródło informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Harmonogram naborów: https://rpo.slaskie.pl/dokument/harmonogram_naborow_rpowsl_na_2020_rok_v_1

Erasmus+ 2020 - przewodnik i terminy składania wniosków

Link do informacji: http://erasmusplus.org.pl

*****

Fundusze Europejskie 2014 - 2020 w Polsce

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zasady działania Funduszy: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze UE - serwisy wszystkich programów

Serwisy programów krajowych i regionalnych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO)

RPO Woj. Śląskiego dysponuje największą pulą środków na lata 2014 - 2020, bo blisko 3,47 mld euro, co stanowi ok. 11% całej alokacji przyznanej na Programy Regionalne.

Serwis RPO Woj. Śląskiego: RPO Śląskie

RPO Woj. Śląskiego - poradnik "Po nitce do kłębka"

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Interreg V-A

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim.

Serwis Interreg V-A: www.cz-pl.eu/Interreg_VA

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów umożliwia realizację projektów o mniejszym zakresie, przy wysokości dofinansowania min. 2 tys. EUR maks. 120 tys. EUR. Maksymalna wysokość dofinansowania mikroprojektu ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego przypisania do odpowiedniej osi priorytetowej i typu mikroprojektu. Fundusz Mikroprojektów jest zarządzany przez sekretariaty euroregionów. Powiat raciborski podlega pod Sekretariat Euroregionu Silesia. Siedziba polskiego Sekretariatu znajduje się w Raciborzu.

Serwis Sekretariatu: www.euroregion-silesia.pl

*****

Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza istniejącymi funduszami, Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach, mi.n.: programy ERASMUS+, Kreatywna Europa, COSME,