Dotacje i konkursy

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Dotacje i konkursy

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Uchwałą nr 190/2020 Rada Ministrów uchwaliła 21 grudnia 2020 roku program wieloletni pn. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, którego celem jest zwiększenie poziomu integracji Romów w Polsce. Kładzie on szczególny nacisk na szeroko rozumianą edukację, a czynnikiem wspomagającym jest poprawa warunków mieszkaniowych rodzin znajdujących się w najtrudniejszych warunkach lokalowych. Innowacyjne projekty integracyjne są dziedziną obejmującą zadania wykraczające poza dziedziny edukacji i mieszkalnictwa, a służące osiągnięciu celu programu.

Tekst Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/program-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2021 roku

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło już nabór wniosków o dofinansowanie w 2021 roku zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Mogą się o nie ubiegać jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki im podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury etc.), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne, uczelnie, samorządy gospodarcze, instytucje: kształcenia, badawcze, rynku pracy, zajmujące się poszukiwaniem i upamiętnieniem ofiar totalitaryzmów i inne podmioty działające na rzecz integracji społecznej.

Program jest finansowany z rezerwy celowej Pomoc dla społeczności romskiej oraz z części 30 budżetu Państwa. Termin składania wniosków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo oraz Innowacyjne projekty integracyjne został ustalony na 8 marca 2021 roku (data wpływu wniosku do ŚUW).

Ogłoszenie o naborze wniosków na 2021 rok w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 dostępne jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-2021-r-w-ramach-programu-integracji-spo.

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  – tel. 32 20-77-351.

Ogłoszenie o naborze wniosków do Project Support Facility edycja 2021

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego opublikował informację o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility, PSF, https://www.cbss.org/psf/).

PSF został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro na okres trzech lat, co daje ok. 330 tys. euro rocznie. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 tys. euro.

Edycja PSF 2021

Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją. Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich RPMB.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB:

  • Tożsamość regionalna – projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania i zwalczania wyzwań dla odporności społecznej. Realizowane na poziomie lokalnym projekty powinny oddziaływać na sytuację regionu, m.in. wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze kultury, kreatywności, zaangażowania młodzieży i edukacji, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób młodych.
  • Zrównoważony i dobrze prosperujący region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny i związany ze środowiskiem naturalnym. Jako szczególnie cenne postrzegane będą m.in. projekty podejmujące kwestię zwalczania bezrobocia, szczególnie wśród osób młodych, kobiet i innych grup wrażliwych społecznie.
  • Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku), jak również NGO i innych organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia lokalnej odporności wobec ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również działalności człowieka. W ramach priorytetu Bezpieczny i stabilny region oczekiwane są również projekty dot. tworzenia i wzmacniania dostępnych i efektywnych systemów ochrony praw dzieci.

Każdego roku odbywa się tylko jedno postępowanie konkursowe. Nabór wniosków do PSF w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie 15 lutego 2021 – 31 marca 2021.

Bliższe informacje nt. warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej RPMB https://www.cbss.org/psf/.

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres jekaterina.popova@cbss.org. Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji o zgłoszeniu projektów na adresy glowinskig@katowice.uw.gov.pl oraz kotorowiczd@katowice.uw.gov.pl (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej).

W przypadku pytań uprzejma prośba o bezpośredni kontakt z sekretariatem Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
– w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.
Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

Nabór: Zielony transport publiczny" (Faza I)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I). Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie .
Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym:
1) dotyczące pojazdów polegające na:
- nabyciu/leasingu nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,
- nabyciu/leasingu nowych trolejbusów tj. autobusów przystosowanych do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonych w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będą mogły pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe) wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,
- nabyciu/leasingu nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,
2)  modernizacji i/lub budowie infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów, w tym szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z  niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej. Infrastruktura wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi transportu publicznego.

Terminy i sposób składania wniosków:
Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i w formie pożyczki należy składać, w trybie ciągłym, w  okresie 04.01.2021 r. – 15.12.2021 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Więcej informacji znajduje się na stonie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-transport-publiczny-faza-i/nabor--zielony-transport-publiczny-faza-i/

PROGRAM "MOJA WODA"

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu priorytetowego „Moja Woda”, ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Okres kwalifikowalności:
od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.
Terminy i sposób składania wniosków
Od 1.07.2020 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.
Formy dofinansowania
dotacja, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Beneficjenci
osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda

UWAGA: Ostateczny termin na złożenie do WFOŚiGW elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie na rok 2020 upłynął 30 września 2020 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/9-aktualnosci/2570-moja-woda-od-1-lipca.html

Projekt "ENTER"

75 tys. nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych ma zostać przeszkolonych z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy z uczniami.

Cel projektu to podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Jednym z kluczowych założeń przedsięwzięcia jest także przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych i korzystania z różnego rodzaju e-materiałów, w tym dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl.

Każda osoba uczestnicząca w projekcie „Lekcja:Enter” odbędzie 40-godzinne szkolenie, opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK oraz przeprowadzi na ich podstawie zajęcia w szkole. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają z webinariów oraz tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami.

Szczegółowe informacje: https://lekcjaenter.pl

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzi nabór projektów do Programu Kolej+ do 2028 roku. Celem programu jest uzupełnienie sieci kolejowej poprzez połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej regionów Polski przy wykorzystaniu środków publicznych. W ramach programu możliwa jest realizacja zarówno inwestycji liniowych obejmujących poszczególne linie kolejowe, jak i inwestycji punktowych (np. budowa przystanków osobowych).

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 85% kosztów kwalifikujących się do wsparcia, przy jednoczesnym zapewnieniu przez jednostki samorządu terytorialnego minimum 15% kosztów kwalifikowanych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu jest złożenie w terminie do dnia 26.08.2020 r. formularza zgłoszenia projektu (wypełnionego zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami) wraz z wymaganymi załącznikami. Kolejne nabory projektów do programu, w przypadku dostępności alokacji środków na dofinansowanie, mogą być ogłaszane w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego naboru.

Szczegółowe informacje na temat programu zostały umieszczone na stronie internetowej https://www.plk-sa.pl/


Szkolenia dla młodych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na stronie http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/skorzystaj-z-inicjatywy-dla-mlodych/  znajduje się aktualna informacja nt. szkoleń dla ludzi młodych (w wieku 18 - 29 lat), którzy chcieliby skorzystać z darmowych kursów, praktyk zawodowych, staży czy dostać pieniądze na działalność gospodarczą.

Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z ofertą firm szkoleniowych oferujących wsparcie dla osób z województwa ślaskiego albo skontaktować się z lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34
         
Telefony: 32 431 50 25, 32 423 70 32
E-mail: lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Projekt „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II”

Fundusz Górnośląski  S.A. realizuje projekt pt. „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” .

W ramach projektu  mikro, małe i średnie firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie  na realizację usług rozwojowych  przez  podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie).

Kto może brać udział w usługach?
Kadra zarządzająca i pracownicy.
Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Na co?
Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.
Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Ile?
Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.

Jaki % dofinansowania?
80% dla mikroprzedsiębiorstw
70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

Szczegółowe informacje: Usługi rozwojowe dla śląskich firm II

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Ponadto od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

  • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
  • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
  • nowy regulamin naboru wniosków.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Nabór wniosków jest ciągły i trwa od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:
- dotacji,
- pożyczki,
- dotacji i pożyczki.

Szczegółowe informacje nt. naboru: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-15-5-2020.html

RPO WSL 2014-2020 - Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2020 rok

Źródło informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Harmonogram naborów: https://rpo.slaskie.pl/dokument/harmonogram_naborow_rpowsl_na_2020_rok_v_1

Erasmus+ 2020 - przewodnik i terminy składania wniosków

Link do informacji: http://erasmusplus.org.pl

*****

Fundusze Europejskie 2014 - 2020 w Polsce

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zasady działania Funduszy: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze UE - serwisy wszystkich programów

Serwisy programów krajowych i regionalnych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO)

RPO Woj. Śląskiego dysponuje największą pulą środków na lata 2014 - 2020, bo blisko 3,47 mld euro, co stanowi ok. 11% całej alokacji przyznanej na Programy Regionalne.

Serwis RPO Woj. Śląskiego: RPO Śląskie

RPO Woj. Śląskiego - poradnik "Po nitce do kłębka"

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Interreg V-A

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim.

Serwis Interreg V-A: www.cz-pl.eu/Interreg_VA

Europejska Współpraca Terytorialna - Program Czechy-Polska - Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów umożliwia realizację projektów o mniejszym zakresie, przy wysokości dofinansowania min. 2 tys. EUR maks. 120 tys. EUR. Maksymalna wysokość dofinansowania mikroprojektu ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego przypisania do odpowiedniej osi priorytetowej i typu mikroprojektu. Fundusz Mikroprojektów jest zarządzany przez sekretariaty euroregionów. Powiat raciborski podlega pod Sekretariat Euroregionu Silesia. Siedziba polskiego Sekretariatu znajduje się w Raciborzu.

Serwis Sekretariatu: www.euroregion-silesia.pl

*****

Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza istniejącymi funduszami, Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach, mi.n.: programy ERASMUS+, Kreatywna Europa, COSME,

 

początek strony