początek strony

Młodzieżowy Dom Kultury

Strona główna / Edukacja / Młodzieżowy Dom Kultury

Dane MDK


Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu to placówka z ponad 20–letnią tradycją. Do głównych zadań realizowanych przez placówkę należą:

 • stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży w różnorodnych kołach;
 • zorganizowanie właściwego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny i pracy umysłowej;
 • zapewnienie opieki wychowawczej, ochrony przed różnymi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
 • umożliwienie udziału w zajęciach dzieciom niepełnosprawnym i niedostosowanym;
 • przygotowywanie do publicznych wystąpień indywidualnych i grupowych;
 • organizowanie czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji, w tym również podczas ferii zimowych i wakacji;
 • realizowanie programów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych;
 • współpraca z rodzinami wychowanków, placówkami kulturalno-oświatowymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.

Z ważniejszych imprez, których MDK jest organizatorem można wymienić:

 • Raciborski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej o Zasięgu Ogólnopolskim,
 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Barwy Jesieni”,
 • Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Ziemi Raciborskiej, Zimowe Warsztaty Wokalne,  które nieustannie co roku prowadzą Elżbieta Zapendowska i Andrzej Głowacki,
 • Powiatowy Konkursu Ekologiczny „Z ekologią za pan brat” oraz wiele innych uroczystości.

Zadaniem priorytetowym Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu jest rozbudzenie potencjału twórczego i zaspokajanie zainteresowań   dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Niewątpliwą dumą napawa fakt, iż wychowankowie zdobywają liczne wyróżnienia w konkursach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, co świadczy o nieprzeciętnym potencjale i możliwościach młodych artystów.
 
Obecnie w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu funkcjonują następujące koła zainteresowań: zespół wokalny MIRAŻ, animacja kulturalna – emisja głosu, techniki modelarskie, techniki plastyczne, świetlica środowiskowa, taniec towarzyski i nowoczesny, zajęcia plastyczno – rytmiczne dla dzieci, różne techniki rękodzieła artystycznego, makrama, animacja kulturalna – interpretacja utworów literacko – wokalnych, warsztaty teatralne, koło recytatorskie, warsztaty dziennikarskie, grupa teatralna IRREALIS, koło żywego słowa.