Wybrane podstawy prawne

 • 1. Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M. P. z 1997r. , Nr 50, poz. 475)
 •  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 1997r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) tekst jednolity z dnia 18 stycznia 2008r. (Dz. U. Nr 14, poz. 92)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003r., Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2005r., Nr 85, poz. 728 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r., Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 87 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2007r., Nr 194, poz. 1403)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (Dz. U. z 2007r., Nr 194, poz. 1405)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. 2007r., Nr 194, poz. 1404)
  14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (Dz. U. z 2007r., Nr 76, poz. 496)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych 9Dz. Ministra. 2008, Nr 18, poz. 116)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007r., Nr 240, poz. 1754)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007r., Nr 240, poz. 1755)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (Dz. U. z 2007r., Nr 240, poz. 1756)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007r., Nr 245, poz. 1810)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007r., Nr 242, poz. 1776)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r., Nr 230, poz. 1694)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia turnusie rehabilitacyjnym (Dz. U. z 2003r., Nr 100, poz. 927)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. 2008, Nr 3, poz. 15)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. z 1998 r., Nr 124, poz. 820 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162)
  27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62, poz. 560)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328)
  29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 63, poz. 587)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 125, poz. 1161 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. szczegółowych 2004 r., Nr 215, poz. 2186 z późn. zm.)

początek strony