początek strony

Wizja i misja Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Najwyższa Jakość / Wizja i misja Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Misja Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Realizacja zadań ustawowych, uwzględniająca potrzeby społeczności, zasady partnerstwa, wyznaczone zasady etyki pracy, oparta na dążeniu do wysokiej jakości działań.

Wizja Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Urząd sprawnie i skutecznie realizujący swoje zadania.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Nadrzędnym celem działalności Starostwa Powiatowego w Raciborzu jest wykonywanie zadań publicznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa, zapewniając realizację zbiorowych potrzeb mieszkańców i interesantów, tworząc możliwości dla trwałego rozwoju powiatu raciborskiego z jednoczesnym zapewnieniem profesjonalnej obsługi interesantów,osiągając efekt w postaci efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji celów i zadań Starostwa.

Nadrzędny cel działalności Starostwa Powiatowego w Raciborzu jest osiągany poprzez ciągłe doskonalenie w następujących obszarach:

  • wyznaczanie celów ukierunkowanych na efektywne i skuteczne dążenie do realizacji zadań związanych z harmonijnym rozwojem i promocją powiatu,
  • dostosowywanie oferty edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez powiat do potrzeb rynku pracy i nowych technologii,
  • promocji zdrowia oraz tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
  • efektywne, transparentne zarządzanie i gospodarowanie środkami finansowymi oraz mieniem powiatu raciborskiego,
  • zapewnienie skuteczności przepływu informacji pomiędzy pracownikami a klientami w zakresie realizacji zadań publicznych,
  • promowanie wśród pracowników zasad etycznego postępowania w oparciu o przejrzyste zasady działania Starostwa,
  • zarządzanie ryzykiem realizacji celów ustanowionych oraz procesów realizowanych w Starostwie.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu są świadomi celów działalności na rzecz odbiorców usług i indywidualnie odpowiedzialni za jakość pracy na swoich stanowiskach. Uznając wprowadzony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normą PN EN ISO 9001:2015 oraz wybranymi dodatkowymi wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym za nowoczesne narzędzie, deklaruję osobiste zaangażowanie w kreowanie warunków umożliwiających efektywną realizację Misji i Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania

                                                                                               Starosta
                                                                                         Ryszard Winiarski

Racibórz, 19 marca 2018 r.