Informacje ogólne

Powiatowy Zarząd Dróg działa na podstawie:

 • Uchwały nr IV / 30 / 99 Rady Powiatu w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg.
 • Ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 ze zmianami).
 • Ustawy z dnia 24.07.1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administarcji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. U. nr 106, poz. 668 ).

PZD jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podległą Zarządowi Powiatu. Siedzibą PZD jest m. st. Racibórz.

Do zadań PZD należy m. in. :

 • opracowanie projektów planów rozwoju powiatowej sieci drogowej,
 • opracowanie projektow planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg powiatowych i obiektów mostowych,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inzynierskich, urządzen zabezpieczajacych ruch i innych urządzeń związanych z droga,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych i wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektow mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomosciami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

PZD kieruje Dyrektor, którego powołuje Zarząd Powiatu. Odpowiada on za kierowanie i realizację zadań statutowych, a zwłaszcza:

 • określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej,
 • dobór kadr i podział zadań,
 • sporządzenie planów pracy i nadzór nad ich realizacją,
 • wspołpracę z organami samorządu terytorialnego.

Dyrektor Zarządu działa przy pomocy wyodrębnionych w strukturze zakładu komórek organizacyjnych.


początek strony