początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Terminarz z dnia 2018-02-12

2017-12-15II wojna światowa i czasy powojenne

2018-02-12Posiedzenie Rady Gminy Nędza

Godzina:
15:00

Nędza, dnia 6 lutego 2018 roku

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN: 12 lutego 2018 roku (poniedziałek) GODZ. 15:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 SALA NARAD nr 13 I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD:
PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1)    niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki;
2)    przekazania środków finansowych dla Policji;
3)    zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza a Gminą Lyski w sprawie częściowego przejęcia przez Gminę Nędza zadania własnego Gminy Lyski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
4)    zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza;
5)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
6)    zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”;
7)    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości;
8)    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości;
9)    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości;
10)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza;
11)    wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza;
12)    wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Nędza.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PRZYBYŁA


więcej