Informacje ogólne o świadczeniach zdrowotnych

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Służba zdrowia w powiecie / Informacje ogólne o świadczeniach zdrowotnych

Wielokrotnie zmieniana, aktualizowana, poprawiana reforma służby zdrowia doprowadziła do powstania na terenie powiatu raciborskiego systemu udzielania świadczeń zdrowotnych, obejmującego między innymi:

  1. świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – wykonywane przez niepubliczne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  2. świadczenia zdrowotne hospitalizacyjne – wykonywane przez SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu,
  3. świadczenia zdrowotne realizowane w porze nocnej, dni wolne od pracy, niedziele i święta – wykonywane przez niepubliczne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  4. pomoc doraźną – pogotowie – wykonywane przez Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz Pogotowie Ratunkowe NZOZ MAWO – MED. w Kuźni Raciborskiej.

AD 1)
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ – WYKONYWANE PRZEZ NIEPUBLICZNE I PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek zapewnić, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, porady lekarskie w przychodni, a w przypadkach medycznie uzasadnionych wizyty domowe oraz funkcjonowanie gabinetu zabiegowego i punktu szczepień.

Rejestracja pacjentów na wyznaczone godziny odbywać się może w każdej formie: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

W pozostałym czasie, tj. od poniedziałku do piątku od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy realizowane są świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ. Świadczenia te realizowane są w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

W tym czasie ubezpieczony ma prawo do ambulatoryjnych porad lekarskich oraz związanych z nimi świadczeń pielęgniarskich, w tym także do wykonania zleconych iniekcji, zmian opatrunków, zaopatrzenia drobnych urazów możliwych do wykonania  w ramach gabinetu zabiegowego. W sytuacji kiedy pacjent nie jest w stanie dotrzeć do lekarza osobiście może skorzystać ze świadczeń w ramach wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, odpowiednik wizyty domowej lekarza rodzinnego. Ubezpieczonemu w ramach świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje również prawo do bezpłatnego bądź częściowo odpłatnego transportu sanitarnego. Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 w oparciu o skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego, a wykonywane przez świadczeniodawcę mającego podpisaną odrębną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Informacja o miejscu udzielania tychże świadczeń, dokładny adres i numer telefonu, powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu w zakładzie opieki zdrowotnej, do którego pacjent złożył deklarację wyboru lekarza poz.

Zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł, nie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę oraz innych przyczyn niezależnych od pacjenta.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane w poradniach specjalistycznych lub w innych komórkach organizacyjnych lecznictwa ambulatoryjnego, także w domu chorego, przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje albo inną osobę, która uzyskała uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych.

Świadczenia te realizowane są poprzez:
- badanie lekarskie,
- udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych,
- ordynowanie koniecznych leków,
- zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
- kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
- orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
- niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
- wykonywanie badań profilaktycznych.
Pacjenci przyjmowani są do poradni specjalistycznych na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

AD. 2)
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE HOSPITALIZACYJNE – WYKONYWANE PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL REJONOWY IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU

Jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty w trybie ambulatoryjnym, pacjent może zostać skierowany na dalsze leczenie w szpitalu. Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który posiada podpisaną umowę z NFZ i może wybrać dowolną placówkę na terenie całej Polski.

Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza. W przypadku braku możliwości przyjęcia do szpitala w dniu zgłoszenia, pacjent powinien zostać wpisany na listę oczekujących. Pacjent przyjmowany do szpitala powinien przedstawić dowód potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku stanu nagłego dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie nie później jednak,niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, jeśli pacjent przebywa w szpitalu lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczenia. W razie nie przedstawienia dokumentu w podanych terminach pacjent będzie obciążony kosztami świadczenia.

W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia w oddziale szpitalnym,a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie szpitala.

Przyjętemu pacjentowi szpital zapewnia bezpłatne leki, których zażywanie wynika z przyczyn hospitalizacji oraz wyroby medyczne, konieczne do realizacji leczenia.

Pacjent po zakończeniu hospitalizacji, także w szpitalnym oddziale ratunkowym, powinien otrzymać kartę informacyjną oraz, w zależności od potrzeb, informację dla lekarza POZ, recepty, zwolnienie lekarskie, skierowania do lekarzy specjalistów.

Skierowanie do szpitala może być wystawione również przez lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, np. przez lekarza leczącego „prywatnie” bez umowy z NFZ.

AD. 3)
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE W PORZE NOCNEJ, DNI WOLNE OD PRACY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Każdego dnia od godziny 18.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Od dnia 1 marca 2011 r. opiekę tę na terenie powiatu raciborskiego zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia” w przychodni przy ul. Ocickiej 51a.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
– 32 415 48 30,
– 661 968 252

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
– w warunkach ambulatoryjnych w poradni,
– telefonicznie,
– w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:
– nagłego zachorowania,
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Informacja o miejscu oraz zasadach świadczenia opieki nocnej i świątecznej powinna być umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz siedziby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
– recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

AD. 4)
POMOC DORAŹNA – POGOTOWIE

Stan nagły to stan, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia. Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to, między innymi:
- utrata przytomności, zaburzenia świadomości,
- drgawki,
- nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca,
- nasilona duszność,
- nagły ostry ból brzucha,
- uporczywe wymioty,
- gwałtownie postępujący poród,
- ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
- zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
- rozległe oparzenia,
- udar cieplny,
- wyziębienie organizmu,
- porażenie prądem,
- podtopienie lub utonięcie,
- agresja spowodowana chorobą psychiczną,
- dokonana próba samobójcza,
- upadek z dużej wysokości,
- rozległa rana będąca efektem urazu,
- urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu się dyspozytora:
- dokładne miejsce zdarzenia adres, lokalizacja, orientacyjne punkty dojazdowe,
- powód wezwania,
- kto potrzebuje pomocy,
- kto wzywa zespół ratownictwa medycznego.

Należy odpowiadać na pytania dyspozytora, dostosować się do jego zaleceń w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Przyjęte wezwanie powinno zostać potwierdzone przez dyspozytora.


Opracowanie własne na podstawie: www.nfz-katowice.pl, www.rejestrzoz.qov.pl

początek strony