Rekrutacja

28 września rozpoczęła się rekrutacja osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie pn. "Czas na wiedzę i edukację. Nowe umiejętności i kwalifikacje mieszkańców gmin powiatu raciborskiego". Projekt adresowany jest do mieszkańców gmin Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Krzyżanowice, Nędza, Rudnik, Kornowac i Pietrowice Wielkie. Rekrutacja uczestników potrwa do 20 listopada br. Projekt jest realizowany w ramach działania 9.5 – "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.


W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
• Akcja promocyjna i upowszechniająca rezultaty projektu,

• "Czas na wiedzę i edukację" – seminarium inaugurujące projekt,

• Cykl szkoleń (moduł obligatoryjny): "Akademia przedsiębiorczości", których celem będzie podniesienie kwalifikacji i wiedzy uczestników. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z szeroko pojętą przedsiębiorczością, m.in. modernizacją gospodarstw rolnych, programami rolnośrodowiskowymi, różnicowaniem w kierunku działalności nierolniczej, tworzeniem mikroprzedsiębiorstw, dopłatami obszarowymi oraz zagadnienia związane z budową współpracy na poziomie lokalnym. Wynikiem szkoleń będzie opracowanie przez każdą grupę szkoleniową analizy SWOT – szanse i zagrożenia funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych na terenach wiejskich powiatu raciborskiego.

• Propozycja szkoleń dodatkowych wg zgłaszanych deklaracji (moduł fakultatywny): obsługa komputera i Internetu lub kurs praktycznej nauki pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej,

• Wizyta studyjna w modelowym gospodarstwie rolnym. Po zakończeniu cyklu szkoleń podstawowych uczestnicy będą mieć możliwość przekonać się , jak praktycznie funkcjonuje modelowe gospodarstwo rolne. Uczestnicy zwiedzą gospodarstwo i wezmą udział w warsztatach nt. zasad funkcjonowania takiego gospodarstwa, przetwórstwa i marketingu produktów.

• Zielona Oaza Kultur – konkurs edukacyjny dla przedszkoli i szkół. W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie 3 typów konkursów dla przedszkoli, uczniów klas I-III szkół podstawowych przy udziale nauczycieli szkół z gmin powiatu raciborskiego. Współorganizatorami konkursu będą uczestnicy szkoleń a do ich zadań należeć będzie m.in. opracowanie regulaminu oraz ocena prac konkursowych.

• "Inspirujące działania" panel dyskusyjny dla uczestników projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszelkie informacje na temat projektu uzyskać można w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Pl. Okrzei 4 w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa pod nr telefonu (032) 45 97 334 lub na stronie internetowej www.powiatraciborski.pl baner "Czas na wiedze i edukację".

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.efs.gov.pl

początek strony