Gospodarka

teren rolny powiat raciborskiPowiat raciborski jest regionem rolniczo - przemysłowym.

Zróżnicowany profil i struktura gospodarki przejawia się harmonijnym współistnieniem rozwiniętego i wysoko towarowego rolnictwa oraz przemysłu - skupionego głównie w miastach: Raciborzu i Kuźni Raciborskiej.

Rolnictwo odgrywa bardzo ważną rolę w procesach rozwoju gospodarczego ziemi raciborskiej. Decyduje o tym zespół korzystnych warunków, sprzyjających produkcji rolnej. 

Podstawowe znaczenie ma jakość użytkowanych gruntów. Pod tym względem powiat raciborski wyróżnia się zdecydowanie nie tylko w skali województwa śląskiego, ale całego kraju.

Prawie 66% z ogólnej powierzchni 27.428 ha gruntów ornych w powiecie to ziemia najwyższej jakości, mieszcząca się w przedziale I - IIIa klas bonitacyjnych.

Rolnictwo w powiecie raciborskim

Wysoka jakość gleb jest jednym z istotnych elementów mających wpływ na strukturę zasiewów oraz wysokość uzyskiwanych plonów, które w większości przypadków są dużo wyższe od średnich krajowych. Szczególnie korzystne warunki glebowe występują w gminach na lewym brzegu Odry - gminie Krzanowice, Pietrowice Wielkie, Krzyżanowice, a także w Rudniku i Raciborzu.

teren rolny 1 powiat raciborskiKorzystną dla rolnictwa cechą regionu jest także sprzyjający klimat o relatywnie długim okresie wegetacyjnym, odpowiedniej wilgotności powietrza i nasłonecznienia. Pracowitość i wysoka kultura rolna miejscowej ludności w połączeniu z dobrym wyposażeniem gospodarstw w maszyny, sprzęt rolniczy oraz inne środki do produkcji rolnej sprawiają, iż rolnictwo w powiecie stoi na bardzo wysokim poziomie.

Dodatkowym atutem jest bliskie położenie powiatu w stosunku do dużych skupisk przemysłu i ludności, jakimi są: Rybnicki Okręg Węglowy, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie oraz wielkie aglomeracje Śląska i północnych Moraw, dla których ziemia raciborska stanowi najbliższe i naturalne zaplecze żywieniowe.

Na terenie powiatu działa szereg instytucji i organizacji powołanych w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi rolnictwa i przemianom strukturalnym na wsi. Wśród nich wymienić można chociażby Agencję Rynku Rolnego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Zrzeszenie Plantatorów Roślin Okopowych w Raciborzu. Te oraz inne organizacje prowadzą aktywną działalność na rzecz rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego w powiecie.

Przemysł w powiecie raciborskim

Gospodarczy wizerunek ziemi raciborskiej charakteryzują nie tylko dogodne warunki dla prowadzenia działalności rolniczej.

Powiat raciborski to również przemysł: maszynowy, chemiczny, rolno-spożywczy i lekki - skoncentrowany głównie w ośrodkach miejskich: Raciborzu i Kuźni Raciborskiej.

Dobrze rozwinięty i zróżnicowany w swojej strukturze gałęziowo - branżowej w istotnym stopniu decyduje o rozwoju powiatu.

Przedsiębiorstwa takie, jak:

  • SGL Carbon S.A.
  • RAFAKO S.A.
  • HENKEL POLSKA S.A.
  • Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
  • Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A.
  • EKO-OKNA S.A.

cieszą się dużym uznaniem i renomą zarówno w kraju, jak i za granicą. 

teren przemysłowy powiat raciborskiNiewątpliwym atutem raciborskich przedsiębiorstw są posiadane certyfikaty ISO serii 9000 oraz 14000. Liczba podmiotów wdrażających i stosujących metody zarządzania oparte o systemy zapewnienia jakości oraz systemy zarządzania środowiskowego według międzynarodowych norm stawia powiat w ścisłej krajowej czołówce.
Obecnie na terenie powiatu działalność prowadzi ok. 6500 firm, których liczba systematycznie rośnie. Najliczniejszą grupę stanowią podmioty sektora małej i średniej przedsiębiorczości, zajmujące się głównie handlem oraz świadczące szeroki wachlarz usług. Wiele z nich zrzeszonych jest w organizacjach gospodarczych - Raciborskiej Izbie Gospodarczej, Cechu Rzemiosł Różnych i innych. 

Bardzo korzystne gospodarczo jest samo położenie powiatu raciborskiego.
Bezpośrednie sąsiedztwo z ośrodkami przemysłu Śląska, a także aglomeracją Ostrawy, stwarza olbrzymie możliwości powiązań kooperacyjnych i handlowych.

Sieć dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, dobry dostęp do autostrad, powiązania kolejowe, przejścia graniczne - w tym najważniejsze w Chałupkach, bliskie położenie portów lotniczych w Pyrzowicach i Ostrawie decydują o atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów. Najlepszym dowodem na to jest wybudowanie centrum logistycznego w Raciborzu.

Nie bez znaczenia dla podjęcia inicjatyw gospodarczych jest również przychylność władz samorządowych - zarówno powiatowych, jak i gminnych. Rozwój gospodarczy Raciborszczyzny stał się jednym z pięciu głównych celów, zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego. Stworzenie przyjaznego klimatu dla tworzenia nowych i rozwoju już istniejących małych i średnich przedsiębiorstw, udzielanie wsparcia instytucjonalnego i możliwie szerokiej pomocy to tylko niektóre z przyjętych kierunków działania. 

kultura ikona   Kultura         Przemysł Ikona   Przemysł         Rolnictwo ikona   Rolnictwo       Sport ikona   Sport          Turystyka ikona     Turystyka    

 

początek strony