początek strony

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Powiadomienie o przekroczeniach alarmowych norm powietrza

2012-11-15, Czwartek
Powiadomienie
W dniu 14.11.2012 r. została przekroczona na stacji w Rybniku wartość 200 µg/m3, będąca wartością progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonegoPM10
Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i środków transportu.
Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, że w dniu 15.XI.2012 (czwartek) województwo śląskie nadal znajduje się w obszarze rozległego wyżu środkowoeuropejskiego z centrum nad wschodnimi Karpatami, w dość chłodnym powietrzu polarno-morskim.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie niekorzystna. W godzinach porannych, wieczornych i nocnych, szczególnie w obszarach zabudowy miejskiej oraz w dolinach, kotlinach i obniżeniach terenu, będą występowały wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10, o wartościach wielokrotnie przekraczających progowy poziom 50 µg/m3. Najwyższe przekroczenia pyłu zawieszonego występować będą na terenie aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, lokalnie w aglomeracji górnośląskiej i w kotlinie żywieckiej. Stężenia tlenków azotu oraz tlenku węgla, w godzinach wieczorno-nocnych będą układały się na wyższych poziomach swych wartości dopuszczalnych. Stężenia dwutlenku siarki – w dolnych zakresach wartości dopuszczalnych.
W dniu 16.XI.2012 (piątek) sytuacja baryczna nad Polską nie ulegnie zmianie. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie jutro nadal niekorzystna, zwłaszcza rano, wieczorem i w nocy. Wysokie przekroczenia pyłu zawieszonego będą występowały na terenie aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, a także aglomeracji górnośląskiej i w kotlinie żywieckiej. Maksymalne poziomy stężeń mierzonych substancji mogą lokalnie osiągać wyższe wartości od występujących w poprzedniej dobie.
Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:
1. osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (zwłaszcza astmy oskrzelowej), osoby z niewydolnością układu krążenia, w szczególności dzieci i osoby starsze,
2. osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy).
Osoby podatne na zanieczyszczenia, a więc dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego - takimi jak astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.
Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności, to
 unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu,
 zaleca się aby osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, pozostawały w pomieszczeniach, a także
Ponadto zaleca się:
 rezygnację ze spacerów z dziećmi;
 ograniczenia spalania niskojakościowych paliw takich jak: muły i miały węglowe oraz stosowanie do celów grzewczych gazu (w przypadku posiadania odpowiedniego pieca), bądź grzejników elektrycznych;
 unikanie wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia.


wszystkie