Starostwo Powiatowe

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna >
 • Ostatnia »

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu poszukuje specjalistów

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu poszukuje specjalistów

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu poszukuje specjalistów do pracy w składach orzekających o niepełnosprawnościZespół poszukuje specjalistów do pracy w składach orzekających

Starostwo nie zmienia zasad bezpośredniej obsługi mieszkańców

Starostwo nie zmienia zasad bezpośredniej obsługi mieszkańców

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Konsultacje społeczne w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka

Konsultacje społeczne w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego.

Zmiany w Wydziale Komunikacji i Transportu

Zmiany w Wydziale Komunikacji i Transportu

Przywrócono 30 dniowy termin zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu. Przestały obowiązywać przepisy, które wydłużały do 180 dni termin zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu

Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu

Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu

Starosta Raciborski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rejestrację pojazdu załatwisz korespondencyjnie

Rejestrację pojazdu załatwisz korespondencyjnie

Pojazd możesz zarejestrować składając komplet dokumentów w biurze podawczym Starostwa lub wysyłając pocztą. Urzędnik zadzwoni by ustalić termin i godzinę odbioru dokumentów i tablic. Wniosek o rejestrację pojazdu: https://bip.powiatraciborski.pl/download/327.docx (we wniosku wpisz koniecznie numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Raciborzu przywraca możliowość bezpośredniej obsługi klienta

Starostwo Powiatowe w Raciborzu przywraca możliowość bezpośredniej obsługi klienta

Od poniedziałku 25 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przywrócona zostaje możliwość bezpośredniej obsługi klientów.

Wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Informujemy, że na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) następuje wydłużenie orzeczeń wydanych na czas określony.

Wydłużono termin zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE

Wydłużono termin zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE

Nowe przepisy dot. zwalczania COVID-19 (tzw. specustawa) wydłużyły termin zgłosze­nia nabycia i zbycia pojazdu z 30 do 180 dni. Podobnie jest w przypadku pojazdów sprowadzonych z terytorium UE, wobec których termin na zarejestrowanie pojazdu również wydłużono do 180 dni.

ZMIANA TERMINU ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU SKARBU PAŃSTWA ORAZ OPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA

ZMIANA TERMINU ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU SKARBU PAŃSTWA ORAZ OPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA

tarosta Raciborski reprezentujący Skarb Państwa informuje,uległy zmianie terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przypadające za 2020 rok.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna >
 • Ostatnia »
początek strony