początek strony

Oidon

Program Student II

2008-09-16, Wtorek

Celem programu Student II jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym zdobywania wyższego wykształcenia, a przez to stworzenie im lepszych szans na otwartym rynku pracy. Program skierowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

O pomoc mogą ubiegać się:
- studenci studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia oraz studenci jednolitych studiów magisterskich,
- studenci studiów podyplomowych,
- studenci studiów doktoranckich,
- słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych,
- słuchacze kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
- uczniowie szkół policealnych,
- studenci uczelni zagranicznych lub odbywających staż zawodowy za granicą w ramach
programów Unii Europejskiej.

O pomoc mogą ubiegać się studiujący w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Kto nie może uzyskać dofinansowania w ramach programu?
Osoby:
1. o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających:
a) 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, (w 2008 roku – 1123,20 zł).
b) 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samodzielnie gospodarujących (w 2008 roku – 1.404 zł,)
2. które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
3. które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.


W ramach programu dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty:
- opłaty za naukę,
- zakwaterowanie (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania),
- dojazdów,
- uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub
psychicznej,
- zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym komputerowych –
programów edukacyjnych,
- związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
- wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku osób będących beneficjentami programów Unii Europejskiej, studiujących w Polsce lub za granicą lub odbywających staż za granicą, może być dofinansowany również wkład własny, wymagany zasadami programów Unii Europejskiej.

Maksymalna wysokość dofinansowania w jednym półroczu nie może przekroczyć pięciokrotności najniższego wynagrodzenia. W 2008 roku kwota dofinansowania wynosi – 4.680 zł.

Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły w terminie od 10 września do 10 października 2008 r.

Więcej informacji oraz wnioski można uzyskać na stornie www.pfron.org.pl (zakładka "Programy i zadania PFRON") lub w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul.  Klasztornej 6, a także pod nr tel.: 032 415 44 08 wew. 338 lub 032 415 12 12.

wszystkie