początek strony

Oidon

Program dla osób niepełnosprawnych - Uczeń na wsi

2008-09-03, Środa

Celem programu "Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi z terenów wiejskich. Ponadto program ma służyć poprawie warunków kształcenia niepełnosprawnych uczniów, umożliwieniu uczestnictwa w zajęciach, mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej oraz likwidacji barier transportowych.

Adresatami programu w obszarze B są gminy, na terenie których zamieszkują uczniowie będący adresatami obszaru A programu. W ramach obszaru B programu, dofinansowanie obejmie koszty wydatków gminy na zakup fabrycznie nowych pojazdów (mikrobusów – pojazdów 9-cio osobowych i autobusów) służących do przewozu niepełnosprawnych uczniów.

Adresatami programu w obszarze A są osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej lub miasta do 5 tyś. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

W ramach obszaru A programu dofinansowanie może obejmować następujące koszty:
- zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
- uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
- związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament) z wyłączeniem zakupu komputerów,
- kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (językowych przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
- wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane w ramach obszaru A programu dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty :
- opłaty za naukę (czesne),
- zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
- dojazdów do szkoły.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie w ramach obszaru A programu nie może przekroczyć:
- w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2.000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego,
- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – kwoty 3.000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego,
- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłaty za naukę (czesnego) – kwoty 4.000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego.

Termin przyjmowania wniosków przez gminy w obszarze A - do 30.09. 2008 r.

Więcej informacji oraz wnioski można uzyskać na stornie www.pfron.org.pl. zakładka "Programy i zadania PFRON" lub w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych na ul. Klasztornej 6, a także pod nr tel.: 032 415 44 08 wew. 338 lub 032 415 12 12.

Po uzyskaniu informacji wnioski można składać w następujących placówkach:
1. dla mieszkańców Krzanowic - Urząd Miasta Krzanowice,
2. dla mieszkańców Krzyżanowic – Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworkowie,
3. dla mieszkańców Kuźni Raciborskiej – Miejski Zespół Oświatowy przy Urzędzie Miasta w Kuźni Raciborskiej,
4. dla mieszkańców Nędzy – Gimnazjum w Nędzy bądź Urząd Gminy w Nędzy,
5. dla mieszkańców Pietrowic Wielkich – Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich.

wszystkie