początek strony

Oidon

Zielone Światło - projekt dla niepracujących osób niepełnosprawnych

2011-01-27, Czwartek

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na bezpłatne szkolenia, realizowane w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Zielone Światło" skierowany jest do 480 niepracujących osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku powyżej 15 roku życia zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.

Okres realizacji: 01.09.2010 r. – 28.02.2012 r.

Projekt zakłada realizację następujących usług dla Beneficjentów Ostatecznych:

1.Warsztaty psychologiczno – aktywizujące (czas trwania: 24 godziny), gdzie wśród poruszanych zagadnień będzie: badanie poczucia własnej wartości, wpływ pełnionych ról życiowych na obecną sytuację, sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych, autoprezentacja.

2. Szkolenia:
- "Grafika komputerowa oraz tworzenie stron www" (czas trwania: 150 godzin); w trakcie kursu uczestnik nabędzie umiejętności m.in. z zakresu obsługi graficznej programów komputerowych takich jak CorelDraw i Photoshop, zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia witryn www

- "Zastosowanie komputera w firmie" (czas trwania: 150 godzin); w trakcie kursu uczestnik nabędzie umiejętność użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, obsługi arkuszy kalkulacyjnych, obsługi Internetu

- "Florysta" (czas trwania: 112 godzin); w trakcie kursu uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: sposobów utrwalania materiału florystycznego, narzędzi i środków chemicznych, artykułów dekoracyjnych, florystyki ślubnej, florystyki żałobnej, aranżacji wystaw

- "Pracownik ds. kadr i płac" (czas trwania kursu: 120 godzin); w trakcie kursu uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu prawa pracy, kadr, płac, obsługi komputerowych programów kadrowo-płacowych

- "Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą komputera" (czas trwania kursu: 120 godzin); uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności m. in. z zakresu: podstawowych wiadomości o art. spożywczych i nieżywnościowych, jakości towarów, organizacji i technik sprzedaży, obsługę komputerowych programów użytkowych, fakturowania, wykorzystania Internetu w sprzedaży i prowadzeniu handlu, obsługi kas fiskalnych.

- "Kierowca wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych" (czas trwania kursu: 67 godzin/osobę); uczestnik kursu nabędzie wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: typów i budowy wózków jezdniowych, czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, w trakcie i po pracy, praktycznej jazdy wózkiem (15 godz./1 osobę)

- "Pracownik administracyjno - biurowy" (czas trwania kursu: 98 godzin); uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: organizacji czasu i miejsca pracy, organizacji narad, spotkań, obsługi urządzeń biurowych, obsługi komputerowych programów użytkowych

- "Księgowość wspomagana komputerem" (czas trwania kursu: 115 godzin); uczestnik kursu nabędzie wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: podstaw księgowości, funkcjonowania kont, sprawozdawczości księgowej, obsługi komputerowego programu finansowo – księgowego

- "Kucharz" (czas trwania kursu: 120 godzin); uczestnik kursu nabędzie wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: towaroznawstwa, zasad żywienia, przygotowywania posiłków (praktyczne zajęcia w pracowni gastronomicznej)

- "Ogrodnik terenów zielonych" (czas trwania kursu: 150 godzin); uczestnik kursu nabędzie wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu roślinoznawstwa, chorób roślin, doboru roślin ozdobnych, aranżacji ogrodów, wykonywania prac w ogrodzie (zajęcia praktyczne)

Absolwenci kursów po pozytywnym zaliczeniu testów końcowych otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z wymogami MEN. Absolwenci kursu "Kierowca wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych", po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed UDT, otrzymają również zaświadczenie z Urzędu Dozoru Technicznego upoważniające do obsługi wózków jezdniowych.

Ponadto uczestnicy projektu otrzymują:
- bezpłatne podręczniki oraz materiały szkoleniowe
- stypendium szkoleniowe
- poczęstunek
- zwrot kosztów dojazdu na kurs

3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe (w wymiarze 1 godzina/1 osoba), które realizowane będzie po zakończeniu udziału Beneficjentów Ostatecznych w szkoleniach. Celem poradnictwa jest podsumowanie udziału w projekcie, ocena aktualnej pozycji Beneficjentów Ostatecznych na rynku pracy, poczucia własnej wartości, motywacji do dalszego kształcenia ustawicznego.

4. Pośrednictwo pracy
Każdemu uczestnikowi projektu zostaną zaproponowane 2 oferty pracy.

W OKZ Racibórz realizowane będą kursy "Kierowca wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych", "Florysta"

Wszelkie informacje można uzyskać w Ośrodku Kształcenia Zawodowego przy ul. Podwale 12 w Raciborzu lub pod nr tel. 32 415 26 17.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wszystkie