początek strony

Oidon

Zmiana przepisów dot. kart parkingowych na dzieci niepełnosprawne

2009-07-09, Czwartek

Kłopoty związane z wydawaniem kart parkingowych na dzieci niepełnosprawne nareszcie skończyły się. Według nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym z Karty Parkingowej będą mogły skorzystać także osoby z niepełnosprawnością poniżej 16. roku życia. Wyżej wymieniona nowela wejdzie w życie z dniem 22 września 2009r. Od tego dnia opiekunowie dzieci niepełnosprawnych będą mogli uzyskiwać karty parkingowe na swoje niepełnosprawne pociechy.

Stary zapis mówił o tym, iż o wydanie Karty Parkingowej mogły ubiegać się osoby, które mają orzeczony znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności. To uregulowanie dyskryminowało rodziców, opiekunów dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do lat 16, które w swoich orzeczeniach o niepełnosprawności nie mają wpisanego żadnego stopnia.

W art. 8 nowelizacji czytamy:
"Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:
1) orzeczenia o niepełnosprawności,
2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.)."

Karta Parkingowa uprawnia m.in. do parkowania na specjalnie wyznaczonych miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych, tzw. kopertach oraz do niestosowania się do niektórych znaków.

Wyznaczone miejsca są szersze i położone blisko wejść do przychodni, szpitali, instytucji, a także placówek handlowych (supermarketów).

Korzystanie z nich to duże ułatwienie nie tylko dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, ale także rodziców i opiekunów dzieci.

wszystkie