początek strony

Powiat

26.08.2003: XI sesja Rady Powiatu Raciborskiego...

2003-08-25, Poniedziałek
26 sierpnia 2003 r. odbędzie się XI sesja Rady Powiatu Raciborskiego. Tym razem miejscem obrad radnych będzie sala konferencyjna Szpitala Rejonowego w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3. Początek sesji o godz. 13.00. PORZĄDEK OBRAD XI SESJI RADY POWIATU RACIBORSKIEGOw dniu 26 sierpnia 2003 r. SP ZOZ Szpital Rejonowy w Raciborzu ul. Gamowska 3godz. 13:00 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Informacja o stanie zaawansowania robót na bloku A i przygotowań do przeprowadzenia oddziałów z ul. Bema 5 na ul. Gamowską 3. 7. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu o realizacji Programu naprawczego Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 8. Sprawy społeczne w Powiecie Raciborskim w aspekcie funkcjonowania domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Referatu Spraw Społecznych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Racibórz w sprawie współdziałania organów prowadzących szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, przy ul. Kozielskiej 19. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Racibórz w sprawie udzielania dotacji na realizację zadań własnych Gminy podmiotom podległym Powiatowi Raciborskiemu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/132/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2003r. dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań. 13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności garaży oraz odpłatnego ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2003r. dotyczących planu przychodów i wydatków środków specjalnych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2003r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty, do której mogą być zaciągane pożyczki, kredyty oraz udzielane poręczenia i gwarancje. 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 20. Sprawy organizacyjne. 21. Zakończenie sesji.
wszystkie