początek strony

Powiat

“AS-Szkolna Akademia Sukcesu” projekt Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu

2017-10-16, Poniedziałek

Od stycznia 2018 r., przez dwa lata, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu będzie realizować projekt pn. “AS-Szkolna Akademia Sukcesu”.
 
140 uczniów szkoły – z klas szkoły podstawowej, ponadpodstawowej i przysposabiającej do pracy - będzie brać udział w zajęciach obowiązkowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, które będą rozwijać ich kompetencje kluczowe i zawodowe. Udział uczniów w zajęciach przysłuży się zwiększeniu ich szans na rynku pracy oraz umożliwi im wybór zawodu dostosowanego do ich indywidualnych możliwości i potrzeb.
 
Wszystkie działania zostały zaplanowane zgodnie z potrzebami i możliwościami osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem. W ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, materiały, podręczniki, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz zgodne z uniwersalnym projektowaniem. Praktycznie od podstaw zostanie utworzona nowoczesna pracownia matematyczna wyposażona w tablicę multimedialną oraz laptopy dla uczniów oraz nauczyciela. Pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna wzbogaci się o nowe pomoce dydaktyczne. Także gabinety specjalistyczne takie jak: logopedyczny, integracji sensorycznej, terapii snoelezen, dogoterapii i inne zostaną kompleksowo wyposażone w specjalistyczny sprzęt i pomoce dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Na terenie szkolnego placu zabaw powstanie ścieżka sensoryczna.  Do szkoły zakupiony zostanie również schodołaz służący do łatwego, szybkiego i bezpiecznego transportu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W ramach wolontariatu nauczyciele szkoły przeprowadzą ponad 1600 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych- logopedycznych, EEG Biofeedback, korekcyjno-kompensacyjnych,  terapii ręki, integracji sensorycznej, choreoterapii, terapii snoelezen, dogoterapii, treningu umiejętności społecznych, EPR, PECS  i innych. W ramach kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach krawieckich, ogrodniczych, cukierniczych, małego konstruktora czy zajęciach komputerowych dla uczniów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Sprawdzą swoje predyspozycje zawodowe w ramach dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego a także podczas wyjazdów studyjnych. W projekcie przewidziane jest również wsparcie dla nauczycieli szkoły, którzy wezmą udział w szkoleniach, warsztatach, studiach podyplomowych poszerzających zakres programowy i metodyczny realizowany w placówce.
 
Wartość projektu: 479.172,34 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 407.296,48 zł
Dofinansowanie z budżetu Państwa (5%): 23.958,62 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego (10%): 47.917,24 zł w formie wolontariatu.
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.
Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. - 31.12.2019 r.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Fot.: ZSS Racibórz.

wszystkie