początek strony

Powiat

Chroń gospodarstwo przed wirusem zjadliwej grypy ptaków - komunikat

2020-01-13, Poniedziałek
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o nowych ogniskach wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) a także potwierdzonych przypadkach tej jednostki chorobowej u ptaków dzikich na terenie Polski w styczniu 2020 r.

Przypomina o obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie zarządzenia środków związanych  z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722) wprowadzającym zakazy i nakazy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, a także z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne realne zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na naszym terenie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych fermach komercyjnych, utrzymujących drób w systemie zamkniętym, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość, poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym w szczególności:
- zakazuje się pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
- nakazuje się utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- należy zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- nakazuje się utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- paszę dla ptaków należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli powinno odbywać się w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- nakazuje się wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób są zobowiązane do stosowania odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym
- nakazuje się stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- nakazuje się oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, powinny powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- należy przeprowadzać codziennie przegląd stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Ponadto przypomina się że zgodnie z obowiązującym prawem, w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W szczególności niepokój hodowców powinny wzbudzić następujące okoliczności i objawy u ptaków:
- zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie;
- spadek dziennej produkcji jaj;
- spadek przyjęcia paszy lub wody;
- objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka.

------------------------------------------------------------------------------------------------        

Co to jest ptasia grypa?
- to bardzo zaraźliwa choroba wirusowa atakująca wszystkie gatunki ptaków wolno żyjących i domowych (największe straty w hodowlach kur i indyków).
Wirus może przeżyć w środowisku kurnika do 5 tygodni, w mięsie drobiowym nawet 30 dni, dezaktywuje go obróbka termiczna. Wirus jest wrażliwy na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne.
Najczęstszym źródłem zakażenia są ptaki wolno żyjące będące bezobjawowymi nosicielami, a w szczególności migrujące ptaki wodne. Wirus wydalany jest do środowiska  w dużych ilościach z kałem oraz w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych.
Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt bezpośredni (kontakt z dzikimi ptakami) oraz pośrednio poprzez zanieczyszczone pasze, środowisko, sprzęt, środki transportu i ludzi.

Jakie są objawy choroby u ptaków domowych?
- apatia, objawy nerwowe;
- u drobiu nieśnego – gwałtowny spadek nieśności, miękkie skorupy jaj;
- zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków;
- silne łzawienie i kichanie, duszność;
- biegunka;
- zwiększona śmiertelność – może dochodzić nawet do 100% stada.

Jak zabezpieczyć się przed grypą ptaków?
Należy zwrócić szczególną uwagę na podniesienie poziomu zabezpieczenia epizootycznego oraz przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwie:
- zabezpieczyć obiekty inwentarskie przed dostępem dzikiego ptactwa tak aby nie miało ono kontaktu z ptakami domowymi oraz paszą;
- zabezpieczyć karmidła i poidła przez zanieczyszczaniem ich przez ptaki wolno żyjące;
- zabezpieczyć wejścia do kurników matami dezynfekcyjnymi nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym;
- uniemożliwić wstęp osobom postronnym do pomieszczeń inwentarskich dla drobiu, w warunkach fermowych prowadzić rejestr wejść ludzi oraz wjazdów środków transportu;
- stosować jednorazową odzież ochronną podczas czynności wykonywanych na terenie kurnika;
- unikać odwiedzania miejsc w których występują skupiska ptaków – wizytowania innych ferm, kurników, gołębników, targowisk i wystaw drobiu;
- wszystkie zabiegi w zakresie dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu ptaków, paszy i UPPZ wykonywać z należytą starannością;
- myć ręce po każdym kontakcie z drobiem;
- produkty pochodzące od drobiu (mięso, jaja)  spożywać po uprzedniej obróbce termicznej.

O każdym niepokojącym przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ptaków utrzymywanych w gospodarstwie lub zwiększonych upadków drobiu należy niezwłocznie powiadomić jedną z poniższych służb/instytucji:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu
ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz,
Tel. 32/415 49 03; telefon alarmowy:  665 829 485

2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Reymonta 8b, 47-400 Racibórz
tel. 32/412 06 02; telefon alarmowy: 604-284-392

3. Najbliższy zakład leczniczy dla zwierząt lub lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem.

4. Właściwy terenowo Urząd Gminy lub Urząd Miasta.

wszystkie