początek strony

Powiat

Informacja dotycząca naboru na stanowisko dyrektora Agencji „Zamek”

2018-01-18, Czwartek

Z uwagi na większe zainteresowanie naborem na stanowisko dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, informujemy, że w terminie wyznaczonym do składania dokumentów wpłynęło 13 ofert.

Komisja powołana przez Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonała analizy dokumentów na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2018 r. zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego.

10 ofert spełniło wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i kandydaci zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna.  

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona, w tym opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z uwagi na docierające do urzędu sugestie i prośby o opublikowanie listy kandydatów spełniających wymagania ww. naborze, informujemy że w obowiązującym systemie prawnym brak jest podstawy prawnej do upublicznienia danych osób kandydujących na określone stanowisko, gdyż przepis ustawy o pracownikach samorządowych nakazujący umieszczenie w BIP listy kandydatów spełniających wymagania formalne przestał obowiązywać 31 grudnia 2008 r. Aktualne regulacje w tym zakresie mają na celu ochronę sfery prywatności osób biorących udział w naborze oraz ich relacji z dotychczasowym pracodawcą.

Dodatkowo informujemy, że osoby kandydujące na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze wyraziły zgodę na udostępnianie swoich danych w zakresie związanym tylko i wyłącznie z samą procedurą naboru.

wszystkie