początek strony

Powiat

Konkurs na prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

2018-03-01, Czwartek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Przeprowadzenie w roku 2018 programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”.

Zadanie może być realizowane w roku bieżącym w terminie od 16 kwietnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. Zadanie realizowane będzie w przypadku przyznania przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej z budżetu państwa Powiatowi Raciborskiemu.

Ofertę na powierzenie do realizacji zadania należy złożyć w terminie do dnia 23 marca 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4.

Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie http://www.bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Ogloszenia_2018.html lub w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4 pokój nr 9B.

wszystkie