początek strony

Powiat

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego

2019-08-01, Czwartek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie następujących projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie:
- zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm.;
- zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 2 sierpnia 2019r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 9 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2019.html 

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pani Danuta Miensopust  - Kierownik  Referatu Edukacji, tel. 32 45 97 305, fax. 32 41 58 736, e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl

wszystkie