początek strony

Powiat

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

2019-11-07, Czwartek

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazuje do konsultacji projekt „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 10 listopada 2019 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 17 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2019.html
lub w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45-97-347.

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Aleksander Kasprzak – Kierownik Referatu Spraw Społecznych, tel. służ. 32 45 97 347, adres e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl.

wszystkie