początek strony

Powiat

Konsultacje społeczne statutu szpitala

2017-11-28, Wtorek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 5 grudnia 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem http://www.bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2017.html oraz w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45-97-347.

wszystkie