Konsultacje społeczne w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu

2021-06-01, Wtorek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dot. zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 2 czerwca 2021 r. do dnia 9 czerwca 2021 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2021.html .
Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pani Danuta Miensopust - Kierownik Referatu Edukacji tel. 32 45 97 305, fax. 32 41 58 736, e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl.

wszystkie
początek strony