Konsultacje społeczne w sprawie powierzenie Zarządowi Powiatu Raciborskiemu uprawnień do określania wysokości cen i opłat o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń Powiatu Raciborskiego

2024-03-26, Wtorek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiemu uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 28 marca 2024 r. do dnia 4 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2024.html oraz w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 pok. 301, tel.: (32) 45 97 355, , e-mail: [email protected] 

wszystkie
początek strony