początek strony

Powiat

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia

2019-11-27, Środa

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazuje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 29 listopada 2019 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 6 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2019.html
lub w Referacie Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45 97 305.

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Danuta Miensopust - Kierownik  Referatu Edukacji, tel. 32 45 97 305, fax. 32 41 58 736, e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl .

wszystkie