początek strony

Powiat

Konsultacje społeczne zmian w Programie współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

2020-01-15, Środa

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazuje do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 18 stycznia 2020 r. do dnia 24 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2020.html
lub w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45-97-347.

wszystkie