początek strony

Powiat

Konsultacje społeczne zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego ze zm.

2019-12-27, Piątek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze. zm.) projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego ze zm.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii podmiotów wymienionych w tytule ogłoszenia działających na terenie powiatu i na rzecz mieszkańców powiatu.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 3 stycznia 2020 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 10 stycznia 2020 r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pan Roman Peikert - Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów tel. 32 45 97 363, fax. 32 41 58 736, e-mail: inwestycje@powiatraciborski.pl .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2019.htm .

wszystkie