początek strony

Powiat

Konsultacje społeczne zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego

2019-10-01, Wtorek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii podmiotów wymienionych w tytule ogłoszenia działających na terenie powiatu i na rzecz mieszkańców powiatu.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 3 października 2019r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 9 października 2019r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pan Roman Peikert – Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów, tel. 32 45 97 363, fax. 32 41 58 736, e-mail: inwestycje@powiatraciborski.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2019.html 

wszystkie