początek strony

Powiat

Konsultacje wymiaru godzin zajęć nauczycieli zaocznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin zajęć zaocznych.

2018-05-24, Czwartek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 30 maja 2018 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 12 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2018.html oraz w Referacie Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu, pokój nr 103, tel. (32) 4597306, fax (32) 4597310, e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl

wszystkie