początek strony

Powiat

O współpracy zagranicznej Powiatu Raciborskiego...

2003-06-27, Piątek
Rozwija się współpraca zagraniczna Powiatu Raciborskiego. Oficjalnym partnerem zagranicznym Powiatu jest obecnie niemiecki Powiat Märkischer. Ponadto samorząd podpisał do tej pory listy intencyjne potwierdzające obustronną wolę nawiązania współpracy – z ukraińskim Powiatem Rogatin, z niemieckim Miastem Rendsburg, z liteskim Powiatem Širvintos i brytyjskim hrabstwem Wrexham. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym, powiat może przystępować do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. Samorządy powiatowe w Polsce istnieją od 5 lat, a zatem ich współpraca zagraniczna jest w początkowej fazie. Jednak już dziś Powiat Raciborski, jako jeden z nielicznych samorządów powiatowych w Polsce, może poszczycić się szeroką współpracą zagraniczną, która cały czas się rozwija. Do tej pory zostały podpisane dokumenty wyrażające wolę współpracy, a plany i szczegółowe działania są przygotowywane. W związku z odmiennym systemem administracji publicznej za granicą, do tej pory Referat Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu dokonał analizy potencjalnych obszarów współpracy, z której wynika, że najwięcej efektów może przynieść wymiana doświadczeń w dziedzinach kultury, edukacji i spraw społecznych. Chronologicznie ujmując, współpraca zagraniczna Powiatu Raciborskiego przebiegała następująco: 6 września 2000 roku Starosta Powiatu Raciborskiego i Starosta Powiatu Rogatin (Ukraina) podpisali list intencyjny potwierdzający obustronną wolę nawiązania współpracy. Podtrzymanie i kontynuowanie współpracy z partnerem zagranicznym zostało przekazane Gminie Krzanowice. Z kolei w październiku 2000 roku miało miejsce oświadczenie woli o współpracy pomiędzy starostami Powiatu Märkischer i Powiatu Raciborskiego. Ważne daty to: 28 czerwca 2001 roku – kiedy to nastąpiła wymiana dokumentów potwierdzających partnerstwo w ramach oficjalnego spotkania w starostwie w Lüdenscheid (Niemcy) i 21 września 2001 roku – gdzie nastąpiła ratyfikacja partnerstwa w powiecie raciborskim. Od tej pory Powiat Märkischer to pierwszy oficjalny partner zagraniczny Powiatu Raciborskiego. Na tym jednak nie poprzestano. Samorząd powiatowy w Raciborzu nadal chce rozwijać współpracę zagraniczną. I tak 10 stycznia 2001 roku Starosta Powiatu Raciborskiego i Burmistrz Miasta Rendsburg (Niemcy) potwierdzili zamiar kontynuowania rozpoczętych kontaktów, poprzez podpisanie listu intencyjnego. 30 marca br. miała miejsce wizyta przedstawicieli powiatu raciborskiego w osobach: Starosty Pana Henryka Siedlaczka oraz Członka Zarządu Pana Leonarda Malcharczyka w Rendsburgu, z okazji mianowania nowego Burmistrza Miasta Rendsburg. Jej efektem była m.in. oficjalna wizyta w dniach 23–25 kwietnia br. delegacji z raciborskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rendsburgu (Niemcy), która miała na celu nawiązanie współpracy z podobną instytucją. Powiat Raciborski czyni także starania o nawiązanie współpracy partnerskiej po stronie czeskiej. 8 stycznia 2002 roku wystosowane zostało pismo do Starostwa Powiatowego w Opavie (Czechy) od Zarządu Powiatu Raciborskiego z propozycją nawiązania partnerskiej współpracy transgranicznej. Niestety, wraz z reorganizacją administracyjną w Czechach, rozwiązane zostały okresy (powiaty), w związku z tym nie zostały podpisane żadne dokumenty partnerskie. W efekcie reformy administracyjnej w Czechach, obowiązki powiatów w największym zakresie zostały przejęte przez gminy i wydaje się celowe nawiązanie współpracy z Miastem Opava na potrzeby realizacji konkretnych projektów euroregionalnych. W trzecim kwartale br. planowane jest uruchomienie tegorocznej edycji konkursu na realizację projektów euroregionalnych współfinansowanych przez program Phare CBC. Warunkiem koniecznym umożliwiającym uczestnictwo w programie jest udział partnerów z obu stron granicy. 20 czerwca 2002 roku delegacja przedstawicieli powiatu raciborskiego podpisała list intencyjny potwierdzający wolę współpracy z Powiatem Širvintos (Litwa), zamieszkałym w większości przez ludność pochodzenia polskiego. Do dnia dzisiejszego nie zaistniała żadna nowa inicjatywa z obu stron w celu określenia kierunków i zakresu współpracy. Najbardziej zaawansowana jest zatem obecnie współpraca z oficjalnym partnerem Powiatu Raciborskiego – niemieckim Powiatem Märkischer. Wśród dotychczasowych efektów partnerstwa wymienić należy: miesięczny staż w Powiecie Märkischer w grudniu 2001 roku pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu – Pani Ewy Bohr, udział przedstawicieli niemieckiego powiatu i hrabstwa Wrexham w odbywajacej się w dniach 9–10 maja 2002 roku w Rudach konferencji pt. „Zarządzanie Jakością w Jednostkach Administracji Publicznej” (goście wygłosili referaty przedstawiające sposób obsługi klientów w jednostkach administracji publicznej w Niemczech i Wielkiej Brytanii, które zostały umieszczone w wydanych materiałach pokonferencyjnych). Ważnym wydarzeniem w zakresie współpracy zagranicznej Powiatu Raciborskiego było spotkanie wszystkich partnerów powiatu Märkischer w Lüdenscheid w lipcu 2002 roku. Wówczas to wyrażono wolę opracowania wspólnego projektu partnerów w sprawie pomocy dla młodzieży zagrożonej patologiami. Efektem tego spotkania była również wizyta we wrześniu 2002 roku delegacji powiatu raciborskiego w hrabstwie Wrexham, której głównym celem było podpisanie listu intencyjnego o trójstronnej współpracy pomiędzy Powiatem Märkischer, Powiatem Raciborskim i Wrexham County Borough. W bieżącym roku, w dniach 9–11 lutego odbyła się wizyta oficjalnej delegacji z powiatu raciborskiego (Pan Starosta Henryk Siedlaczek, Pan Wicestarosta Adam Hajduk, Członek Zarządu Pan Leonard Malcharczyk) w Märkischer. Jej celem było ustalenie planu współpracy na rok 2003 oraz przekazanie dokumentów dotyczących chęci współpracy szkół oraz gmin z terenu powiatu raciborskiego. Wynikiem poczynionych wówczas ustaleń była m.in. ostatnia wizyta w powiecie raciborskim, w dniach 26–29 czerwca br. przedstawicieli Powiatu Märkischer oraz grupy dziennikarzy z lokalnej prasy, radia i telewizji. Warto dodać, że Starostwo Powiatowe w Raciborzu pomaga ponadto w nawiązaniu współpracy pomiędzy szkołami i instytucjami kulturalnymi z odpowiednimi placówkami za granicą. Obecnie Starostwo Powiatowe w Raciborzu pilotuje także sprawę przekazania jednej z największych kolekcji pisanek wielkanocnych, ofiarowaną przez Panią Ulli Schnorr dla Zespołu Klasztorno–Pałacowego w Rudach. Najważniejszym kierunkiem dalszej współpracy jest doprowadzenie do nawiązania trójstronnej współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim, Powiatem Märkischer i Hrabstwem Wrexham poprzez podpisanie umowy partnerskiej z Hrabstwem Wrexham. Zamiarem podpisania umowy partnerskiej jest uzyskanie możliwości starania się o dotacje z funduszy europejskich na wspólne działania z zakresu edukacji, kultury i spraw społecznych oraz doprowadzić do praktycznego wykorzystania doświadczeń w tych dziedzinach. Współpraca ta polegać będzie na bieżącym utrzymywaniu kontaktów z wykorzystaniem internetu, a realizacja wspólnych projektów wymagających znacznego zaangażowania środków finansowych powinna być realizowana tylko na bazie funduszy europejskich (Town Twinning – np. z tego programu można starać się o pokrycie kosztów wizyty, której celem jest podpisanie umowy partnerskiej).
wszystkie