OFERTA PRACY ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

2024-02-23, Piątek
OFERTA PRACY
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Starosta Raciborski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w ramach realizowania Programu: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

1.Wymagania niezbędne:
Usługi asystencji osobistej może świadczyć osoba niebędąca członkiem rodziny Uczestnika Programu, opiekunem lub osobą zamieszkującą z Uczestnikiem Programu jeśli spełnia jeden z poniższych warunków:
a) posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;
b) posiada co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, wolontariat w postaci udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, przy czym doświadczenie to musi zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy.

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność organizowania pracy z osobą z niepełnosprawnością,
- umiejętność porozumiewania się z osobą z niepełnosprawnością,
- samodzielność,
- odporność na sytuacje stresowe,
- empatia.

Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
- wsparcie w wypełnianiu ról społecznych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego (np. pomoc w zakupach, pomoc w sprzątaniu, pranie i prasowanie odzieży itp.),
- wsparcie w czynnościach samoobsługowych (np. przygotowywanie posiłków i pomoc w ich spożywaniu, mycie głowy i ciała, golenie, słanie łóżka itp.),
- wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania (np. asystowanie w podróży środkami komunikacji publicznej itp.),
- wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem (np. wyjście na spacer, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych itp.).

Wymagane do złożenia dokumenty:
a) CV - Curriculum Vitae,
b) kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
c) podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania poniżej lub na miejscu w Starostwie).

Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie, czas pracy regulowany w porozumieniu z osobą z niepełnosprawnością.

Wynagrodzenie:
Stawka godzinowa – 41,00 zł brutto.

Miejsce i termin składania dokumentów:
a) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
b) pocztą elektroniczną na adres: [email protected] w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,
c) pocztą na adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem: ”Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w terminie do 09.03.2024 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Raciborzu).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Spraw Społecznych pod numerem telefonu: 32 459 73 48.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 3 - RODO Starostwo Powiatowe w Raciborzu (1) Załącznik nr 3 - RODO Starostwo Powiatowe w Raciborzu (1) 24-02-23 12:14 132.77KB Załącznik nr 3 - RODO Starostwo Powiatowe w Raciborzu (1) pobierz

wszystkie
początek strony