początek strony

Powiat

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

2017-08-17, Czwartek

Zarząd Powiatu Raciborskiego informuje o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej
– Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
z Warszawy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Nasze wspólne dyskoteki”
wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Starostwa
http://www.bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Male_granty_2017.html

Uwagi do oferty można wnosić w terminie do 23 sierpnia 2017 r. na adres:
spoleczny@powiatraciborski.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45-97-348; e-mail:  spoleczny@powiatraciborski.pl 

wszystkie