Oświadczenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Młodzieżowego Domu Kultury

2024-06-05, Środa
 Z wielkim zdziwieniem przyjęliśmy działania Pani Agnieszki Busuleanu-Jaksik Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Po pierwsze złożenie rezygnacji z funkcji dyrektora w dniu 23 maja br. Następnie zainicjowanie protestu i oplakatowanie budynku oraz bardzo jednostronna i emocjonalna informacja do rodziców o planowanych działaniach Powiatu. W kolejnym kroku, w dniu dzisiejszym, oświadczenie Pani Dyrektor o cofnięciu rezygnacji z funkcji.

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, zwany popularnie MDK-iem, to placówka powiatowa o statusie jednostki oświatowej funkcjonującej w oparciu o finansowanie w ramach otrzymywanej przez powiat subwencji oświatowej. Zarząd powiatu, doceniając dorobekMDK-u i jego pozycję na lokalnej mapie kulturowo-artystycznej, nie zamierza likwidować lub ograniczać działalność jednostki - zamiarem zarządu powiatu jest przekształcenie placówki w jednostkę kultury dla dobra uczestników. Warto nadmienić, że podobne działania Powiatu zostały przeprowadzone w roku 2020 - wówczas przekształcono Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Powiatowe Centrum Sportu.

W dniu wczorajszym odbyły się 3 spotkania. Naszym założeniem, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, było w pierwszej kolejności poinformowanie bezpośrednio zainteresowanych tj. dyrektor Agnieszki Busuleanu-Jaksik, pracowników placówki oraz rodziców wychowanków o planowanych działaniach. Pani dyrektor została poproszona o ustalenie spotkania, w najbliższych dwóch dniach, z przedstawicielami rodziców – tzw. radą rodziców, a następnie z wszystkimi zainteresowanymi rodzicami. Niestety przed uzgodnieniem terminu spotkania z radą rodziców p. dyrektor, z własnej inicjatywy, drogą formalną i nieformalną, poinformowała rodziców o swoim subiektywnym stanowisku w sprawie.

Podkreślamy, że nasze działania polegały najpierw na konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami, a następnie dopiero miały zostać podjęte działania formalne.

Odnosząc się do wiadomości przekazanej przez p. dyrektor rodzicom prostujemy nieprawdziwe informacje.

Zmiana organizacyjna funkcjonowania MDK ma na celu powiększenie jej działalności. Założeniem jest nie tylko utrzymanie ale również poszerzenie oferty zajęć. Nieprawdą jest, że „z mapy wydarzeń kulturalnych znikną takie imprezy, jak Karnawałowa Rewia Tańca, Powiatowy Festiwal Widowisk Bożonarodzeniowych, Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej, Semestralne pokazy artystyczne, premiery teatralne, konkursy plastyczne”. Przeciwnie. Zamiarem organu prowadzącego jest nie tylko kontynuacja wymienionych imprez oraz oferty zajęć, ale wręcz o poszerzenie o dodatkowe wydarzenia, czego dowodem jest obecna działalność wspomnianego PCS. 

Mamy świadomość, że głównym problemem dla nauczycieli jest przejście z zatrudnienia z Karty Nauczyciela pod Kodeks Pracy. Budzi to zrozumiały opór i niechęć do zmian, ale nie może być dominującym argumentem w dyskusji. Podkreślamy, że wszyscy nauczyciele  zatrudnieni obecnie na pełny etat w MDK-u będą mieli możliwość zatrudnienia w szkołach prowadzonych przez powiat (w ramach Karty Nauczyciela) i jednocześnie dodatkową możliwość zatrudnienia w nowej placówce kultury. Wiele osób już teraz tak funkcjonuje i łączy zatrudnienie w MDK-u z pracą w innych szkołach lub placówkach. Warto dodać, że Młodzieżowy Dom Kultury jest jedynym domem kultury na terenie powiatu funkcjonującym jako jednostka oświaty, pozostałe placówki funkcjonujące na terenie gmin powiatu oraz Raciborza są jednostkami, w których instruktorzy nie są zatrudnieni jak nauczyciele, a mimo to placówki te świetnie funkcjonują, prowadzą zajęcia z dziećmii młodzieżą, umożliwiając młodym ludziom rozwijanie pasji, wszechstronny rozwój i odnoszenie sukcesów.

Zarząd Powiatu Raciborskiego

wszystkie
początek strony