początek strony

Powiat

Powiat otrzymał dofinansowanie na przebudowę drogi w Rudyszwałdzie

2020-02-04, Wtorek

Dzisiaj Powiat Raciborski otrzymał pisemną informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej”.

Wniosek o dofinansowanie tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - powiat złożył w marcu 2019 roku.

Całkowita wartość projektu wynikająca z wniosku to 5 640 903,86 zł.
Otrzymane dofinansowanie wynosi ogółem 4 140 498,01 zł.
Są to środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki z budżetu państwa. Z kolei udział własny zostanie sfinansowany przez powiat i Gminę Krzyżanowice.

W ramach projektu, przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej w Rudyszwałdzie o łącznej długości 3 353 m, począwszy  od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Zabełkowską (DK45), do skrzyżowania ul. Rakowiec z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza, tj. przejścia granicznego Chałupki – Šilheřovice.

Zakres obejmuje m.in.:
- przebudowę i poszerzenie jezdni na  ul. Wiejskiej,
- poszerzenie jezdni, a następnie wykonanie nakładki asfaltowej na  ul. Głównej,
- przebudowę istniejącego odwodnienia i budowę nowego,
- budowę chodnika przy ul. Głównej i ul. Rakowiec oraz utwardzenie poboczy,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi,
- przebudowę kolidującej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej.

Odcinek drogi dotyczący ul. Rakowiec jest realizowany w ścisłej współpracy ze stroną czeską – Gminą Šilheřovice.
W tym zakresie w 2019 roku wykonano już nową nawierzchnie jezdni na ul. Rakowiec wraz z zabudową krawężników drogowych.

Dalsze prace planuje się rozpocząć w II kwartale tego roku, a całość robót budowlanych zakończyć pod koniec 2020 roku.

wszystkie