początek strony

Powiat

Pracowniku oświaty - skorzystaj z nowych możliwości

2015-02-20, Piątek

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizuje projekt skierowany do pracowników jednostek sektora oświaty pn. „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”. W ramach realizowanego projektu oferuje udział w bezpłatnych szkoleniach/studiach podyplomowych/ kursach kwalifikacyjnych (przekwalifikujących lub podnoszących posiadane kwalifikacje) byłym lub obecnym pracownikom sektora oświaty, spełniającym następujące warunki:
1. zamieszkałym na terenie województwa śląskiego oraz
2. osobom zwolnionym (po 31.12.2012 r.) lub osobom przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem, tzn.:
a) bezrobotnym nauczycielom lub pracownikom instytucji sektora oświaty:
- którzy utracili pracę po 31 grudnia 2012 r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub
- których umowa o pracę na czas określony/zastępstwa została rozwiązana z upływem czasu, na który była zawarta (dot. umów rozwiązanych po 31 grudnia 2012 r.) lub
- których umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron po 31 grudnia 2012 r.,
b) nauczycielom lub pracownikom instytucji sektora oświaty, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy (osoby przewidziane do zwolnienia),
c) nauczycielom lub pracownikom instytucji sektora oświaty zatrudnionym na umowę o pracę na czas określony, zatrudnionym na umowę o pracę na czas zastępstwa, nauczycielom w stanie nieczynnym (osoby zagrożone zwolnieniem).

Udział w projekcie mogą zatem wziąć pracownicy i personel instytucji wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym m.in. szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych itp., w tym również placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego dla osób dorosłych.

Dla każdego z uczestników zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia obejmująca doradztwo, dostosowane do potrzeb osób oraz rynku pracy szkolenia  lub studia podyplomowe/kursy, dla części osób połączone z możliwością zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych u pracodawcy.

Biuro projektu:
Wojewódzki Urząd Pracy Katowice Filia w Częstochowie
Al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, pok. 246
Tel. 34 363 89 89 wew. 279

wszystkie