Projekt „Śląskie. Zawodowcy”

2023-09-14, Czwartek
Grupa osóbDnia 12 września br. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach podsumowano realizowany przez Województwo Śląskie od 2019 roku projekt „Śląskie. Zawodowcy”. Jego celem było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w regionie oraz analiza oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy.

W konferencji uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa Łukasz Czopik, wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska, radna Sejmiku Alina Nowak, liczne grono samorządowców, szkół i placówek oświatowych z całego regionu.

Powiat Raciborski reprezentowali: Wicestarosta Marek Kurpis oraz Kierownik Referatu Edukacji Ewa Bohr-Cyfka.

W ciągu czterech lat, projektem objęto 370 nauczycieli, wzięły w nim udział 42 szkoły i w sumie 2400 uczniów, z czego tysiąc skorzystało ze staży zakończonych egzaminami.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosiła 18 186 586,50 zł.

Z Powiatu  Raciborskiego w  projekcie  uczestniczyli uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  „Mechanik” - Technikum Nr 4 kształcący się
w zawodzie- technik elektryk (uczniowie przystępowali do końcowego egzaminu kwalifikacyjnego- „Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych”).

W ramach Projektu realizowano następujące zakresy wsparcia:

- staże zawodowe (150 godzin) w realnych warunkach pracy z wypłatą stypendiów stażowych,

- kursy specjalistyczne (zakończone pozyskaniem odpowiedniego certyfikatu/potwierdzenia),

- doradztwo zawodowe mające na celu badanie poziomu kompetencji uczestników Projektu
z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IDP).

Wszystkie staże zawodowe były realizowane w trzech raciborskich firmach prowadzących działalność w branży elektroinstalacyjnej.

W ramach  Projektu „Śląskie. Zawodowcy” w Powiecie zrealizowano:

- 15 staży zawodowych,

- 7 kursów specjalistycznych („Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej”, „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych SEP do 1kV”),

- 22 wsparcia w ramach doradztwa zawodowego.

wszystkie
początek strony