początek strony

Powiat

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe - zmiany od stycznia 2019 roku

2018-12-05, Środa

1 stycznia 2019 r. nastąpi przekształcenie prawa użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat.

Przekształcenie nastąpi w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1716). Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokości opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 r. Możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:
1)    60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2)    50% pozostałej opłaty za przekształcenie - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3)    40% pozostałej opłaty za przekształcenie - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4)    30% pozostałej opłaty za przekształcenie - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5)    20% pozostałej opłaty za przekształcenie - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6)    10% pozostałej opłaty za przekształcenie - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które Starosta Raciborski przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Jest ważna dla tysięcy mieszkańców powiatu raciborskiego.

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 45 97 355. Stosowne wnioski oraz informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/  zakładka: Załatwianie spraw w urzędzie/Gospodarka nieruchomościami.

wszystkie