początek strony

Powiat

Unijne dofinansowanie do kształcenia zawodowego w powiecie

2018-04-05, Czwartek
 

Powiat Raciborski pozyskał ponad 610 tys. złotych dofinansowania do projektu pt. "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu". W przedsięwzięciu udział weźmie 42 uczniów i 11 nauczycieli z Budwolanki, Ekonomika i Gastronomika.

W ramach projektu uczniowie zawodów:
-technik budownictwa,
-technik ochrony środowiska,
-technik analityk,
-technik organizacji reklamy,
-technik hotelarstwa,
-technik architektury krajobrazu,
-technik żywienia i usług gastronomicznych,
skorzystają z oferty dodatkowych kursów zawodowych wybranych podczas indywidualnych godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto wezmą udział w płatnych praktykach i stażach zawodowych, odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej, a także zajęcia pozaszkolne i wizyty studyjne w firmach. Natomiast nauczyciele zdobędą nowoczesne kwalifikacje i kompetencje.

W ramach projektu doposażonych zostanie 8 pracowni kształcenia zawodowego, z których uczestnicy objęci wsparciem będą mogli korzystać.

Wartość całkowita projektu: 646 730,63 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 614 394,10 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 64 673,06 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego (5%)
- finansowy: 12 226,03 zł
- rzeczowy: 20 110,50 zł

Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2019 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni.

 foto: CKZiU nr 1

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

wszystkie