Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi

2023-09-18, Poniedziałek
schematyczne przedstawienie postaci człowieka z napisem 'KONSULTACJE" w formie dymka

Powiat Raciborski ogłasza wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii podmiotów wymienionych w tytule ogłoszenia działających na terenie powiatu i na rzecz mieszkańców powiatu.

Konsultacje trwały od dnia 7 do 14 września 2023 r.

Podmioty wymienione w tytule ogłoszenia nie wniosły uwag do konsultowanego projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.

wszystkie
początek strony